Studiegids

nl en

Preventie en straffen

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Het denken over straf en ontwikkelingen in strafrechtelijk beleid worden eerst in een bredere historische en maatschappelijke context geplaatst. Vervolgens worden de gangbare morele theorieen over rechtvaardiging en doelen van straf als kapstok gebruikt om de belangrijkste penologische vraagstukken en controverses te belichten. Daarbij wordt veelal een brug geslagen tussen de normatief georiënteerde strafrechtswetenschap en de empirische criminologie. Zo wordt er ingegaan op de wezenskenmerkerken van straffen en maatregelen, waarbij vragen aan bod komen hoe de interventie gerechtvaardigd wordt, welke doelen worden nagestreefd en of de sanctie het beoogde effect sorteert. Publieke opvattingen over punitiviteit en het contrast tussen rechtspraak en samenleving in meningen over straf worden nadrukkelijk bij de cursus betrokken.

Leerdoelen

Doel van het vak:
In de cursus wordt een globaal overzicht gegeven van diverse strafrechtelijke sancties. Het accent ligt op de gevangenisstraf en de taakstraf, maar ook maatregelen worden belicht. Daarbij laten we zien hoe het denken over rechtvaardiging en doelen en de ontwikkeling van straffen gelijke tred houden met ontwikkelingen in de samenleving. Van belang is daarbij te kijken hoe in andere landen met criminaliteit wordt omgegaan (rechtsvergelijkend) en hoe we ook bij de sanctietoepassing steeds meer onder druk van buiten komen te staan (internationalisering)Er wordt ingegaan op een aantal wezenskenmerken van sancties en op de manier waarop deze ten uitvoer worden gelegd. Praktische en straftheoretische overwegingen worden gecontrasteerd. We ontkomen daarbij ook niet aan de vraag die iedereen bezighoudt: zijn deze sancties effectief of, geformuleerd binnen populair penologisch jargon, What works?

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Inzicht in penologische ontwikkelingen vanuit historisch en maatschappelijk perspectief. Kennis van morele vraagstukken bij de rechtvaardiging en toemeting van straf en de rol van publieke opinie daarbij. Kennis van doelstellingen en effectiviteit van straffen. Actuele penologische vraagstukken kritisch kunnen analyseren.

Rooster

Kies voor bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: prof. dr. L.M. Moerings, prof.dr. P. Nieuwbeerta, dr. J.W. de Keijser

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestudering van verplichte literatuur

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: dr. J.W. de Keijser

 • Vereiste voorbereiding door studenten:
  De werkgroepen bestaan uit referaten, gevolgd door vragen en discussie, en uit het gezamenlijk uitvoeren van opdrachten. Per werkcollege worden (maximaal) drie referaten gehouden die aansluiten bij thema’s in de voor die week voorgeschreven literatuur. Ieder referaat wordt door een koppel van twee studenten verzorgd. Tijdens de werkgroepen wordt grondige voorbereiding van de opgegeven literatuur vooronder¬steld, ook bij diegenen die geen referaat houden. Iedere student dient voor aanvang van iedere werkgroep een uitgewerkte stelling in te leveren, die betrekking heeft op één van de inhoudelijke thema’s van de bijeenkomst. Het tweede deel van de werkcolleges wordt besteed aan het actief uitvoeren van (gezamenlijke) opdrachten. Eventuele voorbereiding daartoe wordt tijdig via blackboard bekendgemaakt. Studenten voeren in een van de weken ook een beperkt penologisch empirisch onderzoek uit waarvan een kort (schriftelijk) verslag gemaakt wordt
  Andere onderwijsvorm(en)
  Geen.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Schriftelijk tentamen bestaande uit essay vragen
Het eindcijfer is het tentamencijfer mits aan de werkgroepverplichtingen naar behoren is voldaan.

Werkgroepeisen: aanwezigheid; referaat; wekelijks inleveren van uitgewerkte stelling en eenmalig mini-onderzoek, actieve participatie. Bij onvoldoende voor de werkgroepen, kan het vak niet worden gehaald

Inleverprocedures
Worden tijdig aangegeven via Blackboard.
.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek/de reader en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Zie Blackboard
Werkboek:
Preventie en Straffen

Reader:

Aanbevolen studiemateriaal
Wordt tijdig aangekondigd via Blackboard

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: Dr. J.W. de Keijser

 • Werkadres: Steenschuur 25, kamer C1.05

 • Bereikbaarheid: Op afspraak via het secretariaat

 • Telefoon: (071) 527 74 62

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Instituut voor Strafrecht & Criminologie

 • Afdeling: Criminologie

 • Kamernummer secretariaat: C1.02

 • Openingstijden: 09.00 – 12.30

 • Telefoon secretariaat: (071) 527 74 62

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Geen.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.