Studiegids

nl en

Economische Kijk op Organisaties

Vak
2011-2012

Coördinator:
J.L.J. (Jan) Pronk MSc (pronkjlj@fsw.leidenuniv.nl)

Vakbeschrijving:
In dit vak staat de institutionele economie centraal. Hierbij gaan we in op de structuur en het functioneren van organisaties vanuit een economische optiek. Daarom wordt dit ook wel de economische organisatietheorie genoemd. Dit leerstuk is een aanvulling op de (neo)klassieke micro-economie waarin men verklaart hoe markten werken en hoe vragers en aanbieders reageren op prijsveranderingen onder volledige informatie. Hierin wordt echter geen rekening gehouden met problemen als bureaupolitiek in organisaties, onvolledige informatie en transactiekosten. De nieuwe institutionele economie gaat in op deze onderwerpen en vormt zo een aanvulling op de (neo)klassieke economische theorie.

In deze cursus wordt eerst ingegaan op de vraag waarom organisaties bestaan en welke doelen organisaties hebben. Hierbij staan begrippen centraal zoals transactiekosten, inefficiëntie en coördinatie via de markten of via de hiërarchie. Verder gaan we in op de vraagstukken rondom asymmetrische informatie in markten, zoals: negatieve selectie (adverse selection), het probleem van de verborgen beslissingen (moral hazard), beperkte rationaliteit en risicoselectie. Deze vraagstukken worden vervolgens gekoppeld aan het managen van organisaties. Hierin bespreken we onder meer onderwerpen als prestatiebeloning, prestatieprikkels, motivatie en de principaal-agenttheorie.

Studiemateriaal:
Hazeu, C.A. (2007) Institutionele economie: een optiek op organisatie– en sturingsvraagstukken. Bussum: Uitgeverij Coutinho. [ISBN: 978 90 469 0064 2]

Het boek van C.A. Hazeu staat centraal in deze collegereeks. Als aanvulling op sommige theoretische concepten die naar voren komen in dit boek zullen er artikelen worden voorgeschreven. Deze artikelen staan ingedeeld in het weekschema hieronder. Lees de hoofdstukken en de artikelen voor aanvang van het hoorcollege grondig door.

Onderwijsvorm:
Hoorcolleges

Rooster:
Donderdag 8-9 van 11.00u-13.00u in SB-45
Donderdag 15-9 t/m 20/10 van 11.00u-13.00u in SA-41

Niveau:
100

Toetsing:
Gesloten boek tentamen

Tentamendata:
27/10 van 9-11 uur in USC

_Hertentamen data:
12/1/2012 van 9-11 uur in USC

Cursusdoelen: – Studenten begrijpen de basisconcepten van micro-economie en kunnen deze toepassen op het gedrag van organisaties en de discussies rondom managementvraagstukken in organisaties; – Studenten begrijpen het belang van de (on)volledigheid van informatie en de rol van prikkels in de dagelijkse praktijk van markten en organisaties; – Studenten hebben kennis opgedaan van de belangrijkste concepten en theorieën van de economische organisatietheorie.