Studiegids

nl en

Europees recht

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Inleiding Internationaal en Europees Recht, dit geldt niet voor de studenten die ingeschreven staan voor de Minor Law and Public Administration.

Beschrijving

Dit vak bouwt voort op het eerstejaarsvak Inleiding Europees Recht (m.i.v. 2009-2010: Inleiding Internationaal en Europees Recht). Tijdens het eerstejaarsvak is ingegaan op de institutionele structuur en het besluitvormingsproces van de Europese Unie. In dit vak zal de nadruk liggen op het materiële recht van de Europees Unie. Binnen de deelonderwerpen zal worden gekeken naar rechtsbescherming.

In vijf achtereenvolgende hoorcolleges zullen de volgende onderwerpen aan bod komen:
1. The State of the Union
2. De Interne Markt: de vier vrijheden3. EU burgerschap en de Ruimte van Vrijheid, Veiligheid en Recht
4. Mededinging I: Kartelafspraken en misbruik machtspositie
5. Mededinging II: Staatssteun en concentratiecontroleDe werkgroepen sluiten bij de hoorcolleges aan en werken de daarin behandelde stof nader uit, onder andere aan de hand van casusposities.
Let op: De in het eerstejaarsvak Inleiding Internationaal en Europees Recht behandelde stof wordt als bekend verondersteld.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Het vak Europees recht heeft allereerst tot doel om studenten vertrouwd te maken met een aantal kernbegrippen van het hedendaagse EU-recht. Daarmee krijgt ook de jurist die zich in de Masterfase niet verder zal verdiepen in het EU-recht, in elk geval de noodzakelijke basiskennis van het Europese recht mee. De nadruk ligt daarbij niet zozeer op de instellingen en de besluitvormingsprocedures (die zijn in het eerstejaarsvak al aan bod gekomen) maar op het materiële recht: de interne markt, de ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid, en het mededingingsrecht. In de tweede plaats zal het vak aansluiting zoeken bij de actualiteit.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • kennis van de kernbegrippen van het hedendaagse materiële EU-recht

 • kennis van actuele ontwikkelingen op het gebied van de EU

 • lezen, interpreteren en gebruiken van EU wetteksten en rechtspraak

 • het oplossen van casusposities op dit gebied

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: Prof. S. Van den Bogaert en Dr. J.J. Rijpma

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen van de opgegeven literatuur en jurisprudentie

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: Dr. J. J. Rijpma e.a.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen van de opgegeven literatuur en jurisprudentie en het voorbereiden van de opgaven in het werkboek

Andere onderwijsvorm(en)
Geen.

Toetsing

Toetsvorm(en) *Schriftelijk tentamen met meerkeuze en open vragen

 • Studenten krijgen de mogelijkheid door middel van het maken van schriftelijke opdrachten vrijstelling te krijgen voor één onderdeel van het tentamen (25%).

Inleverprocedures
Opdrachten voor vrijstelling dienen zowel in hardcopy (bij de werkgroepdocent) als electronisch (via blackboard) te worden ingeleverd. De precieze procedure zal worden vermeld in het werkboek

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en alle stof die tijdens het hoorcollege en de werkgroepen aan bod is gekomen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • F. Amtenbrink en H.H.B. Vedder, Recht van de Europese Unie (Boom Juridische Uitgevers, 4e druk, 2010)

 • Wetbundel (Europocket, Vermande of Kluwer Wettenbundel)

Werkboek:
Europees Recht

Reader:
Europees Recht

Aanbevolen studiemateriaal_
Evt. aanbevolen literatuur zal worden bekend gemaakt op blackboard.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: Dr. A. Cuyvers LLM

 • Werkadres: KOG B.1.32

 • Bereikbaarheid: Per email en op afspraak

 • Telefoon: 071-527 5409

 • E-mail: a.cuyvers@law.leidenuniv.nl @law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Publiekrecht

 • Afdeling: Europees recht

 • Kamernummer secretariaat: KOG, B1.21

 • Openingstijden: 9.00 – 17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 8837

 • E-mail: w.h.rodger@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Het Europees Recht is een zich snel ontwikkelend rechtsgebied. Readers van voorgaande jaren zijn niet langer bruikbaar voor dit vak

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.