Studiegids

nl en

Algemeen en bijzonder bestuursrecht

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Inleiding Staats- en bestuursrecht

Beschrijving

In drie hoor-/werkcolleges worden de hoofdzaken uit het bestuursrecht uitgediept, namelijk de relatie tussen publiek- en privaatrechtelijk optreden van de overheid, enkele kernbegrippen uit het bestuursrecht, de rechtsbescherming en de leer van de formele rechtskracht. Centrale invalshoek is de wijze waarop de burger geconfronteerd wordt met (bestuursrechtelijk) overheidsingrepen en op welke wijze hij zich desgewenst daartegen te weer kan stellen.

Vervolgens wordt in een zevental hoor-/werkcolleges de voor notariëlen relevante kennis van en inzicht in een aantal bijzondere terreinen van het bestuursrecht verder ontwikkeld en uitgediept. Het gaat daarbij primair om het ruimtelijke ordeningsrecht. Op hoofdlijnen worden onder meer besproken: de Wet ruimtelijke ordening, de Woningwet, de Wet voorkeursrecht gemeenten, de Onteigeningswet, de Wet bodembescherming, het lokaal belastingrecht en de voor de notariële praktijk belangrijke onderwerpen uit organieke wetgeving.

Het vak biedt een training in enkele van de professionele vaardigheden die men nodig heeft in de notariële beroepspraktijk, zoals het vermogen juridische vraagstukken te signaleren en op een adequate manier te analyseren.

Tijdige zelfstudie en een adequate voorbereiding op de colleges zijn essentieel. Studenten dienen voorafgaand aan de colleges een opdracht in te leveren. Tijdens de hoor-/werkcolleges vindt een thematische verdieping plaats waarbij veelvuldig de praktische betekenis voor de notariële praktijk van de stof inzichtelijk wordt gemaakt. De behandeling van de ingeleverde opdracht draagt daar aan bij.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Verdieping van de kennis op het gebied van het algemeen bestuursrecht met nadruk op de voor het notariaat meest belangrijke verschijningsvormen daarvan.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven: de student heeft op hoofdlijnen inzicht verworven in de voor de notariële praktijk relevante regelgeving op het gebied van het algemeen bestuursrecht. De student beschikt over basiskennis waarmee hij of zij zelfstandig de belangrijkste juridische problemen die zich in de notariële praktijk kunnen voordoen kan signaleren en oplossen. De verworven kennis biedt een basis om zonodig snel de kennis van het algemeen bestuursrecht te kunnen verdiepen teneinde juridisch complexe vragen zelfstandig te kunnen onderzoeken. Het gebruikte boek tijdens het vak is ook een uitstekend handboek voor gebruik in de praktijk.

Rooster

Kies voor bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Gecombineerd hoor/werkcollege, gedurende tien weken (d.w.z. tien bijeenkomsten van twee keer 1,5 uur)

 • Namen docenten: Mr J.A.M.A. Sluysmans en Mr J.J. van der Gouw

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Van de studenten wordt verwacht voorafgaand aan het college de studiestof te hebben bestudeerd. Dit wordt gestimuleerd door middel van inleveropdrachten.

Werkgroepen

 • Gecombineerd hoor/werkcollege, gedurende tien weken (d.w.z. tien bijeenkomsten van twee keer 1,5 uur)

 • Namen docenten: Mr J.A.M.A. Sluysmans en Mr J.J. van der Gouw

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Van de studenten wordt verwacht voorafgaand aan het college de studiestof te hebben bestudeerd. Dit wordt gestimuleerd door middel van inleveropdrachten.

Andere onderwijsvorm(en)
Geen.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Schriftelijk tentamen, open vragen. In afwijking hiervan kan bij een klein aantal studenten besloten worden tot het afnemen van een mondeling tentamen, dit ter beoordeling aan de docent(en). Indien van toepassing worden studenten hierover uiterlijk 10 dagen voor het tentamen verwittigd.

Inleverprocedures
Geen.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Van Ballegooij e.a., Bestuursrecht in het Awb-tijdperk, 6e druk (2008), Kluwer Deventer

Werkboek: Syllabus

Reader: Syllabus

Aanbevolen studiemateriaal
Geen.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: Mr J.A.M.A. Sluysmans en Mr J.J. van der Gouw

 • Werkadres: Van der Feltz advocaten, Javastraat 22, Den Haag

 • Bereikbaarheid: Na aanvraag via e-mail wordt individuele afspraak gemaakt.

 • Telefoon: 070-3131050

 • E-mail: sluysmans@feltz.nl en/of vandergouw@feltz.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Publiekrecht

 • Afdeling: Staats- en Bestuursrecht

 • Kamernummer secretariaat: B121

 • Openingstijden:

 • Telefoon secretariaat: 071 527 7713

 • E-mail: publiekrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Geen.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.