Studiegids

nl en

Privatissimum: Burgerlijk Recht

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Bachelor rechtsgeleerdheid.

Beschrijving

Het privatissimum kent een thematische en meer wetenschappelijk benadering dan het practicum (dat vooral gericht is op de voor de rechtspraktijk benodigde vaardigheden). Iedere student maakt binnen het kader van het thema van het privatissimum tijdens de cyclus een aantal schriftelijke opdrachten en houdt één referaat

Leerdoelen

Doel van het vak:
Doel van het vak is: het aanleren van voor rechtswetenschappelijk onderzoek noodzakelijke onderzoeks- en schrijfvaardigheden. Daarnaast dragen de verschillende door studenten te maken opdrachten bij aan verdieping van hun kennis van en inzicht in een civielrechtelijk deelterrein of thema. Het gaat hier in het bijzonder om het zelfstandig kunnen:

 • onderkennen en verwoorden van de problemen en (rechts)vragen;

 • verrichten van onderzoek naar en selecteren van kenbronnen (regelgeving, literatuur en rechtspraak), nationaal zowel als internationaal;

 • toepassen van het aan verschillende – fysieke en digitale – bronnen ontleende materiaal op vragen die zich in de rechtspraktijk aandienen;

 • vormen van een eigen, beredeneerd oordeel over rechtskwesties;

 • doen van verslag – in woord en geschrift – van de onderzoeksresultaten met verantwoording van de hierbij gebruikte rechtsbronnen;

 • houden van een helder, compact en gestructureerd betoog en het verdedigen van het hierin ingenomen standpunt tegen de hiertegen ingebrachte bedenkingen.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:
Zij beschikken over een grondige kennis van en een behoorlijk inzicht in het civiele recht. Zij zijn in staat juridische problemen op te lossen, en kunnen omgaan met de verschillende kenbronnen van het recht, ook de digitale. Zij zijn in staat tot probleemanalyse, tot het onderscheiden van hoofd- en bijzaken, tot kritisch reflecteren op het recht en tot het bedenken van creatieve oplossingen. Daarnaast bezitten zij praktische en theoretische onderzoeksvaardigheid en kunnen onderzoeksresultaten helder, kernachtig, compact en in logische samenhang presenteren in woord en geschrift, met verantwoording van de gebruikte rechtsbronnen. Ten slotte maken debat- en spreekvaardigheid van hun bagage deel uit.

Rooster

Het privatissimum wordt gegeven in de periode februari-maart 2012. De inschrijving voor de thema’s vindt plaats in januari 2012 via de website van Burgerlijk Recht. Daarop wordt eind januari ook de indeling van de groepen bekend gemaakt. Het onderwijs start in week 5 van 2012.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges
Geen.

Werkgroepen

 • Twee maal per week à 2 uur: 8

 • Namen docenten: afdeling Burgerlijk recht

 • Vereiste voorbereiding door studenten:
  Geen
  Andere onderwijsvorm(en)
  Geen.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Het maken van schriftelijke opdrachten en het houden van een referaat.

Inleverprocedures
Wekelijks tijdens de bijeenkomst.

Examenstof
Geen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:
De meest recente versie van: Leidraad voor juridische auteurs. Voetnoten, bronvermeldingen, literatuurlijsten en afkortingen in Nederlandse publicaties, Kluwer: Deventer.

Werkboek:
Geen.

Reader:
Geen.

Aanbevolen studiemateriaal
Geen.

Aanmelden

Nadere berichtgevign over de verplichte aanmeldingsprocedure wordt vermeld op de website van de afdeling Civiel recht, sectie Burgerlijk recht.

Contact

 • Naam: mr. M.W. Knigge

 • Werkadres: Steenschuur 25 kamer C2.08

 • Bereikbaarheid: via e-mail

 • Telefoon: 071 – 527 7086

 • E-mail: m.w.knigge@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Civiel recht

 • Afdeling: Burgerlijk recht

 • Kamernummer secretariaat: C2.02

 • Openingstijden: 9.00 – 17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7381

 • E-mail: m.van.barneveld@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Geen.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.