Studiegids

nl en

Inleiding sociologie

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Dit vak is geen keuzevak. Bijvakstudenten en gaststudenten mogen hier niet aan deelnemen.
Alleen studenten van de opleiding criminologie, voor wie die vak verplicht is, kunnen dit vak volgen.

Beschrijving

In dit vak maken studenten kennis met het gedachtegoed en het begrippenapparaat van de sociologie. Daarbij zal worden aangesloten bij verwante disciplines, zoals de economie en bestuurskunde en zal de nadruk liggen op sociologische benaderingen die zijn terug te zien in de criminologie. Het vak is erop gericht om de nieuwsgierigheid en sociologische verbeeldingskracht te stimuleren. Studenten maken ook kennis met gegevens over de huidige Nederlandse samenleving en veranderingen die zich daarin hebben voorgedaan de afgelopen decennia, waaronder bijvoorbeeld de toename van internationale migratie. Dit gebeurt aan de hand van een inleidend boek dat in de hoorcolleges en werkgroepen wordt toegelicht en aan de hand van twee wetenschappelijke artikelen die worden aangeboden via Blackboard. Bij het lezen van de artikelen zal de nadruk liggen op het herkennen van en nadenken over de probleemstelling van het onderzoek waarover wordt gerapporteerd. Naast het werken met de stof gaan studenten zelf op pad om te interviewen en samen met hun medestudenten bespreken zij de uitkomsten van de interviews in het licht van de behandelde literatuur in een essay. Hierbij leggen ze de verbinding tussen een individuele biografie en de meer algemene sociale geschiedenis. Ook oefenen ze hiermee de vaardigheden van het interviewen en het analyseren van interviewgegevens.

De collegecyclus handelt over de ‘samenleving als raadsel’. Centraal staan twee thema’s die de sociologie sinds haar ontstaan heeft beziggehouden: het vraagstuk van sociale orde en het vraagstuk van sociale (on-)gelijkheid. Bij beide thema’s wordt de link gelegd met criminaliteit.

Werkwijze bij de opdracht: De studenten verdelen zich in groepjes van drie. Iedere student houdt een interview met (iemand van de generatie van) zijn of haar ouders over de veranderde sociale omstandigheden waarin twee generaties opgroeien. Dit interview bereiden de groepjes gezamenlijk voor, maar elke student houdt een eigen interview en maakt een eigen uitgebreid verslag daarvan (een letterlijke uitwerking). Vervolgens bespreken de groepjes studenten hun interviews met elkaar. Zij leveren gezamenlijk een essay in met daarbij de volledige interviewverslagen en een kritische reflectie daarop waarin zij de grote lijnen destilleren en een verbinding leggen met minimaal 3 hoofdstukken uit het boek van Macionis et al.. De eisen die aan dit essay worden gesteld worden op Blackboard uitgelegd en worden besproken in de werkgroepen.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Doel van het vak is: het bieden van een kennismaking met de verschillende voor criminologen relevante velden en thema’s waarmee de sociologie zich bezighoudt.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven: de studenten hebben inzicht in wat sociologische vragen zijn, wat het domein is van de sociologie en hoe de sociologie de criminologie heeft beïnvloed. Voorts hebben de studenten kennis van sociale ontwikkelingen die zich in de huidige Nederlandse samenleving voordoen en zijn zij in staat hier gegevens over te vinden en daarop te reflecteren. Bij het lezen van een wetenschappelijk artikel zijn zij in staat de probleemsteling te herkennen en kritisch te bespreken Tot slot zijn de studenten in staat zelfstandig een eenvoudige interviewopdracht te vervullen, de resultaten daarvan te verbinden met de theorie en hierover in samenwerking met andere studenten een helder essay te schrijven.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5 (1 per week)

 • Namen docenten: Mw. Prof dr. J.P. van der Leun en Mw. drs. M.L. Koemans

 • Vereiste voorbereiding door studenten: lezen van de aangegeven literatuur..

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5 (1 werkgroep per week)

 • Namen docenten: Mw. Prof dr. J.P. van der Leun en en Mw. drs. M.L. Koemans

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Lezen van de per week voorgeschreven hoofdstukken en artikelen en werken aan de opdracht. Dat laatste houdt in: opstellen van een concept-vragenlijst, nadenken over een geschikte respondent. Voor de laatste werkgroepbijeenkomst dienen de studenten het proeftentamen te maken.

Andere onderwijsvorm(en)

 • Omschrijving: Houden van een interview, verwerken van de gegevens en schrijven van een essay in drietallen.

 • Aantal à 2 uur: naar eigen inzicht en planning.

 • Namen docenten: Mw. Prof. dr. J.P. van der Leun en Mw. drs. M.L. Koemans

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Houden en opnemen van een interview en het uitwerken daarvan. Lezen en analyseren van elkaars interviews. Studenten dragen bij voorkeur zelf zorg voor opnameapparatuur (eventueel via de Service desk) en zij zoeken zelf tijdig een respondent.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Dit vak wordt getoetst middels een tentamen met open vragen (70% van het cijfer, individueel)

 • De overige 30% van het cijfer wordt bepaald aan de hand van de interviewopdracht en het daarop gebaseerde essay. Hierbij wordt een groepscijfer gegeven. De uitgewerkte interviewtranscripten dienen ook te worden ingeleverd. Als de kwaliteit daarvan verschilt kan een individuele aanpassing van het cijfer voor dit onderdeel volgen.

 • Beide onderdelen dienen afzonderlijk voldoende te zijn. Als dit niet het geval is wordt het laagste cijfer aan het OIC doorgegeven als eindcijfer. De opdrachtcijfers blijven gedurende het lopende studiejaar en het daarop volgende studiejaar geldig. Studenten die een cijfer meenemen uit een eerder jaar dienen zich bij aanvang van het vak bij de coördinator te melden.

Inleverprocedures
Het essay over de interviewopdracht dient tezamen met de uitgewerkte interviewtranscripten geprint te worden ingeleverd bij de docent bij het tentamen. Studenten dienen de geluidsopname beschikbaar te houden voor eventuele controle door de docent.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en de artikelen op Blackboard en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

De syllabi en werkboeken van de vakken uit de propedeuse zijn vanaf september 2011 aan te schaffen via readeronline.
Het bestelde (en betaalde) studiemateriaal kan vervolgens op de faculteit afgehaald worden. Je kunt er ook voor kiezen om het materiaal thuis te laten bezorgen.

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • (1) John Macionis, Bram Peper & Joanne van der Leun (nieuwste druk). De Samenleving. Kennismaking met de Sociologie. Amsterdam. Pearson Education Benelux.

 • (2) Twee wetenschappelijke artikelen aangeboden via Blackboard.

Werkboek:
Via Blackboard

Reader:
Geen.

Aanbevolen studiemateriaal
Geen.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis. Voltijd eerstejaars studenten, die gestart zijn vanaf september 2011, worden aangemeld door het Onderwijs Informatie Centrum.

Contact

 • Vakcoördinator: Mw. Prof. dr. J.P. van der Leun

 • Werkadres: Steenschuur 25, kamer C1.13

 • Bereikbaarheid: Inloopspreekuur op dinsdagen van 9.30 tot 10.30 uur. * Telefoon: 071 – 527 7462

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut voor Strafrecht & Criminologie

 • Afdeling: Criminologie

 • Kamernummer secretariaat: C1.02

 • Openingstijden: 09.00 tot 12.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7462

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Voor propedeuse voltijdstudenten die zich met ingang van 1 september 2011 voor de opleiding hebben ingeschreven, geldt als ingangseis voor het tentamen dat een student 80% (tachtig procent) van de werkgroepbijeenkomsten feitelijk moet hebben bijgewoond, hebben voorbereid en in die bijeenkomsten actief hebben deelgenomen. Propedeuse voltijdstudenten (die met ingang van 1 september 2011 de opleiding volgen) worden automatisch ingeschreven voor tentamens. Bovendien geldt dat de tweede tentamenkans aan voorwaarden is gebonden. Gelegenheid tot het afleggen van het tweede tentamen heeft alleen een student die heeft deelgenomen aan het eerste tentamen en daarvoor ten minste het cijfer vier heeft gehaald, behoudens de bevoegdheid van de examencommissie om in bijzondere gevallen anders te besluiten.
Voor zowel de propedeuse deeltijdstudenten als voor de voltijdstudenten die vóór 1 september 2011 zijn begonnen met de bacheloropleiding maar die nog niet het propedeutisch examen hebben afgelegd (de zogenoemde herkansers), geldt deze aanwezigheidsplicht niet. Propedeuse deeltijdstudenten en herkansers dienen zichzelf in te schrijven voor tentamens. Voor de (propedeuse) deeltijdstudenten en de zogenoemde herkansers geldt wel de conditionele herkansing. Deze studenten kunnen zelf kiezen om wel of niet deel te nemen aan het eerste tentamen. Als een student ervoor kiest deel te nemen aan de eerste tentamenkans, dan mag hij/zij alleen deelnemen aan de tweede tentamenkans als voor het eerste tentamen het cijfer vier of hoger is gehaald.