Studiegids

nl en

Theorieën, diagnostiek en interventie bij leerstoornissen

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Deze cursus volgt logisch op de cursus Onderwijskundige diagnostiek en bouwt daar op voort. De stof van Onderwijsleerproblemen (jaar 2) wordt bekend verondersteld.

Beschrijving

Dit studieonderdeel heeft als doel kennis bij te brengen over de achtergronden, diagnostiek en de behandeling van specifieke leerproblemen, zoals ernstige lees- en spellingproblemen (dyslexie), rekenproblemen, tweede taalverwerving en de invloed van zwakke executieve functies. Het eerste deel zal bestaan uit een inleiding op de diagnostische cyclus en in de testtheorie, waarbij voorbeelden van belangrijke diagnostische instrumenten aan de orde komen en geoefend zal worden met diverse reken-, taal-, lees- en/of schoolvorderingstesten (zie cursus onderwijskundige diagnostiek) (eindterm 1.4). Tevens wordt aandacht besteed aan kinderen met zwakke executieve functies (eindterm 3.1).

Het tweede deel wordt de theorie rond specifieke leerproblemen behandeld zodat een kritische reflectie kan worden gegeven op de, in voorgaande CLB-practicum, gediagnosticeerde leer- of gedragsproblemen (zie cursus onderwijskundige diagnostiek) (eindtermen 1.1 en 2.6).

Daarna wordt het gebruik van CLB door scholen en begeleidingsdiensten onderzocht waarbij aan de hand van een aantal casussen een reflexie wordt gegeven op de conclusies en aanbevelingen van diverse leerproblemen (eindterm 2.5).

Ten slotte wordt ingegaan op bestaande interventiemethodieken van specifieke leerproblemen.

Leerdoelen

Zie onder Beschrijving.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Elk onderdeel start met een aantal hoorcolleges, waarin de belangrijkste elementen uit de te bestuderen stof worden uitgelegd en samengevat. Daarna volgen enkele interactieve colleges c.q. werkgroepen. Elk onderdeel wordt afgesloten met een opdracht, referaat, paper c.q. verslag (eindtermen 2.1, 2.4, 2.7, 2.8, 2.11, 3.3), waarbij studenten de mogelijkheid geboden wordt om via Blackboard vragen te stellen over de bestudeerde literatuur en feedback te krijgen over problemen die ze hebben bij het voorbereiden van de paper c.q. verslag.

Toetsing

Psychodiagnostiek: verplichte deelname aan de (werk)colleges, verslaglegging van een kritische reflectie hierop en verslag van de opdracht.
Leerproblemen: verplichte deelname aan de (werk)colleges, houden van een referaat, houden van een interview met verslaglegging of een literatuuropdracht en twee papers (kritische reflectie op CLB practicum en eindpaper).

Alle in te leveren papers, verslagen, reflecties en opdrachten dienen voldoende beoordeeld te zijn. Voor de eindbeoordeling telt de eindpaper zwaarder mee dan de kritische reflectie en het referaat en deze zwaarder dan het interview of de literatuuropdracht en de opdracht psychodiagnostiek.

Blackboard

In deze cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Psychodiagnostiek

 • Drenth, P.J.D & Sijtsma, K. (2006, 4e herziene druk). Testtheorie. Inleiding in de testtheorie van de psychologische test en zijn toepassingen. Houten; Bohn Stafleu van Loghum. [De inhoud van dit boek is in een eerder studieonderdeel behandeld; bekend verondersteld worden H2, 3, 5, 6. 8 en 9].

  • Of bekend verondersteld wordt: Gregory, R.J. (2006, 5e editie) Psychological Testing: history, principles and applications (H1 t/m H4) en Drenth, P.J.D. & Sijtsma, K. (2006, 4e herziene druk) H3 en H5 lezen.
 • Bruyn, E.E.J. de, Ruijssenaars, A.J.J.M., Pameijer, N.K. & Aarle, E.J.M. van (2003). De diagnostische cyclus: een praktijkleer. Leuven: Acco. Literatuur OD. Dit moet voor het college Psychodiagnostiek gelezen zijn. H2, 3 en 8; blackboard.

 • Kievit, Th., Tak, J.A., & Bosch, J.D. (2002, zesde druk). Handboek psychodiagnostiek voor de hulpverlening aan kinderen. Utrecht: De Tijdstroom (hoofdstukken: 12, 13 blackboard).

 • Brochure Stichting Dyslexie Nederland en Document Veel gestelde vragen Dyslexie SDN staat onder ‘Materiaal’.

Leerproblemen

 • Stanovich, K.E. (2000). Progress in understanding reading. Scientific foundations and new frontiers. New York: Guilford (hoofdstukken: 4, 8, 10, 13, blackboard).

 • Pennington, B.F. (2002). The development of psychopathology. Nature and nurture. New York: Guilford (uit dit boek m.n. de hoofdstukken 1, 2, 5 en 6).

 • Een aantal nader op te geven Engelstalige en/of Nederlandstalige artikelen en hoofdstukken (blackboard).

Aanmelden

Voor ALLE hoorcolleges, werkgroepen, tentamen en herkansing van het vak is aparte inschrijving via uSis verplicht.

 • Inschrijven voor de hoorcolleges van het vak kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat het eerste college plaatsvindt;

 • Inschrijven voor de werkgroepen van het vak kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat de eerste werkgroepbijeenkomst plaatsvindt;

 • Inschrijven voor het tentamen kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat het tentamen plaatsvindt;

 • Inschrijven voor de herkansing kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat de herkansing plaatsvindt.

Let op: zonder inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan het onderwijs, tentamen of de herkansing.

Contact

Dr. M.J. van Dijken. Spreekuur: vrijdag van 12.00-13.00 uur