Studiegids

nl en

Internationaal en Europees strafrecht

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Bachelor Rechtsgeleerdheid.

Beschrijving

Het vak omvat de traditionele thema’s van het Internationaal en Europees strafrecht: rechtsmacht, klassieke internationale rechtshulp, Europees strafrecht en tribunalenrecht. De nadruk ligt daarbij op díe elementen die een directe rol spelen in de Nederlandse rechtsorde.

Leerdoelen

Doel van het vak:
De toenemende internationalisering van de – georganiseerde – misdaad, de vervolging en berechting van internationale misdrijven en de bestrijding van het terrorisme nopen de nationale, Europese en internationale wetgevende en uitvoerende autoriteiten meer samen te werken op het gebied van het strafrecht. De laatste jaren zijn verscheidene initiatieven genomen voor verhoogde interstatelijke samenwerking op het gebied van het strafrecht. Nieuwe of vernieuwde akkoorden inzake uitlevering, het Europees aanhoudingsbevel of andere rechtshulpvormen zijn het gevolg van deze vorm van internationalisering van het strafrecht. Maar ook het nationale strafrecht zelf ondervindt steeds meer invloed van met name de Europese dimensie: recente aanpassingen binnen zowel het materiële als het formele strafrecht zijn in toenemende mate ingegeven door Europese regelgeving. Daarnaast wordt de toepassing van het nationale strafrecht indirect beïnvloed door de wijze waarop strafrechtelijke leerstukken worden uitgelegd en toegepast binnen internationale tribunalen als het ICTY en het ICC. Het belang van de Europese en internationale dimensie voor het nationale strafrecht is dan ook evident. Het vak ‘Internationaal en Europees strafrecht’ heeft als doel kennis van en inzicht in het internationale en Europese strafrecht bij te brengen, om de student vertrouwd te maken met de zelfstandige vraagstukken van dit rechtsgebied en hem in staat te stellen de internationale en Europese dimensie die in andere vakken uit de opleiding naar voren komt te plaatsen.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
De student:

 • heeft inzicht verkregen in de internationale en Europese ontwikkelingen die leiden tot een steeds grotere invloed van het internationale recht en het Europese recht op het nationale strafrecht;

 • heeft inzicht verkregen in de toepassing van het internationale en Europese strafrecht en is in staat kennis over het betreffende rechtsgebied in een realistische context te plaatsen;

 • is in staat de opgedane kennis te operationaliseren ten behoeve van de rechtspraktijk;

 • heeft inzicht verkregen in de implicaties van de invloed van het internationale en Europese recht op het Nederlandse strafrecht.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 10

 • Namen docenten: mr. J.H. Crijns, prof. mr. N.M. Dane e.a.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Het bestuderen van de voor de betreffende week voorgeschreven literatuur

Werkgroepen
Geen.

Andere onderwijsvorm(en)
Geen.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Schriftelijk tentamen

Inleverprocedures
Geen.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur en hetgeen is behandeld tijdens het hoorcollege.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • E. van Sliedregt, J.M. Sjöcrona en A.M.M. Orie (red.), Handboek Internationaal strafrecht. Schets van het Europese en Internationale strafrecht, Deventer: Kluwer, laatste druk

 • Gedurende de cursus via Blackboard te verspreiden aanvullende literatuur

 • Het materiaal dat gedoceerd wordt tijdens de hoorcolleges, incl. de sheets.

De ‘Stamliteratuur’ van de Masterspecialisatie Strafrecht, te weten:

 • G.J.M. Corstens, Het Nederlands Strafprocesrecht, Deventer: Kluwer, laatste druk;

 • J. de Hullu, Materieel Strafrecht, Deventer: Kluwer, laatste druk;

Aanbevolen studiemateriaal
Geen.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: nog niet bekend

 • Werkadres:

 • Bereikbaarheid:

 • Telefoon:

 • E-mail:

Instituut/afdeling

 • Instituut: Strafrecht & Criminologie

 • Afdeling: Strafrecht en Strafprocesrecht

 • Kamernummer secretariaat: C 1.01

 • Openingstijden: Ma/di/do/vr van 9.00 tot 17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7518

 • E-mail: strafrechtalgemeen@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Geen.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO