Studiegids

nl en

Practicum: Straf(proces)recht

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Bachelor rechtsgeleerdheid.

Beschrijving

In het kader van het practicum straf- en strafprocesrecht maakt de student opdrachten die aansluiten op de realiteit van de strafrechtspleging.
Bij de vorm van deze opdrachten ligt het accent op het aanleren van voor de rechtspraktijk noodzakelijke schriftelijke vaardigheden en onderzoeksvaardigheden, toegespitst op de functie van een dergelijk stuk (zoals een pleidooi van een raadsman, een appelmemorie van de officier van justitie, een conclusie van een AG bij de Hoge Raad, een verzoekschrift aan het EHRM). De inhoud van de opdrachten vergt verdieping van de student in diverse thema’s van het materiële en formele strafrecht, mede bezien vanuit de optiek van een specifieke rol (die door de vorm wordt bepaald).

Leerdoelen

Doel van het vak:
Het doel van het vak is tweeledig. Enerzijds beoogt het vak de student vertrouwd en vaardig te maken met een aantal voor de rechtspraktijk noodzakelijke ambachtelijke vaardigheden, het verwerven van de daarvoor benodigde kennis van het vakgebied en de daarvoor benodigde documentatie, alsmede het strategisch doch juridisch juist gebruiken van de opgedane kennis. Anderzijds beoogt het vak de bij de studenten in de Bachelorfase opgedane kennis van en inzicht in het straf(proces)recht verder te verdiepen door een aantal specifieke strafrechtelijke leerstukken en thema’s aan de orde te stellen aan de hand van een concrete casus.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • hij heeft inzicht verkregen in de (procedurele) toepassing van het straf- en strafprocesrecht en is in staat kennis over het positieve recht in de context van de rechtspraktijk te plaatsen;

 • hij is in staat de reeds opgedane kennis te operationaliseren ten behoeve van (keuzes binnen) de rechtspraktijk;

 • hij is in staat om de juiste informatie te zoeken om problematische vraagstukken in behandeling te kunnen nemen;

 • hij heeft onderscheidingsvermogen ontwikkeld ten aanzien van de verschillende rollen binnen het strafproces en ten aanzien van de verschillende soorten opdrachten. De student heeft zich dus het ‘partij-denken’ of het denken vanuit bepaalde belangen eigen gemaakt en kan afwegingen maken vanuit normatieve en ethische perspectieven alsook vanuit doelmatigheidsoverwegingen.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges
Voorafgaand aan het vak wordt een instructiecollege verzorgd waarin aard en opzet van het vak worden toegelicht en wordt uitgelegd wat van de studenten wordt verlangd. Het introductiecollege vindt plaats op maandag 5 september 2011 van 17.00 tot 19.00 uur. De aanwezigheid bij dit college is verplicht.

Werkgroepen
LET OP: Alle werkgroepen zijn verplicht (zie de Onderwijs- en Examenregeling)

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: Mw. mr. M.J. Dubelaar, mr. J. Candido, mr. M.M. Egberts mr.R. Malewicz en mr. W.J. Morra

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Studenten dienen uiterlijk een week voor de werkgroep (op een nader te bepalen tijdstip) een schriftelijke opdracht in hardcopy en digitaal te hebben ingeleverd. Tijdens de werkgroep is actieve participatie van studenten een basisvereiste.

 • De opbouw en inhoud van de werkgroepen is mede afhankelijk van de inhoud en kwaliteit van de schriftelijke opdracht die de studenten inleveren en de richting waarin de studenten in de uitwerking van hun schriftelijke opdracht de oplossing van de voorliggende problematiek hebben gezocht. Mede daarom wordt van studenten verwacht dat zij elke opdracht serieus voorbereiden en een zo goed mogelijke schriftelijke opdracht maken.

Andere onderwijsvorm(en)
Geen.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Vijf tussentijdse schriftelijke opdrachten die gezamenlijk (en gelijkelijk) het eindcijfer vormen.

Inleverprocedures
Via e-mail en in hard copy (één exemplaar) die op het secretariaat van de afdeling strafrecht en strafprocesrecht (kamer C1.01) moet worden ingeleverd.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:
De ‘Stamliteratuur’ van de Masterspecialisatie Strafrecht, te weten:

 • G.J.M. Corstens, Het Nederlands Strafprocesrecht, Deventer: Kluwer, laatste druk;

 • J. de Hullu, Materieel Strafrecht, Deventer: Kluwer, laatste druk;
  Overige literatuur:

 • de tijdens de onderwijsperiode per onderwijsweek afzonderlijk via Blackboard bekend te maken startliteratuur die als uitgangspunt voor het schrijven van het schriftelijk werk dient;

 • de literatuur en jurisprudentie die door studenten bij het maken van het schriftelijk werk wordt gevonden en verwerkt.

Werkboek:
alle informatie t.b.v. een goed verloop van het vak wordt voorafgaand en tijdens de onderwijsperiode via Blackboard verschaft.

Reader:
Geen.

Aanbevolen studiemateriaal
Geen.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: Mw. Mr. M.J. Dubelaar

 • Werkadres: Steenschuur 25

 • Kamer: C1.14

 • Bereikbaarheid: Tijdens spreekuur (zie Blackboard)

 • Telefoon: 071 – 527 8916

 • E-mail: m.j.dubelaar@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Strafrecht en Criminologie

 • Afdeling: Strafrecht en Strafprocesrecht

 • Kamernummer secretariaat: C 1.01

 • Openingstijden: Ma/di/do/vr van 9.00 tot 17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7518

 • E-mail: strafrechtalgemeen@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

 • Studenten moeten er rekening mee houden dat voor alle werkgroepen én het introductiecollege een strikte aanwezigheidsplicht geldt.

 • Het onderwijs van het vak wordt verzorgd in een periode van tien onderwijsweken. Verspreid over deze periode dienen de studenten vijf schriftelijke opdrachten te maken en zullen ook vijf werkgroepen plaatsvinden. Studenten moeten een week voor aanvang van elke werkgroep hun schriftelijke opdracht hebben voltooid en op bovengenoemde wijze hebben ingeleverd. Voorafgaand aan de onderwijsperiode zal een introductiecollege worden verzorgd.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.