Studiegids

nl en

Criminologische vaardigheden

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Dit vak is geen keuzevak. Bijvakstudenten en gaststudenten mogen hier niet aan deelnemen.
Alleen studenten van de opleiding criminologie, voor wie dit vak verplicht is, kunnen dit vak volgen.

Beschrijving

Het aanleren van schrijfvaardigheden staat centraal. Op basis van literatuur en zelf verzamelde empirische data worden gedurende de gehele periode de verschillende onderdelen van een empirisch paper geschreven en opdrachten gemaakt. De onderdelen van het paper en de andere opdrachten worden besproken in de werkgroep en door medestudenten beoordeeld (peer assessment). Het vak wordt afgesloten met een in duo’s geschreven paper.

Leerdoelen

Doel van het vak:
De doelstelling van het vak Criminologische Vaardigheden is om door middel van verschillende werkvormen een empirisch paper te schrijven over een criminologisch relevant thema. De nadruk ligt op het (groepsgewijs) ontwikkelen van academische vaardigheden (waarbij vooral aan het rapporteren veel aandacht wordt besteed) en op de vorming van een eigen mening over het besprokene.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:
De student kan na het succesvol volgen van dit vak:

 1. vanuit een algemener thema een probleemstelling definiëren,
 2. op basis van een probleemstelling studievragen formuleren,
 3. op zelfstandige wijze relevante nationale en international artikelen verzamelen en bestuderen,
 4. de literatuur koppelen aan empirisch verzamelde data,
 5. op basis van de literatuur en analyse van de data antwoorden formuleren op studievragen en conclusies trekken ten aanzien van de probleemstelling,
 6. de gevonden informatie en getrokken conclusies met voldoende diepgang en op heldere wijze op schrift stellen, daarbij rekening houdend met het doel en de doelgroep waarvoor geschreven wordt,
 7. inzichten die ten grondslag liggen aan het werkstuk bespreken en verdedigen.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 2

 • Namen docenten: Dr. Gabry Vanderveen

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Voor het eerste hoorcollege worden de studenten geacht de Blackboard-omgeving voor het vak bestudeerd te hebben en de studiehandleiding van het practicum te hebben gelezen.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: Dr. Gabry Vanderveen & Hilde Wermink MSc

 • Vereiste voorbereiding door studenten: De studenten worden geacht Inleiding Criminologie actief te volgen of te hebben gevolgd, evenals de bibliotheekinstructie. Voor de eerste werkgroep worden de studenten geacht de Blackboard-omgeving voor het vak bestudeerd te hebben en de studiehandleiding van het practicum te hebben gelezen. Bij alle volgende werkgroepen dienen zij zelf literatuur en/ of andere bronnen te verzamelen en te bestuderen en de gevonden informatie te verwerken in opdrachten. Voor elke werkgroepbijeenkomst dienen studenten een aantal opdrachten te maken en in te leveren via Blackboard en op papier mee te nemen naar de werkgroep. Deze opdrachten worden nagekeken (peer assessment) en besproken. Grondige voorbereiding is vereist. Studenten dienen zich te realiseren dat dit een intensief vak betreft waarbij actieve deelname en zelfstudie cruciaal zijn.

Andere onderwijsvorm(en)

 • Omschrijving: Tutorials

 • Aansluitend bij de Toolbox van de bibliotheek worden in dit vak verschillende tutorials aangeboden. De tutorials zijn zelfstandig te bestuderen online cursussen die afgesloten worden met een toets.

*Omschrijving: verzameling empirische data

 • In het kader van dit Practicum zullen studenten zelf data gaan verzamelen. Op basis van deze data worden de empirische stukken geschreven.

Toetsing Toetsvorm(en)

 • Gedurende de onderwijsperiode worden verschillende schriftelijke opdrachten gemaakt, die wekelijks worden ingeleverd via Blackboard en op papier mee genomen naar de bijeenkomst, waar we de opdrachten gezamenlijk nakijken (peer assessment).
  De hele groep speelt een actieve rol bij de voorbereiding en nabespreking van iedere groepsopdracht, waarbij participatie (zoals beoordeeld aan de hand van deelname aan groepsdiscussies, samenvatting van literatuur, etc.) wordt meegewogen bij de bepaling van het eindcijfer.

Het eindcijfer is voor 2/3 gebaseerd op een in duo’s geschreven eindpaper. Het eindcijfer is voor 1/3 gebaseerd op de schriftelijke opdrachten, de gemaakte tutorials, de gegeven beoordelingen in het kader van peer assessment en de participatie aan de werkgroepen. Alle gemaakte werkstukken worden beoordeeld op inhoud, structuur, stijl, grammatica en literatuurgebruik. Inhoudelijke beoordelingscriteria zijn diepgang, volledigheid, consistentie en wetenschappelijke verantwoording.

Aanwezigheid bij alle bijeenkomsten is verplicht; de aanwezigheidseisen van het LLP zijn eveneens geldig. Wanneer een student onverhoopt afwezig is, dan dient de student een extra opdracht te maken. Deze opdracht telt niet mee voor het eindcijfer, maar moet wel voldoende beoordeeld worden. Bij herhaalde afwezigheid zal de student worden uitgesloten van deelname aan het practicum.

Inleverprocedures

De wekelijkse schriftelijke opdrachten en onderdelen van het paper dienen op papier te worden meegenomen naar de werkgroepbijeenkomst en elektronisch ingeleverd te worden via Blackboard.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • Wordt voor aanvang van het onderwijs op de Blackboard-omgeving van dit vak bekendgemaakt.

 • American Psychological Association (nieuwste editie). Concise Rules of APA Style. The Official Pocket Style Guide.Washington: American Psychological Association.

 • Documenten op BlackBoard

 • Studenten worden geacht actief te zoeken naar recente criminologische literatuur waaronder artikelen in internationale wetenschappelijke tijdschriften.

Werkboek:

 • Studiehandleiding voor het vak (wordt aangereikt via Blackboard of via Afdeling Onderwijsmaterialen; zie Blackboard).

Reader:
Geïntegreerd met werkboek.

Aanbevolen studiemateriaal

 • Hart, C. (nieuwste editie). Doing a literature review: releasing the social science research imagination. Londen: Sage Publications.

 • Malmfors B, Garnsworthy P, Grossman M. (2004). Writing and presenting scientific papers. Nottingham:Nottingham University Press.

  *Oost, H. (2002). Een onderzoek rapporteren. Baarn: HBuitgevers. *Verschuren, P. J. M. (2010). De Probleemstelling voor een Onderzoek (10e druk). Utrecht: Het Spectrum. ### Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis. Voltijd eerstejaars studenten, die gestart zijn vanaf september 2010, worden aangemeld door het Onderwijs Informatie Centrum.

Contact

 • Vakcoördinator: Dr. Gabry Vanderveen

 • Werkadres: Steenschuur 25, kamer C1.19

 • Bereikbaarheid: Op afspraak via het secretariaat

 • Telefoon: (071) 527 7414

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut voor Strafrecht & Criminologie

 • Afdeling: Criminologie

 • Kamernummer secretariaat: C1.02

 • Openingstijden: 09.00 tot 12.30 uur

 • Telefoon secretariaat: (071) 527 74 62

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl