Studiegids

nl en

Rechtshandhaving en politie

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

In dit vak komen de theoretische en empirische aspecten van de organisatie en het functioneren van de politie en de andere organisaties in de rechtshandhaving op een gestructureerde wijze aan de orde. De nadruk ligt op de politie aangezien zij het primaire instrument van de overheid is aangaande rechtshandhaving. Daarbij gaat het niet alleen om de organisatorische aspecten van deze organisaties, maar ook om de werkelijkheid van de rechtshandhaving. De studenten moeten na dit vak een goed beeld hebben van de werkelijkheid van rechtshandhaving, in het bijzonder van de politie. Daarbij moeten zij zich tevens bewust zijn dat naast de politie ook vele andere organisaties betrokken zijn bij de rechtshandhaving.

Het van Rechtshandhaving en Politie sluit aan bij het onderzoeksprogramma “Veiligheid en Recht”.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Doel van het vak is een inhoudelijk en praktisch overzicht te krijgen van de wijze waarop de politie is georganiseerd en functioneert. Naast de politie komen ook andere handhavende instanties aan de orde.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Dit vak zich op de volgende eindtermen van de Bachelor Criminologie:

 • kennis en inzicht in politiewetenschap en rechtshandhaving

 • grondslagen en beginselen van het politierecht

 • kritische reflectie op organisatie en positie van de politie in een democratische rechtstaat

 • eenvoudig criminologisch onderzoek middels een werkstuk over een onderwerp betreffende politie en rechtshandhaving

 • mondelinge presentatie van de resultaten

 • analyse van criminologische problemen

 • positie innemen in onderwerp van politiewetenschap.

Rooster

Kies voor bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: Prof.mr.dr. E.R. Muller en gastdocenten uit de praktijk van de politie en de rechtshandhaving

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Bestudering vooraf opgegeven literatuur

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: Prof. mr. dr. E.R. Muller en staf criminologie

 • Vereiste voorbereiding door studenten: De studenten dienen de verplichte literatuur te bestuderen, enkele casus te beoordelen, presentaties te geven en een tentamen te maken. Daarbij zal steeds aan enkele studenten een opdracht worden gegeven die een volgend college moet worden uitgewerkt en gepresenteerd. Alle studenten krijgen een keer tijdens de cyclus de mogelijkheid om een presentatie in een klein groepje voor te bereiden. Voor het werkgroepgedeelte geldt een aanwezigheidsplicht. Het vak wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen.

Andere onderwijsvorm(en)
Geen.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen

 • Werkstuk

 • Mondelinge presentatie

Het eindcijfer bestaat voor 3/4 uit cijfer tentamen en 1/4 cijfer werkstuk.
Beide onderdelen moeten minstens met een ‘voldoende’ worden beoordeeld.

Inleverprocedures
Zie werkboek

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:
C. Fijnaut, E. Muller, U. Rosenthal en E.J. van der Torre, (red.) (nieuwste druk), Politie: Studies over haar werking en organisatie., Kluwer.

Werkboek:
Ja

Reader:
Nee

Aanbevolen studiemateriaal
Geen.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: Prof. Mr. Dr. E.R. Muller

 • Bereikbaarheid: Op afspraak via het secretariaat

 • E-mail: “e.r.muller@law.leidenuniv.nl”:mailto:e.r.muller@law.leidenuniv.nl

 • Telefoon: (071) 527 74 62

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Instituut voor Strafrecht en criminologie

 • Afdeling: Criminologie

 • Openingstijden: 09.00 tot 12.30

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 74 62

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Geen.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.