Studiegids

nl en

Financieel Recht

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Bachelor rechtsgeleerdheid (zie ook OER).

Beschrijving

Het vak Financieel Recht richt zich op de steeds groter wordende invloed van financiële toezichtsregelgeving op de commerciële rechtspraktijk. Het financiële recht is een niet meer weg te denken onderdeel geworden van het ondernemingsrecht. Niet alleen banken, effectenhuizen, beurzen en andere financiële instellingen komen met het financiële recht in aanraking, maar ook beleggers en ondernemingen die – al dan niet beursgenoteerde – effecten uitgeven of een belang in een beursgenoteerde onderneming verwerven. Aan de orde komen onder andere onderwerpen als beurs- en effectenhandel, vergunningplicht en eisen voor banken en andere financiële instellingen, meldings en informatieverplichtingen van effectenuitgevende instellingen, marktmisbruik, beursnoteringen, bewaring van effecten, en aansprakelijkheid van banken en uitgevende instellingen voor misgelopen beleggingen of misleidende informatie. Ook zal worden stilgestaan bij diverse actualiteiten (n.a.v. de financiële crisis) en Europese ontwikkelingen op financieelrechtelijk gebied, waaronder de Europese veranderingen op het gebied van het Europees financieel toezicht en de plannen om hedgefondsen en private equity fondsen strenger te reguleren. Ten slotte zal er aandacht zijn voor de rol van toezichthouders (de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank) met betrekking tot het toezicht en de naleving van de financiële regels en de eventuele aansprakelijkheid van toezichthouders wegens gebrekkig toezicht. Het intensieve onderwijs wordt mede verzorgd door (gast)docenten die tevens in de financiële praktijk werkzaam zijn.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Doel van het vak Financieel Recht is de masterstudent een overzicht te bieden van de omvang, reikwijdte, bronnen en vindplaatsen van het financiële recht, en de student in staat te stellen snel de weg te vinden in deze weinig toegankelijke regelgeving.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten een gedegen basiskennis van de werking van financiële markten en de daarop verhandelde financiële instrumenten, en kunnen zij de juridische aspecten van effectentransacties snel herkennen. Daarnaast beschikken studenten na afronding over een brede basiskennis met betrekking tot financiële toezichtswetgeving, en kunnen zij deze kennis toepassen in praktijksituaties.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 12

 • Namen docent: prof. mr. R.P. Raas * Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen verplichte stof

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 6

 • Namen docent: prof. mr. R.P. Raas

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen verplichte stof en voorbereiden casusopdrachten

Andere onderwijsvorm(en)
Geen.

Toetsing

Toetsvorm(en)
schriftelijk tentamen (open vragen).

Het kan voorkomen dat het hertentamen mondeling wordt afgenomen.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, de reader en hetgeen behandeld is tijdens de hoorcolleges en de werkgroepen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:
Zal worden bekendgemaakt via Blackboard en in de reader.

Werkboek:
Geen.

Reader:
Ja.

Aanbevolen studiemateriaal
Commentaar Financieel recht, SDU 2007

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: Prof. mr. R.P. Raas

 • Werkadres: Steenschuur 25, 2311 ES Leiden

 • Bereikbaarheid: Telefonisch en per e-mail

 • Telefoon: 071 527 7235 (secretariaat ondernemingsrecht)

 • E-mail: r.p.raas@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Instituut voor Privaatrecht

 • Afdeling: Ondernemingsrecht

 • Kamernummer secretariaat: C 2.02

 • Openingstijden: Maandag, dinsdag, donderdag van 9.00-15.30 uur. Vrijdag van 9.00-14.45 uur.

 • Telefoon secretariaat: 071 – 5 27 7235 (gedurende de gehele week bereikbaar)

 • E-mail: ondernemingsrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Het vak Financieel Recht is naast de vakken Europees vennootschaps- en insolventierecht en Intellectueel Eigendomsrecht – Merkenrecht het mastergebonden keuzevak binnen de masterspecialisatie Ondernemingsrecht.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.