Studiegids

nl en

Daders en slachtoffers

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Dit vak is geen keuzevak. Bijvakstudenten en gaststudenten mogen hier niet aan deelnemen.
Alleen studenten van de opleiding criminologie, voor wie dit vak verplicht is, kunnen dit vak volgen.

Beschrijving

De cursus is opgesplitst in twee onderdelen: het onderdeel daders en het onderdeel slachtoffers. Het eerste cursusonderdeel gaat in op enkele dadergerelateerde thema’s die centraal staan binnen Criminologisch onderzoek en de Criminologie in het algemeen. Een voorbeeld hiervan is de vraag wat bepaalt waarom het ene individu een groter risico loopt op het plegen van delinquent gedrag dan het andere. Het tweede cursusonderdeel bestaat uit een introductie van de belangrijkste thema’s die deel uitmaken van de Victimologie – de wetenschappelijke (sub-)discipline die zich bezighoudt met slachtoffergerelateerde vraagstukken. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de gevolgen die criminaliteit voor het slachtoffer met zich meebrengt.

Beide cursusonderdelen bestaan uit een reeks van vijf hoor- en vijf werkcolleges. Tijdens de hoorcolleges zal dieper worden ingegaan op de voorgeschreven literatuur. Tijdens de werkcolleges zal kort worden stilgestaan bij de thematiek die is besproken tijdens het hoorcollege uit de betreffende week en bestaat ruimte tot het stellen van vragen. De werkcolleges zullen daarnaast grotendeels bestaan uit het maken en/of bespreken van (huiswerk-)opdrachten.

Leerdoelen

Doel van het vak:

De cursus heeft tot doel de student kennis te laten maken met de belangrijkste Criminologische en Victimologische thema’s die verband houden met dader- en slachtofferschap van criminaliteit.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • kennis van voorspellers/determinanten van dader- en slachtofferschap;

 • kennis van de gevolgen van dader- en slachtofferschap;

 • kennis van de positie van de dader en het slachtoffer in de strafrechtelijke keten;

 • kennis van enkele bijzondere vormen van dader- en slachtofferschap;

 • basale kennis van methodologie in dader- en slachtofferonderzoek;

 • in staat tot kritische evaluatie van sociaalwetenschappelijk onderzoek op het gebied van dader- en slachtofferschap

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 2 × 5 voor beide onderdelen

 • Namen docenten: Dr. mr. M.J.J. Kunst + staf criminologie

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Literatuurstudie.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 2 × 5 voor beide onderdelen

 • Namen docenten: Dr. mr. M.J.J. Kunst + staf criminologie

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Literatuurstudie en huiswerkopdrachten.

Andere onderwijsvorm(en)
Geen.

Toetsing Toetsvorm(en)- Één schriftelijk tentamen bestaande uit essayvragen. Het tentamen zal voor de ene helft bestaan uit vragen die betrekking hebben op het daderonderdeel en voor de andere helft uit vragen die betrekking hebben op het slachtofferonderdeel.

 • Het tentamencijfer is tevens het eindcijfer. De cursus kan alleen worden gehaald, indien de student voldoende heeft geparticipeerd tijdens de werkgroepen (zie hieronder).

Werkgroepen: Elke student (dus ook deeltijdstudenten) is verplicht tenminste vier van de vijf werkgroepen van elk onderdeel te volgen. Ook dienen zij de voorgeschreven (huiswerk-)opdrachten voldoende te maken. Studenten die niet aan één of meer van deze verplichtingen voldoen kunnen middels (een) vervangende opdracht(-en) alsnog aan hun werkgroepverplichtingen voldoen.

Inleverprocedures
Worden tijdig bekendgemaakt via Blackboard.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur en hetgeen behandeld is tijdens de hoor- en werkcolleges.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:
Wordt t.z.t. bekendgemaakt via Blackboard.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis. Voltijd eerstejaars studenten, die gestart zijn vanaf september 2010, worden aangemeld door het Onderwijs Informatie Centrum.

Contact

 • Vakcoördinator: Dr. mr. M.J.J. Kunst

 • Werkadres: Steenschuur 25, kamer C1.23

 • Bereikbaarheid: op afspraak via het secretariaat

 • Telefoon: (071) 527 1993

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Instituut voor Strafrecht & Criminologie

 • Afdeling: Criminologie

 • Kamernummer secretariaat: C1.02

 • Openingstijden secretariaat: 09.00-12.30 uur

 • Telefoon secretariaat: (071) 527 7462

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen