Studiegids

nl en

Neurobiologische achtergronden van opvoeding en ontwikkeling

Vak
2011-2012

Toegangseisen

De stof van Inleiding in de ontwikkelingspsychologie wordt bekend verondersteld.

Beschrijving

Kinderen zijn bij hun geboorte voorzien van een ‘genetische bagage’. Deze bagage is van invloed op de ontwikkeling en de mogelijkheden en beperkingen van opvoeding. Juist (ortho-)pedagogen moeten zich bewust zijn van de rol van genetische en biologische factoren in ontwikkeling en opvoeding. De vraag naar de verhouding tussen natuur en cultuur in de ontwikkeling en opvoeding van kinderen heeft daarom een centrale plaats in de discussie over de grondslagen van de pedagogische wetenschappen. In deze cursus wordt onderzocht hoe de evolutietheorie en de neuropsychologie nieuw licht werpen op de relatie tussen natuur en cultuur in opvoeding en ontwikkeling. Centraal thema is het functioneren van de HPA-as bij het verwerken van (traumatische) stress. Ten slotte wordt bestudeerd welke implicaties deze neurobiologische achtergronden hebben voor de pedagogiek als wetenschap die nieuwe en praktisch bruikbare kennis over opvoeding en hulpverlening wil aandragen.

Leerdoelen

Kennis opdoen van evolutietheoretische en neuropsychologische achtergronden van opvoeding en ontwikkeling.
Eindtermen: 1.1, 1.4, 1.5, 2.1, 2.4, 2.8, 2.9, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Hoorcolleges.

Toetsing

Schriftelijk tentamen in de vorm van twee deeltoetsen die verspreid over het onderdeel worden afgenomen. De deeltoetsen zullen gedeeltelijk bestaan uit multiple-choicevragen en gedeeltelijk uit open vragen. Voor beide deeltoetsen dient tenminste een 5.0 te worden behaald om een eindcijfer voor het vak te kunnen behalen. Het eindcijfer wordt berekend als het gemiddelde van de cijfers voor de deeltoetsen en moet tenminste een 6 bedragen (alle cijfers tussen 5.50 en 6.49 worden afgerond naar een 6). Binnen één studiejaar kunnen de deeltoetsen afzonderlijk worden herkanst. Als ook na herkansing het eindcijfer lager ligt dan 6, zal de student in een volgend jaar het gehele vak (beide deeltoetsen) moeten herkansen. Losse deeltoetscijfers kunnen dus niet worden overgeheveld naar een volgend jaar!

Blackboard

De collegestof zal voorafgaand aan het desbetreffende college op Blackboard verschijnen evenals mededelingen over de colleges.

Literatuur

  • Sapolsky, Robert M. (nieuwste druk). Why zebras don’t get ulcers. An updated guide to stress, stress-related diseases, and coping. New York: Freeman.

  • Cozolino, Louis. (2006). The neuroscience of human relationships; Attachment and the developing social brain. New York: W.W. Norton & Company.

  • Overige literatuur in de vorm van artikelen (wordt tijdens de colleges bekend gemaakt).

Aanmelden

Voor ALLE hoorcolleges, werkgroepen, tentamen en herkansing van het vak is aparte inschrijving via uSis verplicht.

  • Inschrijven voor de hoorcolleges van het vak kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat het eerste college plaatsvindt;

  • Inschrijven voor de werkgroepen van het vak kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat de eerste werkgroepbijeenkomst plaatsvindt;

  • Inschrijven voor het tentamen kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat het tentamen plaatsvindt;

  • Inschrijven voor de herkansing kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat de herkansing plaatsvindt.

Let op: zonder inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan het onderwijs, tentamen of de herkansing.

Contact

Vragen kunt u per mail richten aan mw. dr. R. van der Veen (r.van.der.veen@fsw.leidenuniv.nl).