Studiegids

nl en

Capita straf- en strafprocesrecht

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Bachelor rechtsgeleerdheid (zie ook OER)

Beschrijving

Materieel en formeel strafrecht omvatten vele – en deels samenhangende thema’s. Deze zijn veelal in de bachelorfase aan de orde geweest en worden in de masterfase in beginsel als bekend verondersteld. Grondige kennis van een aantal van deze onderwerpen is echter dermate belangrijk dat zij in de masterfase moeten worden uitgediept. In het vak capita straf- en strafprocesrecht gaat het – in aansluiting op het strafrechtonderwijs in de Bachelor 3 – om een verdieping op het terrein van het materiële strafrecht en om daarnaast om een verbreding van de kennis op het terrein van handhaving, vervolging en berechting. De keuze voor die onderwerpen wordt bepaald mede door de actualiteit en afgestemd op de inhoud van de overige vakken van de masterspecialisatie straf- en strafprocesrecht, in het bijzonder practicum straf- en strafprocesrecht en privatissimum straf- en strafprocesrecht.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Dit vak beoogt een verdieping en een verbreding te geven van de in de bachelor opgedane kennis. Met verdieping op enkele leerstukken van materieel strafrecht wordt beoogd de reeds aanwezige basiskennis in zijn uitwerking en toepassing te problematiseren. Met de verbreding op aspecten van het strafproces wordt beoogd inzicht te geven in het feit dat strafrechtelijke handhaving niet ‘autonoom’ – ofwel in een vacuum – functioneert en worden de achtergronden en consequenties daarvan geproblematiseerd. Met het oog daarop worden studenten ook meegenomen naar organieke, beheersmatige en maatschappelijke aspecten die het werk van de actoren in de strafrechtelijke keten en de realisering van het materiële strafrecht mede bepalen, of het nu gaat om de financiën, conventanten, politieke verantwoordelijkheden of om spelregels die doorwerken op de inhoud van het hoger beroep en cassatie. Inzicht in de rol van ketenpartners, van andere publieke- en private actoren en de interactie met civielrechtelijke en bestuursrechtelijke handhaving zijn onontbeerlijk om de mogelijkheden én de beperkingen van het straf(proces)recht te kunnen begrijpen en problematiseren.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • verdieping van enkele belangrijke leerstukken van materieel strafrecht. De kennis die zij hebben opgedaan in de bestudering van deze leerstukken, biedt handvatten ook de andere leerstukken van materieel strafrecht op vergelijkbare, intensieve, wijze te bestuderen.

 • verdieping van onderdelen van formeel strafrecht.

Rooster

Kies voor master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: 1 week Prof. mr. M. Ahsmann , 4 weken Prof. mr. C.P.m. Cleiren * Vereiste voorbereiding door studenten: Het bestuderen van de voor de betreffende week voorgeschreven literatuur

Werkgroepen
Geen.

Andere onderwijsvorm(en)
Geen.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Schriftelijk tentamen

Inleverprocedures
Geen.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de in de reader opgenomen literatuur en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • Reader met artikelen

 • Het materiaal dat gedoceerd wordt tijdens de hoorcolleges, incl. sheets.

De ‘Stamliteratuur’ van de Masterspecialisatie Strafrecht, te weten:

 • G.J.M. Corstens, Het Nederlands Strafprocesrecht, Deventer: Kluwer, laatste druk;

 • J. de Hullu, Materieel Strafrecht, Deventer: Kluwer, laatste druk;

Aanbevolen studiemateriaal
Geen.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis

Contact

Instituut/afdeling

 • Instituut: Strafrecht & criminologie

 • Afdeling: Straf- en strafprocesrecht

 • Kamernummer secretariaat: C1.01

 • Openingstijden: Ma/di/do/vrij van 9.00 tot 17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071-5277518

 • E-mail: strafrechtalgemeen@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Het vak gaat uit van zelfstudie en verdieping en verbreding van bestaande kennis

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO