Studiegids

nl en

Practicum: Procederen in het Ondernemingsrecht

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Bachelor rechtsgeleerdheid (zie ook OER).

Beschrijving

Corporate litigation heeft in Nederland een hoge vlucht genomen. Spraakmakende procedures hebben de afgelopen jaren in de publieke belangstelling gestaan. Het Practicum Procederen in het Ondernemingsrecht beoogt studenten inzicht te geven in de belangrijkste procesrechtelijke en materieelrechtelijke aspecten van geschillen in de vennootschap en de daarmee verbonden onderneming. Docenten met praktijkervaring belichten verschillende ondernemingsrechtelijke procedures. Het kan daarbij gaan om procedures als de geschillen- en uitkoopregeling, het enquêterecht, class actions, procedures betreffende de jaarrekening, verzetprocedures bij – bijvoorbeeld – fusie en splitsing, of geschillen in verband met de Wet op de Ondernemingsraden. Ook geschillen rond insolvente ondernemingen kunnen aan bod komen. Het onderwijs in het vak bestaat uit inleidende hoorcolleges, gegeven door gastdocenten die in de rechtspraktijk werkzaam zijn, en uit practica, waar studenten op basis van aan de praktijk ontleende procesdossiers zelfstandig processtukken moeten schrijven.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Het vak heeft tot doel masterstudenten inzicht te geven in de belangrijkste procesrechtelijke en materieelrechtelijke aspecten van geschillen in de vennootschap en de daarmee verbonden onderneming, door hen zelfstandig processtukken te laten schrijven op basis van aan de praktijk ontleende procesdossiers die zij ter beschikking krijgen.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:
Na afronding van het vak hebben studenten een eerste vaardigheid verworven in het bepalen van een processtrategie, het kiezen van de meest gerede rechtsgang en het concipiëren en beoordelen van processtukken (in ruime zin).

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 4

 • Namen docenten: verschillende gastdocenten

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestudering van de voor deze colleges aanbevolen stof

Werkgroepen
Geen.

Andere onderwijsvorm(en)

 • Omschrijving: practica

 • Aantal à 2 uur: 4

 • Namen docenten: verschillende leden van de afdeling Ondernemingsrecht

 • Vereiste voorbereiding door studenten: iedere student maakt gedurende de cursus vier schriftelijke werkstukken, in de vorm van een conceptprocesstuk (in ruime zin), op basis van een aan de praktijk ontleend “modeldossier”.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Het maken van vier schriftelijke werkstukken.

Het kan voorkomen dat het hertentamen mondeling wordt afgenomen.

Inleverprocedures
De inleverprocedures van de practicumopdrachten staan in het werkboek

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:
Geen.

Werkboek:
Werkboek Practicum Procederen in het Ondernemingsrecht

Reader:
Geen.

Aanbevolen studiemateriaal
Geen.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: mr. B. Verkerk

 • Werkadres: Steenschuur 25, 2311 ES LEIDEN

 • Bereikbaarheid: Telefonisch en per e-mail

 • Telefoon: 071 – 527 7236

 • E-mail: b.verkerk@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Instituut voor Privaatrecht

 • Afdeling: Ondernemingsrecht

 • Kamernummer secretariaat: C 2.02

 • Openingstijden: Maandag, dinsdag, donderdag van 9.00-13.00 uur. Vrijdag van 9.00-14.45 uur.

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7235 (gedurende de gehele week bereikbaar)

 • E-mail: ondernemingsrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Geen.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.