Studiegids

nl en

Practicum: Burgerlijk recht (voor alle overige accenten)

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Bachelor rechtsgeleerdheid.

Beschrijving

Iedere student maakt tijdens de cyclus een aantal schriftelijke opdrachten en houdt ten minste één referaat. De opdrachten hebben betrekking op verschillende rechtsgebieden binnen het vermogensrecht.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Doel van het vak is: het aanleren van voor de rechtspraktijk noodzakelijke onderzoeks- en schrijfvaardigheden. Daarnaast dragen de verschillende door studenten te maken opdrachten bij aan verdieping van hun kennis van en inzicht in de verschillende vermogensrechtelijke deelterreinen. Het gaat hier in het bijzonder om het zelfstandig kunnen:

 • onderkennen en verwoorden van de problemen en (rechts)vragen;

 • verrichten van onderzoek naar en selecteren van kernbronnen (regelgeving, literatuur en rechtspraak), nationaal zowel als internationaal;

 • toepassen van het aan verschillende – fysieke en digitale – bronnen ontleende materiaal op vragen die zich in de rechtspraktijk aandienen;

 • vormen van een eigen, beredeneerd oordeel over rechtskwesties;

 • doen van verslag – in woord en geschrift – van de onderzoeksresultaten met verantwoording van de hierbij gebruikte rechtsbronnen;

 • houden van een helder, compact en gestructureerd betoog en het verdedigen van het hierin ingenomen standpunt tegen de hiertegen ingebrachte bedenkingen.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • Zij beschikken over een grondige kennis van en een behoorlijk inzicht in het vermogensrecht.

 • Zij zijn in staat juridische problemen op te lossen en kunnen omgaan met de verschillende kernbronnen van het recht, ook de digitale.

 • Zij zijn in staat tot probleemanalyse, tot het onderscheiden van hoofd- en bijzaken en tot het bedenken van creatieve oplossingen; zij bezitten praktische en theoretische onderzoeksvaardigheid en kunnen onderzoeksresultaten helder, kernachtig, compact en in logische samenhang presenteren in woord en geschrift, zulks met verantwoording van de gebruikte rechtsbronnen.

 • Ten slotte maken debat- en spreekvaardigheid deel van hun bagage uit.

Rooster

Het Practicum wordt gegeven op maandag of woensdag in week 43 t/m 50. Kies voor werkgroeprooster, Burgerlijk recht – Practicum.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges
Geen.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 8

 • Namen docenten: afdeling Burgerlijk recht

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Geen.

Andere onderwijsvorm(en)
Geen.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Het maken van schriftelijke opdrachten en het houden van een referaat

Inleverprocedures
Wekelijks tijdens de bijeenkomst

Examenstof
Geen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:
De meest recente versie van: Leidraad voor juridische auteurs. Voetnoten, bronvermeldingen, literatuurlijsten en afkortingen in Nederlandse publicaties, Deventer: Kluwer.

Werkboek:
Geen.

Reader:
Geen.

Aanbevolen studiemateriaal
Geen.

Aanmelden

De aanmelding loopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: mr. M.W.Knigge

 • Werkadres: Steenschuur 25 kamer C2.08

 • Bereikbaarheid: per e-mail

 • Telefoon: 071 – 527 7086

 • E-mail: m.w.knigge@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Civiel Recht

 • Afdeling: Burgerlijk recht

 • Kamernummer secretariaat: C2.02

 • Openingstijden: 9.00 – 17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7381

 • E-mail: m.van.barneveld@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Geen.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.