Studiegids

nl en

Profileringsvak: Arbeidsovereenkomstenrecht

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Bachelor Rechtsgeleerdheid

Beschrijving

In het mastervak arbeidsovereenkomstenrecht wordt met de studenten die in de bachelorfase hebben kennis gemaakt met het sociaal recht verder en vooral diepgravender ingegaan op het recht met betrekking tot de arbeidsovereenkomst.
In deze cursus wordt een handboek over de arbeidsovereenkomst bestudeerd. Door middel van een voor elke werkgroepbijeenkomst te beantwoorden casus wordt de student gestimuleerd zelf een oplossing aan te dragen voor een juridische probleemstelling.
Van de student wordt verwacht dat hij/zij een inbreng heeft in de discussie in de werkgroep.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Studenten hebben in de bachelorfase een overzicht gekregen van de diverse onderdelen van en inzicht verworven in de grondbeginselen van het sociaal recht.
In het mastervak Arbeidsovereenkomstenrecht wordt veel dieper ingegaan op een onderdeel van het sociaal recht, te weten het arbeidsovereenkomstenrecht. Het sociale zekerheidsrecht komt slechts kort aan de orde waar dit raakvlakken hiermee heeft (ontslag en WW, loonbetaling, reïntegratie en ziekte). Daarbij wordt niet alleen verwacht dat de studenten hun kennis vergroten op het gebied van de wetgeving en jurisprudentie, maar ook dat zij verbanden aanbrengen tussen de diverse onderdelen van de stof en op abstract niveau erover kunnen discussiëren. Waar in de bachelorfase aan de studenten uiteen wordt gezet dat Nederland een duaal ontslagstelsel kent, zal in de masterfase aan de student worden gevraagd de voor- en nadelen van het duale stelsel uiteen te zetten en een standpunt in te nemen in de discussie omtrent handhaving of afschaffing ervan.

Verder wordt van de studenten verwacht dat zij na het volgen van het vak in staat zijn zelfstandig te adviseren over problemen zoals die zich in de praktijk kunnen voordoen. Met behulp van een casus wordt tijdens de werkgroepen besproken waar theorie en praktijk elkaar raken of juist langs elkaar heen scheren. Veel studenten hebben belangstelling voor de advocatuur en moeten met behulp van het vak Arbeidsovereenkomstenrecht in staat worden geacht een werkhouding te ontwikkelen die hun goed functioneren op dit voor de praktijk belangrijke rechtsgebied mogelijk maakt.

Van studenten wordt een hoge mate van zelfstandigheid verwacht. In de hoorcolleges wordt een overzicht geboden en worden analyses gemaakt en discussiepunten besproken. In de werkgroepen zal een aantal onderdelen van de leerstof worden uitgediept. Beoogd wordt daarmee, dat de student na het volgen van de cursus in staat is zelfstandig vraagstukken op het vakgebied te behandelen. In de juridische praktijk is dat van groot belang.

Daarnaast zal het vak waar mogelijk aansluiten op het onderzoek binnen de afdeling sociaal recht. Dit betreft onder meer het onderzoek van prof. Heerma van Voss (bewerker Asser-deel over de arbeidsovereenkomst, annotator Nederlandse Jurisprudentie) als dat van mr. Barentsen (onderzoek naar arbeidsongeschiktheid) en mr. Erkens (rechtspleging in arbeidszaken).

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:
Studenten hebben overzicht over het recht met betrekking tot de arbeidsovereenkomst, kunnen problemen op dit gebied zowel theoretisch als praktisch benaderen en zijn in staat zelfstandig casus op het vakgebied te behandelen.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: G.J.J. Heerma van Voss

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Bestudering opgegeven literatuur

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: G.J.J. Heerma van Voss, B. Barentsen, M.Y.H.G. Erkens

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Bestudering opgegeven literatuur

Andere onderwijsvorm(en)
Geen.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Schriftelijk tentamen.

Het kan voorkomen dat het hertentamen mondeling wordt afgenomen.

Inleverprocedures
Geen

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:
Asser-deel Bijzondere overeenkomsten, wetboek, jurisprudentiebundel

Werkboek:
Ja.

Reader:
Geen.

Aanbevolen studiemateriaal
Geen.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: M.Y.H.G. Erkens

 • Werkadres: Steenschuur 25, 2311 ES Leiden, kamer A 1.51

 • Bereikbaarheid: Op afspraak per e-mail

 • Telefoon: 071 – 527 7636 (secretariaat)

 • E-mail: sociaalrecht@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Publiekrecht

 • Afdeling: Sociaal recht

 • Kamernummer secretariaat: B 121

 • Openingstijden: 9.00 – 17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7636

 • E-mail: sociaalrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Geen.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.