Studiegids

nl en

Rechtsvinding - Recht realiseren

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Bachelor rechtsgeleerdheid.

Beschrijving

‘Het recht is er, doch het moet worden gevonden’ (Paul Scholten). Als het recht al wordt gevonden, dan zeker niet kant en klaar. Het moet worden gevormd. In democratische rechtsstaten wordt het recht gevormd in interactieprocessen tussen wetgever, bestuur en rechters. Ook partijen, bijgestaan door hun advocaten, leveren, zeker wat het civiele recht betreft, een onmisbare bijdrage aan de rechtsvorming. Lindenbaum (1919), de DES-dochters (1992) en de ouders van Kelly (2005) hebben een hoofdrol gespeeld in de ontwikkeling van het moderne aansprakelijkheidsrecht. Constituties bepalen welke bevoegdheden wetgevers, bestuursorganen (waaronder het openbaar ministerie) en rechters hebben om recht te vormen. Tijdens het vak Rechtsvinding zal worden stilgestaan bij de vraag op welke wijze de wetgever, bestuur, rechter en partijen recht vormen en mogen vormen. Daarbij zal centrale aandacht gegeven worden aan de rechtsvinding door de rechter in de praktijk, rechtsvinding in concrete rechtszaken, die regelmatig met rechtsvorming gepaard gaat. Zeker in het civiele recht leunt de wetgever bijzonder op de rechter om het recht tussen partijen te vinden, dit vaak op basis van vage normen die dienen als baken bij de afweging, of op basis van de algemene rechtsvormende taak van de rechter.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Rechtsvinding bouwt voort op de metatheoretische vakken en op de deeldisciplines van het privaatrecht uit de bacheloropleiding. Het vak beoogt studenten inzicht te geven in de grondslagen, samenhang en verschillen tussen de uiteenlopende deeldisciplines van het burgerlijk recht.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • Juridische kennis: met name inzicht in de grondbeginselen van het burgerlijk recht.

 • Vaardigheden: met name verschillende interpretatiemethoden van elkaar kunnen onderscheiden en gebruiken (bijv. de teleologische methode) en typen redeneringen kunnen onderscheiden en gebruiken (bijv. een redenering gebaseerd op analogie).

Rooster

Zie Blackboard

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: Prof.mr. J.H. Nieuwenhuis en mr. J. Uzman.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen van de per week aangegeven stof.

Werkgroepen
Geen.

Andere onderwijsvorm(en)
Geen.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Schriftelijk tentamen in essayvorm.

Het kan voorkomen dat het hertentamen mondeling wordt afgenomen.

Inleverprocedures
Geen.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:
J.H. Nieuwenhuis, Confrontatie&Compromis, Deventer: Kluwer 2007.

Werkboek:
Geen.

Reader:

 • Syllabus Rechtsvinding.

Aanbevolen studiemateriaal
Geen.

Aanmelden

Geen inschrijving nodig.

Contact

 • Vakcoördinator: Mr. J.A. van der Weide.

 • Werkadres: Steenschuur 25 (kamer C2.07).

 • Bereikbaarheid: rechtstreeks.

 • Telefoon: 071-5277388.

 • E-mail: j.a.van.der.weide@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Privaatrecht.

 • Afdeling: Civiel recht.

 • Kamernummer secretariaat: C2.02.

 • Openingstijden: 9.00-17.00u.

 • Telefoon secretariaat: 071-527 7400
  .

 • E-mail: burgerlijkrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Geen.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.