Studiegids

nl en

Burgerlijk procesrecht

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Bachelor Rechtsgeleerdheid.

Beschrijving

In het kader van het mastervak burgerlijk procesrecht worden studenten geconfronteerd met de problemen en knelpunten die zich voordoen binnen de verschillende onderdelen van het burgerlijk procesrecht. Studenten zullen zich in dit verband verdiepen in een tweetal procesrechtelijke thema’s naar keuze. Naast het analyseren van de problemen en knelpunten die zich binnen de gekozen thema’s voordoen, dienen studenten eigen oplossingen en antwoorden voor deze problemen en knelpunten te ontwikkelen, en deze tijdens de werkgroepen door middel van referaten te presenteren. Tijdens de werkgroepen zal alle gelegenheid tot discussie zijn, en wordt van de studenten ook een actieve bijdrage aan deze discussie verwacht. Het mastervak wordt afgesloten met een tentamen.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Het mastervak burgerlijk procesrecht bouwt voort op de reeds in de bachelorstudie opgedane kennis van het burgerlijk procesrecht, welke kennis bekend wordt verondersteld. In het kader van het mastervak wordt aan de hand van verschillende thema’s een verdiepende studie verricht naar de beginselen, fundamenten en uitgangspunten van het burgerlijk procesrecht in ruime zin. Naast een verdieping en verbreding van kennis en inzicht in het burgerlijk procesrecht heeft het mastervak tot doel om de onderzoeks- en argumentatievaardigheden van studenten verder te ontwikkelen.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:
Doelstellingen op kennisniveau:

 • Verdiepen en verbreden van de in de bachelorfase opgedane procesrechtelijke kennis;

 • Inzicht verwerven in de samenhang tussen het burgerlijk procesrecht, het toepasselijke materiële recht en het geschil;

 • Verband kunnen leggen tussen de inrichting van het civiele proces en de wijze waarop wordt geprocedeerd;

 • Inzicht verwerven in de verschillende vormen van geschillenbeslechting;

 • Het kunnen analyseren van de problemen en de knelpunten die spelen binnen het burgerlijk procesrecht en het bedenken van alternatieve vormen van geschillenbeslechting;

 • Oog krijgen voor politieke en ethische aspecten van het procesrecht;

 • Zelf ideeën en oplossingen kunnen formuleren die kunnen bijdragen aan een beter functionerend burgerlijk procesrecht of die juist bestaande visies ondersteunen en daarbij het besef verder ontwikkelen dat het recht en dus ook het burgerlijk procesrecht zijn beperkingen kent.
  Doelstellingen op het niveau van (juridische) vaardigheden:

 • Het verder ontwikkelen van onderzoeksvaardigheden;

 • Het ontwikkelen van analytische vaardigheden (probleemanalyse, onderscheid tussen hoofd- en bijzaken);

 • Het leren omgaan met en de weg weten te vinden in de verschillende rechtsbronnen, ook de digitale;

 • Het ontwikkelen van het vermogen om onderzoeksresultaten helder, kernachtig, compact en in logische samenhang te verwoorden;

 • Het verder ontwikkelen van mondelinge vaardigheden: discussies tijdens de werkcolleges en het houden van referaten;

 • Het leren argumenteren.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: elk thema wordt ingeleid met een introductiecollege. Iedere student volgt in totaal twee introductiecolleges (één per gekozen thema) à twee uur. De introductiecolleges worden voor beide gekozen thema’s gegeven in de eerste onderwijsweek. Aanwezigheid bij de introductiecolleges is verplicht.

 • Namen docenten: docenten van de afdeling Civiel recht, sectie Burgerlijk procesrecht

 • Vereiste voorbereiding door studenten: de introductiecolleges dienen ter algemene inleiding op de werkgroepen. De literatuur die ter voorbereiding van het introductiecollege kan worden bestudeerd, wordt per thema aangegeven in de betreffende leidraad (zie hieronder bij “Verplicht studiemateriaal”).

Werkgroepen

 • Aantal à 3 uur: per thema twee werkgroepen per week à 3 uur ieder, gedurende twee opeenvolgende periodes van twee weken (ieder thema wordt in een periode van twee weken behandeld; per thema vinden in totaal vier werkgroepen plaats). Aanwezigheid bij alle werkgroepen is verplicht.

 • Namen docenten: docenten van de afdeling Civiel recht, sectie Burgerlijk procesrecht

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Studenten houden voor ieder gekozen thema een referaat: een mondelinge voordracht over een bepaald aspect van het betreffende thema. Van studenten wordt verwacht dat zij niet alleen de eigen referaten voorbereiden, maar dat zij zich ook inlezen op de referaatonderwerpen van de andere studenten. Achterliggende gedachte hierbij is dat studenten hierdoor in staat zijn om na afloop van de referaten een actieve bijdrage te leveren aan de discussie, hetgeen ook van hen wordt verwacht. De bestudering van de referaatonderwerpen heeft daarnaast ten doel studenten voor te bereiden op het tentamen (zie hieronder bij “Examenstof”).

Studenten die het mastervak burgerlijk procesrecht willen volgen, dienen er voor te zorgen dat zij aan alle verplichtingen kunnen voldoen. Hieronder valt ook de verplichting om alle bijeenkomsten (zowel de hoorcolleges als de werkgroepen) bij te wonen. Studenten dienen dit van tevoren bij de planning te bedenken.

Het niet kunnen voldoen aan één of meerdere verplichtingen van het mastervak burgerlijk procesrecht, heeft uitsluiting van verdere deelname aan het mastervak tot gevolg, tenzij hiervoor een gegronde reden bestaat. Vragen hierover kan men per e-mail richten aan het secretariaat. E-mail: burgerlijkprocesrecht@law.leidenuniv.nl

Andere onderwijsvorm(en)

 • Omschrijving: gestructureerde zelfstudie

 • Aantal à 2 uur: geen

 • Namen docenten: geen

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Van studenten wordt verwacht dat zij zich grondig verdiepen in de onderwerpen die worden behandeld tijdens de werkcolleges. Anders is actieve deelname tijdens de werkcolleges niet goed mogelijk. Gestructureerde zelfstudie is hiervoor een vereiste.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen

 • Tussentijds schriftelijk werk

 • Mondelinge presentatie

 • Actieve deelname aan discussies
  De weging van de verschillende toetsonderdelen wordt vermeld in het werkboek.

Het kan voorkomen dat het hertentamen mondeling wordt afgenomen.

Inleverprocedures
Wijze van inlevering staat vermeld in het werkboek.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur,en jurisprudentie, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:
De verplicht voorgeschreven literatuur wordt (per thema) bekend gemaakt in een leidraad. Deze leidraden worden medio april 2012 – tegelijk met de indeling van de studenten in groepen – gepubliceerd op Blackboard.

Werkboek:
Op Blackboard wordt medio maart 2012 het werkboek van het mastervak burgerlijk procesrecht gepubliceerd. Dit werkboek bevat, naast de onderwijsroosters en enige praktische informatie, ter oriëntatie een korte beschrijving van de diverse thema’s die in het kader van het mastervak burgerlijk procesrecht worden aangeboden. Tegelijk met het werkboek zal ook een inschrijfformulier op Blackboard gepubliceerd worden (zie hieronder bij “Aanmelding”).

Reader:
Geen

Aanbevolen studiemateriaal
Publicatie via Blackboard

Aanmelden

De aanmelding verloopt niet via uSis. Inschrijving geschiedt door middel van een digitaal inschrijfformulier.

Contact

 • Vakcoördinator: mw. mr. M.D.R.M. de Deugd

 • Werkadres: Steenschuur 25 (KOG), kamer C2.14

 • Bereikbaarheid: Op afspraak via het secretariaat Burgerlijk Procesrecht en per e-mail

 • Telefoon: 071 – 527 7400 (secretariaat)

 • E-mail: m.d.r.m.dedeugd@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Instituut voor Privaatrecht

 • Afdeling: Civiel recht

 • Sectie: Burgerlijk procesrecht

 • Kamernummer secretariaat: C2.02

 • Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 9.00 – 17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7381

 • E-mail: burgerlijkprocesrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Geen.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.