Studiegids

nl en

Voortgezette sociale zekerheid

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

In deze cursus wordt studenten inzicht gegeven in achtergronden, instituties en beleid ten aanzien van het stelsel van sociale zekerheid, in nationaal en internationaal perspectief. Aandachtspunten daarbij zijn: gevolgen van vergrijzing, individualisering en mondialisering, en de hervorming van het Nederlandse stelsel.
Dit keuzevak heeft een multidisciplinair karakter. De nadruk ligt op de economische analyse van de sociale zekerheid, maar juridische aspecten (sociaal-juridische, civielrechtelijke) en sociaal-wetenschappelijke aspecten spelen ook een belangrijke rol. Er bestaat een complementaire samenhang met het vak Sociaal recht.
Het vak is onderdeel van de minor Economie Dit vak traint de student in het zelfstandig analyseren van sociaal-economisch beleid.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Doelstelling is om studenten zelfstandig vraagstukken op het terrein van de sociale zekerheid te laten analyseren en daarover schriftelijk en mondeling te rapporteren

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 1. De student is in staat om een economisch onderzoek te doen, heeft zich daartoe geoefend in het (snel) verzamelen en interpreteren van sociaal- economische informatie, zowel in papieren als in digitale versies.
 2. De student is getraind in het doen van een eerste wetenschappelijk onderzoek (formuleren probleemstelling, opbouw, economisch argumenteren, analyse, concluderen) op het terrein van sociaal-economisch beleid.
 3. De student is in staat zijn eigen onderzoek mondeling te presenteren en een coreferaat te houden.

Rooster

Kies voor bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges
Geen.

Werkgroepen
Geen.

Andere onderwijsvorm(en)

 • Omschrijving: Seminar, intensieve werkgroep

 • Aantal: 6 of 7 bijeenkomsten; individuele coaching van het (groeps)werkstuk

 • Namen docenten: prof. dr. K.P. Goudswaard

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Studenten dienen intensief de voorgeschreven literatuur te bestuderen. Studenten kunnen op het terrein van de sociale zekerheid een (voorgeselecteerde) onderzoeksvraag uitwerken in een paper, waarover presentaties worden gegeven tijdens de bijeenkomsten.

 • Let op! Dit vak bevat een practicum. Studenten zijn verplicht tot voorbereiding en actieve aanwezigheid op iedere bijeenkomst (zie de Onderwijs- en Examenregeling).

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Mondeling tentamen

 • Werkstuk

 • Mondelinge presentatie

De toetsvorm bestaat uit het paper (70%) en de mondelinge presentaties en de participatie (30%). Zo nodig (bij een onvoldoende voor het paper) volgt een mondeling tentamen.

(Examenstof)
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens het seminar.

Inleverprocedures
Geen.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:
De (basis)literatuur voor het vak zal zoveel als mogelijk handzaam worden samengebracht op de website van de Afdeling Economie en via Blackboard. Langs die weg kunnen studenten de literatuur downloaden. Soms zal een link worden aangebracht naar de relevante vindplaats van het document. Om ook de meest recente actualiteit in de analyse van sociale zekerheid te kunnen betrekken, zullen enkele internetsites worden voorgeselecteerd.

Werkboek:
Omvat studie-informatie, leesmateriaal, opdrachten en de organisatie van het onderwijs. Het werkboek is te raadplegen in Blackboard.

Reader:
Geen.

Aanbevolen studiemateriaal
Geen.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: Prof. dr. K.P. Goudswaard

 • Werkadres: Kamerlingh Onnes Gebouw, Steenschuur 25, 2311 ES Leiden, kamer A2.51

 • Bereikbaarheid: Afspraken met de docent kunnen worden gemaakt via het secretariaat van de Afdeling Economie. Telefoon: 071 – 527 7756

 • Telefoon: 071 – 527 7756

 • E-mail: economie@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscale en Economische Vakken

 • Afdeling: Economie

 • Kamernummer secretariaat: B207

 • Openingstijden: Dagelijks van 9.00 – 12.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7756

 • E-mail: economie@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

 • Deze cursus wordt alleen gegeven bij voldoende belangstelling. Als de cursus geen doorgang vindt, bestaat er wel de mogelijkheid om een individueel literatuurtentamen af te leggen.

 • Zie website Afdeling Economie en Blackboard voor up-to-date informatie over dit vak.

 • Seminar. Het karakter van deze onderwijsvorm maakt het noodzakelijk dat deelnemende studenten zich verplichten tot (actieve) aanwezigheid op iedere bijeenkomst.

 • Let op! Dit vak bevat een practicum. Studenten zijn verplicht tot voorbereiding en actieve aanwezigheid op iedere bijeenkomst (zie de Onderwijs- en Examenregeling).

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.