Studiegids

nl en

Practicum: Geschiedenis van Rechtsfilosofie en Ethiek

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Bachelor rechtsgeleerdheid (zie ook OER).

Beschrijving

Aan de hand van bestudering en becommentariëring van een klassieke en een moderne rechtsfilosofische tekst wordt in systematisch én historisch verband de ontwikkeling van de idee van het recht als verwerkelijking van de vrijheid onderzocht. Daartoe zal een klassieke tekst van Hegel bestudeerd worden: de in 1821 verschenen Grundlinien der Philosophie des Rechts. Tevens zal de actualiteit van de traditie van het denken over recht en vrijheid in Hegeliaanse (metafysische) en post-Hegeliaanse (post-metafysische) zin kritisch besproken worden. Daarbij zal een tekst van Jürgen Habermas, één van de belangrijkste hedendaagse filosofen aan de orde komen: zijn in 1992 verschenen Faktizität und Geltung. Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen Rechtsstaats. Beide werken zullen met elkaar vergeleken worden en in een kritische confrontatie met elkaar gebracht worden.

Aan het einde van de cursus heeft de student kennis van het begrippenkader, de idealen en de kennistheoretische en normatieve uitgangspunten die het denken over recht, orde en vrijheid beheersen. Kennis van dit discours is onontbeerlijk voor de ontwikkeling van analytische vaardigheden ten behoeve van een kritische reflectie op de discussies over actuele vraagstukken van recht en vrijheid, zowel in metafyisch als post-metafysisch opzicht.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Doel van het vak is studenten vaardigheden in de bestudering en becommentariëring van klassieke rechtsfilosofische teksten bij te brengen, en ze daarbij tevens een grondig historisch en systematisch inzicht te verschaffen van de wijsgerige grondslagen, idealen en achtergronden van het recht.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak heeft de student kennis van het begrippenkader, de idealen en de kennistheoretische en normatieve uitgangspunten die het denken over recht, orde en vrijheid beheersen. Kennis van dit discours is onontbeerlijk voor de ontwikkeling van analytische vaardigheden ten behoeve van een kritische reflectie op de discussies over actuele vraagstukken van recht en vrijheid.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges
Geen.

Werkgroepen
Geen.

Andere onderwijsvorm(en)

 • Omschrijving: Hoorcolleges/werkgroepen

 • Aantal à 4 uur per week: Combinatie van hoor- en werkcollege gedurende 10 weken

 • Vereiste voorbereiding van studenten: Bestudering van de voorgeschreven studiestof en het formuleren van vragen over de teksten.

 • De colleges worden gegeven in Seminar-verband op de vrijdagmiddag, waarin gezamenlijke tekst-lectuur, vertaling en becommentariëring afgewisseld worden door uitvoeriger uitleg in de vorm van mini-hoorcolleges, zowel ter inleiding als ter uitleg van tekstpassages.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Werkstukken (2x) en een schriftelijk over werkstuk en studiestof.
Weging: werkstuk I – 25 ; werkstuk II – 35; schriftelijk tentamen – 40% van het eindcijfer.

Inleverprocedures
Werkstukken in hardcopy in het postvak van de docenten; secretariaat Rechtsfilosofie.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:* G.W.F. Hegel, Ed. H.B. Nisbet, Elements of the Philosophy of Right, Cambridge: Cambridge University Press 1991 (e.v.). Eventueel (bij voorkeur) het Duitse origineel: G.W.F. Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts, Frankfurt am Main: Suhrkamp.

 • J. Habermas, Between Facts and Norms. Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy, Polity Press, Cambridge. Eventueel (bij voorkeur) het Duitse origineel: J. Habermas, Faktizität und Geltung. Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen Rechtsstaats, Frankfurt am Main: Suhrkamp, vanaf tweede druk 1994.

Reader:
Geen Secundaire literatuur: wordt via BB ter beschikking gesteld.

Aanbevolen studiemateriaal

 • Adriaan T. Peperzak, Modern Freedom. Hegel’s Legal, Moral and Political Philosophy, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Boston en Londen 2001.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: dr. T.J.M. Slootweg

 • Werkadres: KOG, A 3.26

 • Bereikbaarheid: Maandag en dinsdag.

 • Telefoon: 071 – 527 8934

 • E-mail: T.J.M.Slootweg@Law.Leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Metajuridica

 • Afdeling: Encyclopedie en Filosofie van het Recht

 • Kamernummer secretariaat: A 328

 • Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 8.30 – 12.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7548

 • E-mail: rechtsfilosofie@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Geen.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO