Studiegids

nl en

Forensische psychiatrie

Vak 2011-2012

Toegangseisen

Studenten die dit vak willen volgen, dienen te zijn toegelaten tot de master Criminologie (zie ook OER).

Beschrijving

De forensische psychiatrie bevindt op het raakvlak tussen de rechtswetenschap en de psychiatrie. Een veelheid van disciplines is werkzaam op dit gebied, wat maakt dat men naast kennis van het eigen vakgebied ook voldoende inzicht moet hebben in de aanpalende disciplines.

Achtereenvolgens zullen volgende thema’s aan bod komen:

 1. inleiding in de psychiatrie: wat zijn stoornissen, hoe ontstaan ze? neurowetenschappelijke en psychologische en psychosociale verklaringen. illustratie met videomateriaal.
 2. welke zijn de vaakst voorkomende stoornissen in de forensische psychiatrie? psychosen, verslaving, persoonlijkheidsstoornissen, stemmingsstoornissen, etc.
 3. rapportage pro justitia: diagnostiek in de forensische psychiatrie: hoe wordt deze uitgevoerd, wat komt er allemaal bij kijken? het begrip toerekeningsvatbaarheid.
 4. forensische jeugdpsychiatrie: veel op jeugdleeftijd voorkomende stoornissen, specifieke diagnostiek, voorzieningen voor jeugd, etc.
 5. zorg in penitentiaire inrichtingen; risicotaxatie.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Doel van het vak is: inzicht verschaffen in de wijze waarop het psychiatrische functioneren van een individu gevolgen kan hebben voor de rechtspraak en de justitiële bejegening, en hoe dit wettelijk en praktisch geregeld wordt.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven: beheersen van relevante basiskennis betreffende de 5 vermelde thema’s, alsook over de mogelijkheid beschikken om toekomstige ontwikkelingen binnen de forensische psychiatrie te volgen.

Rooster

Kies voor bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5
 • Namen docenten: Prof. Dr. T.A.H. Doreleijers
 • Vereiste voorbereiding door studenten: de studenten worden geacht de opgegeven literatuur gedegen bestudeerd te hebben.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5
 • Namen docenten: Prof. Dr. T.A.H. Doreleijers
 • Vereiste voorbereiding door studenten: de studenten worden geacht de opgegeven literatuur gedegen bestudeerd te hebben.
 • De werkgroeptijd wordt ingenomen door colleges; daarnaast kan men groepsgewijs of via blackboard kennis nemen van videomateriaal over verschillende psychiatrische stoornissen.

Andere onderwijsvorm(en) (onder voorbehoud)

 • Omschrijving: excursie naar een (jeugd) forensische instelling
 • Aantal à 2 uur: 1
 • Namen docenten: Prof. Dr. T.A.H. Doreleijers
 • Vereiste voorbereiding door studenten: inlezen in de werkwijze van de te bezoeken instelling

Toetsing

Toetsvorm(en)
Schriftelijk eindtentamen. De studenten die de colleges volgen kunnen de toets verspreiden door per college aan het begin van de ochtend twee tentamenvragen over de telkens bestudeerde stof te beantwoorden (goed voor 2x half punt; totaal in vijf weken max. 5 punten) en vervolgens bij de eindtoets nog eens 5 punten behalen.
Degenen die slechts eindtentamen willen doen, kunnen van de herkansing gebruik maken en dan in een keer max. tien punten halen. De bij het college gestelde tentamenvragen kunnen alleen gemaakt worden in u stipt op tijd bent. Bent u te laat (zelfs al is dit één minuut!) of mist u een of meerdere colleges: deze vragen kunnen NIET worden ingehaald. De tijdens het college behaalde punten tellen niet mee bij het herkansingstentamen.

Inleverprocedures
Geen.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • Bakker, F.A.M., & Raes, B.C.M. (nieuwste druk). Psychiatrie in het Nederlandse recht. Deventer: kluwer
 • B. Blansjaar, M. Beukers en W. van Kordelaar: Stoornis en Delict. Uitg De Tijdstroom

Werkboek:
Zie Blackboard

Reader:
Zie Blackboard

Handouts
De handouts van de colleges zijn verplicht studiemateriaal

Aanbevolen studiemateriaal

 • Hengeveld, M.W., & Balkom, .J.L.M. van. (red.) (2009). Leerboek psychiatrie. Utrecht: De tijstroom.
 • Doreleijers, T.A.H., Boer, F., Huisman, J., Vermeiren, R., & Haan, E. de. (red.) (2006). Leerboek psychiatrie kinderen en adolescenten. Utrecht: De tijdstroom.
 • Doreleijers, Th., Ten Voorde, J., en Moerings, M. (2010) Strafrecht en Forensische Psychiatrie voor 16-23 jarigen, Meijers Reeks, Boom Uitgeverij

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: Prof. Dr. T.A.H. Doreleijers
 • Werkadres: Steenschuur 25
 • Bereikbaarheid: Op afspraak via het secretariaat
 • Telefoon: 071 – 527 7462
 • E-mail:

Instituut/afdeling

 • Instituut voor Strafrecht en criminologie
 • Afdeling: Strafrecht en strafprocesrecht
 • Kamernummer secretariaat: C1.02
 • Openingstijden: maandag t/m vrijdag, van 9.00 – 12.30 uur
 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7462
 • E-mail:

Opmerkingen

Psychiatrie is een vak dat vooral bestudeerd dient te worden door te kijken naar en na te denken over mensen en hun psychische moeilijkheden; daarom worden de colleges vooral gevuld met video’s en klinische verhalen; de theoretische stof kan ieder voor zich thuis bestuderen uit boeken/van blackboard.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.