Studiegids

nl en

Onroerend goedrecht

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Tenminste één van de twee vakken Goederenrecht en Verbintenissenrecht gehaald en voor het andere tenminste een vier.

Beschrijving

Het vak onroerend goedrecht omvat het privaatrecht dat van toepassing is op onroerende zaken. Hierin kunnen vier deelterreinen worden onderscheiden, te weten:

 • de koop en verkoop van onroerende zaken;

 • het algemeen deel van het goederenrecht, voorzover van belang voor de rechtstoestand van onroerende goederen;

 • het bijzondere deel van het goederenrecht, in het bijzonder eigendom en beperkte zakelijke genotsrechten;

 • het hypotheekrecht
  Bij het onderdeel ‘koop’ komt o.a. aan de orde hoe een koopovereenkomst m.b.t. een onroerende zaak tot stand komt en hoe moet worden omgegaan met gebreken die aan de zaak kleven. In het goederenrechtelijk gedeelte zullen vooral de beperkte rechten die bij onroerend goed een rol spelen onder de loep worden gelegd. Hierbij moet men denken aan erfdienstbaarheden, erfpacht, opstal en appartementsrechten. Ook zal aandacht worden besteed aan het burenrecht en aan de verkrijgende verjaring. Bijzondere aandacht zal worden besteed aan het hypotheekrecht, dat bij de financiering van vastgoed van groot belang is. De centrale rol die de notaris in het onroerend goedverkeer speelt, komt bij alle bovengenoemde onderdelen aan de orde. Hierbij is tevens aandacht voor het voorkomen van vastgoedfraude.

Leerdoelen

Doel van het vak:

 1. Het verkrijgen van een grondige kennis en een goed inzicht in het onroerend goedrecht, dat wil zeggen het recht betreffende registergoederen.
 2. Het verdiepen en kunnen toepassen van de reeds verworven kennis van het burgerlijk recht op de verbintenisrechtelijke- en goederenrechtelijke aspecten van het onroerend goedrecht.
 3. Het door middel van interactief onderwijs verder ontwikkelen van de vaardigheid met de opgedane kennis en inzichten casusposities op te lossen. Dit gebeurt vanuit het perspectief van de centrale rol die de notaris speelt in het rechtsverkeer met betrekking tot registergoederen.
 4. Het kunnen signaleren en duiden van actuele ontwikkelingen in het onroerend goedrecht
 5. Het leggen van verbanden tussen de verschillende leerstukken van dit rechtsgebied en het plaatsen van deze leerstukken in het perspectief van de beginselen van het verbintenissenrecht en het goederenrecht.
 6. Het ontwikkelen van een kritische houding ten opzichte van (ontwerp) wetgeving en jurisprudentie, met name in verband met de beginselen van het verbintenissen- en goederenrecht

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 1. De student heeft kennis van en inzicht in het onroerend goedrecht alsmede de systematiek (waaronder de grondslagen en dragende beginselen) ervan.
 2. De student is vertrouwd met de grondslagen en beginselen van het verbintenissen en goederenrecht op het gebied van het onroerend goedrecht en heeft besef van de eigen aard van de rechtsbeoefening door de notaris alsmede van de rol die de notaris in het rechtsverkeer met betrekking tot registergoederen behoort te spelen.
 3. De student is in staat om vanuit het systeem en de beginselen van het recht kritisch te reflecteren op (ontwerp) wetgeving en jurisprudentie op het gebied van het onroerend recht – mede gelet op de grenzen van (deel)vakgebieden – en heeft inzicht in de maatschappelijke en ethische context waarin het onroerend goedrecht zich ontwikkelt en manifesteert.
 4. De student is in staat om juridische teksten op het gebied van het onroerend goedrecht, waaronder jurisprudentie en (ontwerp)wetgeving, te begrijpen en te analyseren, en voor niet-juridische lezers toegankelijk te maken.
 5. De student is in staat juridische vraagstukken met betrekking tot het onroerend goedrecht aan de hand van de jurisprudentie en wetgeving te begrijpen, te analyseren en – zowel mondeling als schriftelijk – juridisch gefundeerd te beantwoorden.
 6. De student is in staat om gekozen juridische oplossingen schriftelijk vorm te geven.

Rooster

Kies voor bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: Gedurende 12 à 13 weken 2 x per week 2 uur hoorcollege

 • Namen docenten: prof. mr. W.G. Huijgen en mr. C.G. Breedveld-de Voogd

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Bestuderen van in syllabus opgegeven literatuur en jurisprudentie.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: Gedurende de cursus wordt drie maal een werkcollege gegeven

 • Namen docenten: prof. mr. W.G. Huijgen en mr. C.G. Breedveld-de Voogd

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Het grondig voorbereiden van de vragen en de casuïstiek die in de syllabus is opgenomen.

Andere onderwijsvorm(en)
Geen.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Schriftelijk tentamen, open vragen. In afwijking hiervan kan bij een klein aantal studenten besloten worden tot het afnemen van een mondeling tentamen, dit ter beoordeling aan de docent(en). Indien van toepassing worden studenten hierover uiterlijk 10 dagen voor het tentamen verwittigd.

Inleverprocedures
Geen.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, de syllabus en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • Pitlo/Reehuis Heisterkamp, Het Nederlands burgerlijk recht Deel 3, Goederenrecht, met bijdragen van G.E. van Maanen & G.T. de Jong, Deventer: Kluwer. (laatste druk)

 • W.G. Huijgen, Koop en verkoop van onroerende zaken (Studiepockets Privaatrecht, nr. 58), laatste druk, Deventer: Kluwer.

Syllabus:
Syllabus onroerend goedrecht 2011-2012, (In de syllabus zijn de vraagstukken voor de werkcolleges en aanvullende literatuur, jurisprudentie en/of recente (ontwerp) wetgeving opgenomen). De syllabus onroerend goedrecht 2011-2012 is naar verwachting begin 2012 te verkrijgen bij de afdeling Onderwijsmaterialen.

Reader:
Modelakten Notarieel recht, laatste versie (onderwijsmaterialen)

Aanbevolen studiemateriaal
Wordt aangegeven op Blackboard.

Aanmelden

Voor onderwijs geen inschrijving noodzakelijk; inschrijving voor tentamens via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator:: C.G. Breedveld-de Voogd

 • Werkadres: KOG, kamer C215

 • Bereikbaarheid: Per mail op werkdagen, behalve vrijdag

 • Telefoon: 071 – 527 7884

 • E-mail: c.g.breedveld@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut voor Privaatrecht

 • Afdeling: Notariële vakken

 • Kamernummer secretariaat: B241

 • Openingstijden: Dagelijks van 09.30 – 12.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7880

 • E-mail: notarieelrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Geen.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.