Studiegids

nl en

Methoden en technieken van criminologisch onderzoek I

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Dit vak is geen keuzevak. Bijvakstudenten en gaststudenten mogen hier niet aan deelnemen.
Alleen studenten van de opleiding criminologie, voor wie die vak verplicht is, kunnen dit vak volgen.

Beschrijving

In het eerste deel zal de focus liggen op de empirische cyclus en zullen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde komen: theorieën, operationalisaties, hypothesen, causaliteit, variabelen, meetniveau’s, betrouwbaarheid, validiteit, onderzoeksontwerp en steekproeven. Literatuur zal nader bekend gemaakt worden.

In het tweede deel ligt de nadruk op data-analyse en worden de beginselen van beschrijvende en toetsende statistiek behandeld. Tevens zal kennis worden gemaakt met het statistische analyseprogramma SPSS. In dit deel van de cursus wordt gebruik gemaakt van het boek van Field.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Het doel van het vak Methoden en Technieken van Criminologisch Onderzoek I is het bijbrengen van de beginselen van het doen van sociaal-wetenschappelijk onderzoek in het algemeen en criminologisch onderzoek in het bijzonder, het leren maken van de keuze voor statistische technieken en het uitvoeren van (eenvoudige) statistische analyses.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:
De studenten hebben kennis van de belangrijkste begrippen van sociaal-wetenschappelijk onderzoek en zijn in staat deze toe te passen bij het vervaardigen van een criminologische onderzoeksopzet. Studenten moeten tevens kunnen bepalen welke statistische analyses zij moeten kiezen om een bepaalde vraag te beantwoorden. Tenslotte worden studenten geacht in staat te zijn (eenvoudige) statistische berekeningen te maken.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: Mw. Dr. J. Reef

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Studenten dienen de opgegeven literatuur gelezen te hebben.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: Mw. Dr. J. Reef

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Studenten dienen de opgegeven literatuur gelezen te hebben en tussentijdse opdrachten gemaakt te hebben.

Andere onderwijsvorm(en)
Geen.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Het vak wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen

 • Daarnaast worden tussentijdse opdrachten verstrekt. De studenten wordt niet verplicht, maar wel sterk aangeraden deze opdrachten te maken.

Inleverprocedures
De tussentijdse opdrachten dienen op de daarvoor bestemde locatie op de Blackboardomgeving van het vak ingeleverd te worden.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

De syllabi en werkboeken van de vakken uit de propedeuse zijn vanaf september 2011 aan te schaffen via readeronline.
Het bestelde (en betaalde) studiemateriaal kan vervolgens op de faculteit afgehaald worden. Je kunt er ook voor kiezen om het materiaal thuis te laten bezorgen.

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • Nader te bepalen

 • Field, A. (2009). Discovering Statistics Using SPSS (3rd Ed.). London: Sage Publications.

Werkboek:
Het werkboek ‘Methoden en technieken voor criminologisch onderzoek I’ wordt via Blackboard ter beschikking gesteld. Daarin staan de spelregels van het vak, het programma en de verplichte literatuur.

Reader:
Geen

Aanbevolen studiemateriaal
Slotboom, A. (2008). Statistiek in woorden. De meest voorkomende termen en technieken (4e druk). Groningen: Wolters-Noordhoff.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis. Voltijd eerstejaars studenten, die gestart zijn vanaf september 2011, worden aangemeld door het Onderwijs Informatie Centrum.

Contact

 • Vakcoördinator: Mw. Dr. J. Reef

 • Werkadres: Steenschuur 25

 • Bereikbaarheid: Op afspraak via het secretariaat

 • Telefoon: (071) 527 74 62

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Strafrecht & Criminologie

 • Afdeling: Criminologie

 • Kamernummer secretariaat: C1.02

 • Openingstijden: 09.00 – 12.30

 • Telefoon secretariaat: (071) 527 74 62

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

De werkgroepbijeenkomsten vinden plaatsen in de 2e, 3e, 4e en 5e week van het vak.
Voor propedeuse voltijdstudenten die zich met ingang van 1 september 2011 voor de opleiding hebben ingeschreven, geldt als ingangseis voor het tentamen dat een student 80% (tachtig procent) van de werkgroepbijeenkomsten feitelijk moet hebben bijgewoond, hebben voorbereid en in die bijeenkomsten actief hebben deelgenomen. Propedeuse voltijdstudenten (die met ingang van 1 september 2011 de opleiding volgen) worden automatisch ingeschreven voor tentamens. Bovendien geldt dat de tweede tentamenkans aan voorwaarden is gebonden. Gelegenheid tot het afleggen van het tweede tentamen heeft alleen een student die heeft deelgenomen aan het eerste tentamen en daarvoor ten minste het cijfer vier heeft gehaald, behoudens de bevoegdheid van de examencommissie om in bijzondere gevallen anders te besluiten.
Voor zowel de propedeuse deeltijdstudenten als voor de voltijdstudenten die vóór 1 september 2011 zijn begonnen met de bacheloropleiding maar die nog niet het propedeutisch examen hebben afgelegd (de zogenoemde herkansers), geldt deze aanwezigheidsplicht niet. Propedeuse deeltijdstudenten en herkansers dienen zichzelf in te schrijven voor tentamens. Voor de (propedeuse) deeltijdstudenten en de zogenoemde herkansers geldt wel de conditionele herkansing. Deze studenten kunnen zelf kiezen om wel of niet deel te nemen aan het eerste tentamen. Als een student ervoor kiest deel te nemen aan de eerste tentamenkans, dan mag hij/zij alleen deelnemen aan de tweede tentamenkans als voor het eerste tentamen het cijfer vier of hoger is gehaald.