Studiegids

nl en

Wetgevingsvraagstukken

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Bachelor Rechtsgeleerdheid.

Beschrijving

Wetgeving is in continentale rechtssystemen, zoals Nederland, de primaire bron van rechtsvorming. Begrip van dit verschijnsel is van groot belang, wil men weldoordacht en kritisch op het systeem van het recht kunnen reflecteren. De snel groeiende hoeveelheid literatuur over wetgeving en reguleringstechnieken in bredere zin weerspiegelt de veelheid aan wetgevingswetenschappelijke, theoretische inzichten die zich in de afgelopen decennia over het onderwerp hebben gevormd. Het vak Wetgevingsvraagstukken beoogt studenten vertrouwd te maken met deze literatuur en haar praktische toepassingsmogelijkheden. Tijdens het vak wetgevingsleer wordt een methode gehanteerd waarbij jaarlijks een aan de actualiteit ontleend accent aan de cursus wordt meegegeven.
Aangezien in wetgevingsprocessen de juridische, politieke, economische en sociale dimensies samenkomen, is wetgevingsleer van nature een multidisciplinair vak. Bij de literatuurkeuze, tijdens de werkcolleges en bij het geven van feedback op de opdrachten zal dit ook tot uiting komen. Studenten wordt in een eindopdracht gevraagd zich te buigen over een actueel wetgevingsprobleem en dit op te lossen. Ze buiten zich daarbij over de oorzaken en gevolgen van het probleem, de vraag of de overheid het probleem op kan en moet lossen, en of dit in de vorm van wetgeving moet gebeuren. Vervolgens schrijven ze de regeling uit en voorzien die van een toelichting. Daarnaast maken ze een procesformulier waarin ze de routering van het door hen gemaakte voorstel schetsen. Dusdoende wordt getracht door een combinatie van theoretische inzichten en praktijkgericht werken studenten een verdiept inzicht te geven in de rol van wetgeving binnen het systeem van het recht. Daarbij wordt nauw aangesloten bij de uitkomsten van het onderzoeksprogramma Securing the rule of law in a world of multi-level jurisdiction, waarin o.a. de toenemende ‘communautarisering’ van Nederlandse wetgevingsprocessen wordt bestudeerd. Daarbij zullen zowel de ‘multi-level problematiek’ als de Europese dimensie een belangrijk aandeel hebben.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Het vak Wetgevingsvraagstukken beoogt studenten vertrouwd te maken met de theorie en praktijk van het vaststellen van regelgeving in Nederland. Via kennismaking met verschillende onderdelen van de wetgevingswetenschap (wetgevingstheorie, wetgevingsprocessen, wetgevingsmethoden en wetgevingstechniek) wordt studenten een verdiept inzicht gegeven in de wijze en betekenis van rechtsvorming via wetgeving. Daarbij wordt in het bijzonder aandacht gegeven aan processen van veellagig wetgeven in de communautaire rechtsorde.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten kennis van de verschillende onderdelen van de wetgevingswetenschap en inzicht in de wijze en betekenis van rechtsvorming via wetgeving, en de op dit gebied bestaande (theoretische en praktische) inzichten en regels. Studenten zijn tevens in staat om zelfstandig en creatief bij te dragen aan het oplossen van wetgevingsvragen zoals die zich in de rechtspraktijk in verschillende contexten voordoen.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges
Geen.

Werkgroepen

 • Aantal à 3 uur: 5

 • Namen docenten: Prof. dr. W.J.M. Voermans* Vereiste voorbereiding door studenten: twee schriftelijke wetgevingsopdrachten (schrijven van een beleidsnotitie en een wettelijke regeling met toelichting).

Andere onderwijsvorm(en)
Geen.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Tussentijds schriftelijk werk (50% van het eindcijfer)

 • Een schriftelijk eindtentamen dat in de vorm van een take home tentamen wordt afgenomen (50% van het eindcijfer)

Het kan voorkomen dat het hertentamen mondeling wordt afgenomen.

Inleverprocedures
Zie Blackboardomgeving

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • G.J. Veerman (m.m.v. S.R. Hendriks-de Lange), Over wetgeving: principes, paradoxen en praktische beschouwingen. Den Haag: Sdu Uitgevers (oorspronkelijk 2007), laatste druk

Werkboek:
Geen.

Reader:
Reader Wetgevingsleer (gratis verkrijgbaar op Black Board)

Aanbevolen studiemateriaal
Zie t.z.t. Blackboard

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: Prof.dr. W.J.M. Voermans

 • Werkadres: Kamerling Onnes gebouw, Steenschuur 25, kamer B1.03

 • Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag, van 9.30 – 18.00 uur

 • Telefoon: 071 – 527 7713 (secretariaat Publiekrecht)

 • E-mail:

Instituut/afdeling

 • Instituut: Publiekrecht

 • Afdeling: Staats- en bestuursrecht

 • Kamernummer secretariaat: B1.21

 • Openingstijden: Maandag t/m vrijdag, van 9.30 – 17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7713

 • E-mail: staatsenbestuursrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Geen.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.