Studiegids

nl en

Rechtseconomie

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Met rechtsregels en rechtshandhaving wordt beoogd het functioneren van de samenleving in goede banen te leiden. Het is dan ook van belang om de werking van het recht niet alleen vanuit juridisch perspectief te bestuderen, met het accent op de interne consistentie van het recht en op de beginselen van een behoorlijk proces en van behoorlijk bestuur, maar ook vanuit sociaal-wetenschappelijk perspectief. Hoe werkt het recht in de praktijk in de samenleving uit?
In dat verband wordt in de rechtseconomie nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de preventieve werking van het recht. De inrichting van de rechtsregels en de rechtshandhaving beïnvloeden het gedrag van de rechtssubjecten (al was het maar tot op zekere hoogte), doordat ze de voor- en nadelen van dat gedrag niet onverlet laten.
Vervolgens kan worden nagegaan of bepaalde rechtsregels, of bepaalde vormen van rechtshandhaving, wellicht beter uitpakken voor de samenleving dan andere. Wanneer conflicten en normovertredingen worden voorkomen, zorgt dat voor een besparing op materiële en immateriële schade. Tegenover die baten staan echter ook kosten, omdat de toepassing en de handhaving van rechtsregels niet vanzelf gaan. Het efficiëntiecriterium biedt houvast bij het afwegen van de maatschappelijke baten en kosten.
In beginsel zijn de ordenende werking en de efficiëntievraag op elk deelgebied van het recht relevant. In de cursus richt de aandacht zich met name op: eigendomsrechten, overeenkomsten, onrechtmatige daad en geschillenbeslechting; en strafrecht en criminaliteitsbestrijding.
Gegeven het metajuridische karakter van de cursus wordt niet zozeer geprobeerd om feitjes en regels over te dragen, maar om studenten te leren nadenken over de maatschappelijke betekenis van het recht. Om dat te bewerkstelligen staat het zelf werken met de stof voorop. Aan de hand van rekenopgaven en stellingen worden studenten uitgedaagd om zich steeds opnieuw, op verschillende deelterreinen van het recht, rekenschap te geven van het onderscheid tussen individuele en collectieve rationaliteit.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Doel van het vak is de studenten vertrouwd te maken met de economische analyse van het recht, door deze toe te passen op verschillende onderdelen van het recht.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • De student beheerst de kernbegrippen van de rechtseconomie.

 • De student heeft zich aan de hand van opgaven en casus geoefend in het onderscheiden van individuele en collectieve rationaliteit.

 • De student is in staat om in een juridisch debat beargumenteerd aandacht te vragen voor gedragseffecten en de mogelijk preventieve werking en in de afweging ruimte in te bouwen voor efficiëntieoverwegingen.

Rooster

Kies voor bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges
Geen.

Werkgroepen

 • Aantal à 3 uur: 6

 • Namen docenten: dr. P.W. van Wijck

 • Vereiste voorbereiding door studenten: het bestuderen van de literatuur en het maken van de opgaven uit het werkboek, volgens het rooster in het werkboek en op Blackboard.

 • Let op! Dit vak bevat een practicum. Aanwezigheid en actieve deelname tijdens werkgroepbijeenkomsten en discussiecolleges is verplicht (zie de Onderwijs- en Examenregeling).

Toetsing

Toetsvorm(en)
Werkstuk

Inleverprocedures
Geen.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • B.C.J. van Velthoven en P.W. van Wijck (red.), Recht en efficiëntie. Een inleiding in de economische analyse van het recht, Kluwer, Deventer, 4e druk, 2007, hoofdstukken 1, 3 t/m 6 en 10

Werkboek:

 • Werkboek Rechtseconomie t.b.v. de Combinatiestudie Recht en Economie, verkrijgbaar bij de afdeling Onderwijsmaterialen van de Rechtenfaculteit, Steenschuur 25, Leiden.

Aanbevolen studiemateriaal
Geen.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis .

Contact

 • Vakcoördinator: dr. P.W. van Wijck

 • Werkadres: Kamerlingh Onnes Gebouw, Steenschuur 25, 2311 ES Leiden, kamer B2.05

 • Telefoon: 071 – 527 7756

 • E-mail: p.w.vanwijck@law.leidenuniv.nl

 • Spreekuur: Op afspraak, te maken via bovenstaand e-mail adres

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscale en economische vakken

 • Afdeling: Economie

 • Kamernummer secretariaat: B 207

 • Openingstijden: Dagelijks van 9.00 – 12.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7756

 • E-mail: economie@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Let op! Dit vak bevat een practicum. Aanwezigheid en actieve deelname tijdens werkgroepbijeenkomsten en discussiecolleges is verplicht (zie de Onderwijs- en Examenregeling).

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.