Studiegids

nl en

Aard, omvang en schade van criminaliteit

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Theoretische criminologie

Beschrijving

In dit vak staan patronen van criminaliteit centraal. Deze patronen kunnen ruimtelijk, temporeel of sociaal van aard zijn, zoals veel victimologische studies en omgevingscriminologische studies laten zien. Dit vak gaat dieper in op de belangrijkste verklaringen voor deze patronen, de routine activiteitentheorie en de sociale desorganisatie theorie, en vraagt van studenten dat zij deze verklaringen en modellen kunnen toepassen.

Problemen met de beschikbare data en de interpretatie daarvan komen ruimschoots aan bod. Vragen die behandeld worden, zijn bijvoorbeeld:

 • Waarom komt in een bepaalde buurt meer geweldscriminaliteit in de publieke ruimte voor?

 • Waarom worden bepaalde mensen herhaald slachtoffer van inbraak?

 • Is het zo dat in buurten met meer allochtonen ook meer criminaliteit plaatsvindt en wat zou dat betekenen?

 • Is er meer criminaliteit dan vroeger, of is de criminaliteit gewoon ‘anders’?

 • Hoe hangen kenmerken van plekken en omgevingen samen met de aard en omvang van criminaliteit?

Leerdoelen

Doel van het vak:
Doel van het vak Aard, Omvang en Schade van Criminaliteit (AOSC) is het bieden van verdieping, door middel van toepassing, op kennis en inzicht ten aanzien van conceptuele en methodologische vragen over:

 • Verschillende soorten criminaliteit

 • De omvang en de daaraan gerelateerde temporele, geografische en sociale spreiding van criminaliteit

 • De schade als gevolg van criminaliteit

Het vak sluit aan bij de vakken Inleiding Criminologie en het Practicum Beschrijvende Criminologie. Ook de inhoud van voorgaande vakken op het gebied van methoden & technieken, statistiek en het straf(proces)recht wordt als bekend verondersteld. De vakken Stadscriminologie en Misdaadanalyse in de Master sluiten aan bij het vak AOSC.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na het volgen van dit vak heeft de student inzicht in conceptuele en methodologische aspecten van (empirische) uitspraken en stellingen, over de aard, omvang, spreiding en schade van criminaliteit. De student zal meer inzicht verkrijgen in de maatschappelijke context waarin de criminologie zich ontwikkelt en meer inzicht verkrijgen in de diverse vakgebieden die een rol spelen in de criminologie. Dit betekent dat de student:

 • Inzicht heeft in factoren die van invloed zijn op temporele, geografische en sociale spreidingspatronen van verschillende vormen van criminaliteit en dit inzicht kan toepassen op empirische gegevens;

 • Overzicht heeft van de verschillende soorten schade als gevolg van criminaliteit en mogelijke gevolgen van slachtofferschap;

 • Overzicht heeft van omgevingscriminologische inzichten.

Rooster

Kies voor bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5 hoorcolleges à 2 uur

 • Namen docenten: Dr. G. Vanderveen

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Studenten dienen voor de hoorcolleges de betreffende stof gelezen en bestudeerd te hebben en/of opdrachten voorbereid te hebben. De hoorcolleges zijn een aanvulling en geen vervanging van intensieve zelfstudie.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5 werkcolleges à 2 uur

 • Namen docenten: Dr. G. Vanderveen en staf criminologie

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Studenten dienen voor de werkcolleges de betreffende stof gelezen en bestudeerd te hebben en de individueel gemaakte opdrachten in te leveren via Blackboard en mee te nemen (op papier) naar de werkcolleges. Actieve deelname en aanwezigheid zijn vereist; studenten die de opdrachten niet hebben gemaakt en bij zich hebben, kunnen niet deelnemen aan de werkgroep.

Door middel van de opdrachten wordt studenten geleerd inzichten ten aanzien van aard, omvang, spreiding en schade van criminaliteit toe te passen. Ook leren studenten bijvoorbeeld grafieken, figuren, tabellen en cartoons kritisch te analyseren. De opdrachten worden tijdens de werkgroepen gezamenlijk nagekeken en besproken (peer assessment).

Andere onderwijsvorm(en)
Gestructureerde zelfstudie; studenten dienen zelfstandig de opgegeven studiestof te bestuderen en zelf aanvullende literatuur te zoeken.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Tentamen waarbij alle studiestof (literatuur, reader, aantekeningen) meegenomen mag worden: een open boek tentamen.

 • Tussentijds werk schriftelijk. Voor elke werkgroepbijeenkomst maken de studenten tussentijdse opdrachten. Deze opdrachten lijken op de vragen die op het tentamen gesteld zullen worden. De opdrachten dienen ingeleverd te worden via Blackboard en op papier meegenomen te worden naar de werkgroepbijeenkomst, waar we de opdrachten gezamenlijk beoordelen en bespreken (peer assessment). Studenten die elke week een voldoende opdracht inleveren en meenemen, krijgen een bonuspunt voor het tentamen.

 • Participatie. De beoordeling van de participatie in het gehele vak kan gebruikt worden ter afronding van het eindcijfer. Onder participatie wordt verstaan de kwantiteit en kwaliteit van de (mondelinge) bijdrage van de student tijdens onderwijsbijeenkomsten, waaronder dus ook de peer assessment procedures vallen.

Inleverprocedures
De opdrachten (tussentijds werk schriftelijk) worden voor elke werkgroep ingeleverd via Blackboard en geprint meegenomen naar de onderwijsbijeenkomst
Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:
Wordt aangekondigd op de Blackboardomgeving van het vak

Werkboek:
Verkrijgbaar via de Afdeling Onderwijsmaterialen

Reader:
Geintegreerd in het werkboek; verkrijgbaar via de Afdeling Onderwijsmaterialen

Aanbevolen studiemateriaal
Zie de Blackboardomgeving van het vak.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: Dr. Gabry Vanderveen

 • Werkadres: Steenschuur 25, kamer C1.19

 • Bereikbaarheid: Op afspraak via het secretariaat

 • Telefoon: (071) 527 7414

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Instituut voor Strafrecht & Criminologie

 • Afdeling: Criminologie

 • Kamernummer secretariaat: C1.02

 • Openingstijden: 09.00 tot 12.30 uur

 • Telefoon secretariaat: (071) 527 74 62

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Tijdens de werkgroepbijeenkomsten wordt gebruik gemaakt van peer assessment: studenten beoordelen elkaars schriftelijk werk.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.