Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Godsdienstwijsbegeerte

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

In het college Godsdienstwijsbegeerte worden op wijsgerige wijze enkele vraagstukken betreffende de aard, inhoud en status van geloof, met name geloof in één God (‘theïsme’), behandeld. Wat is de verhouding van geloof en rede? Welk gewicht toe te kennen aan ervaring? Wat voor concepties van God zijn serieus te nemen? Welke wijsgerige argumenten zijn er voor en tegen geloof in God ingebracht? Hoe functioneert religieuze taal? Hoe in dit verband te denken over rampen en ander kwaad, over wonderen, over leven na de dood, over natuurwetenschappelijke kennis, en over de veelheid aan religies?

Leerdoelen

Na afloop van de college zijn studenten
1. bekend met enkele belangrijke conceptuele problemen en analytische benaderingen op het terrein van de godsdienstwijsbegeerte, waaronder de rol van rationaliteit ten aanzien van geloven, argumenten voor en tegen geloof in het bestaan van God, en discussies over de inhoud van het godsbegrip; en kunnen studenten de godsdienstwijsbegeerte plaatsen in relatie tot de overige godsdienstwetenschappelijke disciplines;
2. in staat om in de gebruikte literatuur of op college behandelde posities in eigen woorden weer te geven;
3. in staat beargumenteerd en gestructureerd schriftelijk een eigen opvatting ter zake te formuleren.

Rooster

Zie rooster.

Onderwijsvorm

Hoorcollege.

Toetsing

  • schriftelijk toets over literatuur en collegestof, aan het eind van de serie colleges (40%)
    • twee werkstukken tijdens de collegeperiode (resp. 20% en 30 %)
    • participatie tijdens college en aan de discussie via blackboard (10%)

Doelstellingen 1 & 2 worden met name getoetst door de afsluitende schriftelijke toets; doelstellingen 2 en 3 met name in twee schriftelijke opdrachten tijdens de collegeperiode.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal (opdrachten, aanvullende teksten, powerpoint presentaties van colleges) en een proeftentamen.

Literatuur

Beverley Clack and Brian R. Clack, The Philosophy of Religion: A Critical Introduction. Revised and Fully Expanded Second Edition. Cambridge: Polity Press, 2008. ISBN 978-07456-3868-3 (pbk; ongeveer € 25). Per week wordt een gedeelte behandeld.

Aanvullende teksten die via Blackboard ter beschikking worden gesteld.

Aanmelden

Aanmelden via uSis. Daarnaast dient de student zich ook, kort voor het begin van de colleges, in blackboard te melden om toegang te krijgen tot de planning en aanvullende informatie.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Prof.dr. W.B. Drees