Studiegids

nl en

Onderzoeksvaardigheden in de criminologie en eindwerkstuk

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Men dient het B2-vak Methoden en Technieken van Criminologisch onderzoek met een voldoende te hebben afgerond.

Beschrijving

Onderzoeksvaardigheden in de Criminologie is in verschillende opzichten een bijzonder vak. Het bestaat uit twee delen, een cursorisch deel en een leeronderzoek. Men werkt gedurende het hele semester intensief samen in groepen van ca. 5 studenten aan een leeronderzoek dat uitmondt in de bachelorscriptie. Voor de meeste van de aangeboden onderzoeken geldt bovendien dat men veel (samen met medestudenten) het ‘veld’ in zal gaan in verband met de dataverzameling. Het is daarom van belang dat men gedurende het hele semester zoveel mogelijk beschikbaar is. Het onderzoek (onder begeleiding van een staflid van criminologie of een externe docent) gaat enkele weken na aanvang van het semester van start; in de eerste weken volgt men cursorisch onderwijs.
Dit cursorisch onderwijs bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. het schrijven van een probleemstelling en methodensectie;
 2. de algehele verslaglegging van een empirisch onderzoek;
 3. vragenlijstconstructie;
 4. interviewtechnieken;
 5. het aanmaken, bewerken en analyseren van kwantitatieve gegevens in SPSS.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Dit vak heeft een drieledig doel:
(1) Praktische oefening van onderzoekstechnieken die eerder in het B2-vak ‘Methoden en Technieken van Criminologisch Onderzoek’ zijn behandeld; (2) het leren opzetten, uitvoeren en rapporteren van een empirisch criminologisch onderzoek; en (3) het schrijven van de bachelorscriptie over dit onderzoek.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:
De algemene eindterm is dat de student in staat is zelfstandig een empirisch onderzoek te verrichten waarbij verschillende kwantitatieve en/of kwalitatieve onderzoeksmethoden worden gebruikt.
Uitgesplitst naar de verschillende geoefende vaardigheden:

 • De student kan een onderwerp vertalen naar een probleemstelling;

 • De student kan de probleemstelling uitwerken in meetbare concepten en geoperationaliseerde onderzoeksvragen;

 • De student kan een vragenlijst opstellen, onder meer ten behoeve van het afnemen van interviews en interviews plannen, afnemen en hiervan verslag leggen;

 • De student kan kwantitatieve gegevens invoeren en bewerken in het computerprogramma SPSS en hier tevens (eenvoudige) statistische analyses mee uitvoeren;

 • De student kan verzamelde gegevens analyseren met het oog op zowel exploratieve als toetsende doeleinden;

 • De student kan de bevindingen van een onderzoek rapporteren in een onderzoeksverslag.

Rooster

Kies voor bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 1

 • Namen docenten: Stafleden van Criminologie en externe docenten

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Studenten dienen de opgegeven literatuur gelezen hebben

Werkgroepen
Geen.

Andere onderwijsvorm(en)

 • Omschrijving: Practica ( 3x SPSS, probleemstelling, methoden, communicatieve vaardigheden)

 • Aantal à 2 uur: ca. 18 (in blokken van 4 uur)

 • Namen docenten: Stafleden van Criminologie

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Studenten dienen de opgegeven literatuur gelezen hebben

 • Omschrijving: Leeronderzoek

 • Aantal bijeenkomsten: In onderling overleg met de betreffende docent

 • Namen begeleiders: Stafleden van Criminologie en externe docenten

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Het uitvoeren van de afgesproken onderzoeksactiviteiten

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Vijf tussentijdse opdrachten (behorende bij het cursorisch deel)

 • Bachelorscriptie

Het eindcijfer van de student wordt gegeven indien voor elk afzonderlijk onderdeel een voldoende is behaald. Het eindcijfer van de student betreft het individuele cijfer op de bachelorscriptie .

Inleverprocedures
Tussentijdse opdrachten: Via Blackboard en als hardcopy op de aangegeven data.
Bachelorscriptie: In detail nader te bepalen door de begeleidende docent. Globaal: tijdig inleveren van de bachelorscriptie bij docent (de definitieve versie dient rond de voorlaatste week van het semester te worden ingeleverd)

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:
De literatuur die is gebruikt bij het B2-vak ‘Methoden en Technieken van Criminologisch onderzoek’.

Werkboek:
Wordt aangeboden via Blackboard

Reader:
Handleiding SPSS, wordt aangeboden via Blackboard

NB: voor het leeronderzoek zal vanzelfsprekend ook literatuur worden voorgeschreven en zal men zelf aanvullende literatuur verzamelen.

Aanbevolen studiemateriaal

 • Verschuren, P.J.M. & Doorewaard, H. (2005). Het ontwerpen van een onderzoek. Utrecht: Lemma.

 • Oost, H. (2002). Onderzoek rapporteren. Baarn: HB Uitgevers.

Aanvullend onderwijsmateriaal

 • Via Surfspot kan men SPSS aanschaffen voor de eigen pc, zodat men hiervoor niet afhankelijk is van de pc’s van de universiteit.

 • Het is mogelijk dat men beperkte kosten moet maken voor bijv. voor materiaal of reizen bij de uitvoering van het leeronderzoek.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis. Hoe men zich kan inschrijven voor het leeronderzoek zal bekend worden gemaakt via Blackboard.

Contact

 • Vakcoördinator: wordt nader bekend gemaakt, staflid Criminologie

 • Werkadres: Steenschuur 25

 • Bereikbaarheid: Op afspraak via het secretariaat

 • Telefoon: (071) 527 74 62

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Strafrecht & Criminologie

 • Afdeling: Criminologie

 • Kamernummer secretariaat: C1.02

 • Openingstijden: 09.00 – 12.30

 • Telefoon secretariaat: (071) 527 74 62

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Geen.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.