Studiegids

nl en

Privatissimum: Straf(proces)recht

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Bachelor rechtsgeleerdheid (zie ook OER).

Beschrijving

Het Privatissimum straf(proces)recht bevat een verdiepende studie naar een specifiek deelterrein van het straf- en strafprocesrecht o.a. op basis een analyse van de ontwikkelingen in jurisprudentie, wetenschap, wetgeving, politiek etc.
Er worden diverse privatissima aangeboden die nauw aansluiten bij het profiel van de afdeling strafrecht in het algemeen en de wetenschappelijke expertise van de docenten in het bijzonder. De onderwerpen worden ieder jaar daarop afgestemd en kunnen per jaar verschillen. Het accent ligt op het aanleren van voor rechtswetenschappelijk onderzoek benodigde onderzoeks- en schrijfvaardigheden en het presenteren van de resultaten van onderzoek.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Het doel van het vak is de student vertrouwd, kundig en vaardig te maken met het doen van rechtswetenschappelijk onderzoek.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Door het privatissimum is de kennis van en het inzicht in een specifiek deelterrein van het straf- en strafprocesrecht verdiept. Door het verrichten van een verdiepende studie, het maken van de opdrachten en het presenteren van de onderzoeksresultaten zijn in het bijzonder de volgende algemene vaardigheden (verder) ontwikkeld:

 • Het zelfstandig kunnen verrichten van onderzoek naar en selecteren van bronnen (regelgeving, literatuur en rechtspraak);

 • Het kunnen toepassen van het uit verschillende bronnen gevonden materiaal op fundamentele vraagstukken van een specifiek deelterrein van het straf- en strafprocesrecht;

 • Het kunnen maken van een verslag van het verrichte onderzoek, waarin de resultaten, voorzien van bronvermelding worden gepresenteerd;

 • Het kunnen formuleren en uitspreken van een betoog waarin een zelf geformuleerd standpunt wordt verdedigd ten overstaan van medestudenten;

 • Het kunnen deelnemen aan en leiden van een discussie;

 • Academische attitude.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges
Geen.

Werkgroepen
LET OP: Alle werkgroepen zijn verplicht (zie de Onderwijs- en Examenregeling)

 • Aantal à 2 uur: 11

 • Namen docenten: mr. J.H. Crijns, mr. G.K. Schoep, vacature

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Studenten dienen zich voor elke werkgroep te hebben voorbereid door het bestuderen van de voorgeschreven stof, het zelf opzoeken van relevante (aanvullende) literatuur, jurisprudentie, wetgeving etc. en het maken van de voor die week voorgeschreven opdracht.

Andere onderwijsvorm(en)
Geen.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Het eindcijfer wordt gevormd op basis van de resultaten van vier schriftelijke opdrachten, het referaat en de mondelinge bijdrage aan de discussies.

Inleverprocedures
Op papier, via e-mail.

Examenstof
De voor de opodracht benodigde literatuur, zoals aangewezen in het onderwijsprogramma van het betreffende privatissimum, alsmede de door studenten zelf vergaarde literatuur.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
De ‘Stamliteratuur’ van de Masterspecialisatie Strafrecht, te weten:

 • G.J.M. Corstens, Het Nederlands Strafprocesrecht, Deventer: Kluwer, laatste druk;

 • J. de Hullu, Materieel Strafrecht, Deventer: Kluwer, laatste druk.
  Werkboek:
  De informatievoorziening over de opbouw en de inhoud van de privatissima verloopt via Blackboard en de respectievelijke werkgroepen.

Reader:

 • Leidraad Privatissimum straf- en strafprocesrecht

Aanbevolen studiemateriaal
Geen.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: Mr. G.K. Schoep

 • Werkadres: KOG, kamer C.1.20

 • Bereikbaarheid: Tijdens spreekuur; zie Blackboard.

 • Telefoon: 071 – 527 75 25

 • E-mail: G.K.Schoep@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Strafrecht & Criminologie

 • Afdeling: Strafrecht en Strafprocesrecht

 • Kamernummer secretariaat: C 1.01

 • Openingstijden: Ma/di/do/vr van 9.00 tot 17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7518

 • E-mail: strafrechtalgemeen@leidenuniv.nl

Opmerkingen

Studenten moeten er rekening mee houden dat voor alle werkgroepen (6 weken lang) een aanwezigheidsplicht geldt.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO