Studiegids

nl en

Profileringsvak: Internationaal transportrecht

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Bachelor rechtsgeleerdheid (zie ook OER).

Beschrijving

Transportrecht is uiteraard internationaal: denk aan vervoer over zee, over de weg, over de binnenwateren, per spoor en door de lucht. Bij containervervoer gaat het om multimodaal vervoer, d.w.z. vervoer over verschillende modaliteiten (zee, weg, trein). De aansprakelijkheid van de vervoerder bij ladingschades wordt geregeld in internationale verdragen, zoals de Hague-Visby Rules (zee), de nieuwe Rotterdam Rules (zee en multimodaal vervoer), het CMR-Verdrag, het Verdrag van Montreal (lucht) etc. Deze verdragen met bijbehorende limieten worden behandeld.
Daarnaast komen de internationale handelskoop, de nieuwe Incoterms en het documentair krediet aan de orde. Als extraatje wordt het Sturgeon-arrest (HvJ, NJ 2010, 137 m.nt. Mok) besproken, dat gaat over vergoedingen bij vertraging, overboeking en annulering in het luchtvervoer (personenvervoer).

Kortom, dit vak biedt een stevig introductie tot het internationale vervoerrecht en de handelskoop.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Bijbrengen van de beginselen van het transportrecht en de internationale handel.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • inzicht in de verschillende nationale en internationale aansprakelijkheidsregimes en in internationale transportverdragen.

 • inzicht in de handelskoop, kennis van de Incoterms en documentair krediet.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 10 (in totaal 20 uur)

 • Namen docenten: Prof. mr. H.M. Claringbould

 • Vereiste voorbereiding door studenten: doornemen van de per week voorgeschreven teksten uit de syllabus. Een enkele keer een casus voorbereiden.

Werkgroepen
Geen.

Andere onderwijsvorm(en)
Geen.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Schriftelijk tentamen.

Het kan voorkomen dat het hertentamen mondeling wordt afgenomen.

Inleverprocedures
Geen.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en al hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:
Geen.

Werkboek:
Geen.

Reader:
Syllabus ‘Internationaal transportrecht’ door M.H. Claringbould

Aanbevolen studiemateriaal
K.F. Haak / R. Zwitser, Van Haven en Handel, Deventer: Kluwer 2010

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: Prof. mr. M.H. Claringbould

 • Werkadres: p/a Meent 94, 3011 JP Rotterdam

 • Bereikbaarheid: op afspraak via secretariaat

 • Telefoon: via secretariaat

 • E-mail: claringbould@vantraa.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Privaatrecht

 • Afdeling: Civiel recht

 • Kamernummer secretariaat: C.202

 • Openingstijden: ma. t/m vrij. 9.00-17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071-527 7381

 • E-mail: burgerlijkrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

De nadruk ligt op het volgen van de colleges: daar wordt de theorie gelardeerd met verhalen uit de praktijk (Prof. Claringbould is een ‘natte’ advocaat uit Rotterdam).

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.