Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Who’s in and who’s out. Het Nederlands migratiebeleid van 1975 tot heden in Europees perspectief

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Beide tweedejaars BA-werkcolleges behaald.

Beschrijving

“Massa-migratie” moet stoppen, maar “Mauro moet blijven”. De Nederlandse kiezers willen strenge regels voor de toelating van vreemdelingen in Nederland, maar zodra de vreemdeling een gezicht en een naam krijgt blijkt het stellen van grenzen pijnlijk, zoals in het geval van de jonge Angolese asielzoeker Mauro die de gemoederen zo bezig hield in de herfst van 2011.

De beslissingen die politici en ambtenaren nemen over migratie hebben grote gevolgen voor de Nederlandse maatschappij als geheel, maar grijpen ook diep in in individuele levens. Er staan sociale, economische, (geo)politieke en morele belangen op het spel waartussen beleidsmakers een afweging moeten maken. Migratiebeleid voeren draait om het maken van onderscheid tussen mensen: tussen hen die erbij mogen horen en mogen delen in onze veiligheid en welvaart, en hen die wij buiten sluiten. Migratiebeleid voeren betekent dus bepalen wie ‘wij’ zijn en wie ‘de ander’ is, en vooral hoe wij omgaan met de grens tussen ‘ons’ en ‘de ander’.
In dit seminar verdiepen we ons in de manieren waarop Nederlandse ambtenaren en politici in de afgelopen decennia met dit complexe vraagstuk zijn omgegaan. We bestuderen debatten in parlement, ministeries en daarbuiten om te begrijpen hoe wet- en regelgeving tot stand is gekomen. Naast politici en ambtenaren besteden we aandacht aan de inbreng van rechters, wetenschappers en belangenorganisaties.

Zo bezien we hoe debat en beleid over vluchtelingen, post-koloniale migranten, arbeidsmigranten, en gezinsmigranten zich hebben ontwikkeld van de jaren zeventig tot vandaag. Begin jaren zeventig werd migratie nog beschouwd als een primair economisch vraagstuk, waarover achter de gesloten deuren van ministeries werd beslist. Vandaag de dag is het een breed maatschappelijk vraagstuk dat politieke carrières kan maken of breken. In deze cursus beogen we deze scherpe stijging van het migratievraagstuk op publieke en politieke agenda’s te traceren en te duiden.

Daarbij bezien we steeds hoe de ontwikkeling van het Nederlandse migratiebeleid zich verhoudt tot de Europese context. Dat betekent in de eerste plaats dat we bevragen hoe beleidsvorming in Nederland is beïnvloed door wetgeving en beleid van de Europese Unie en haar voorgangers, en door mensenrechtenverdragen als het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Daarnaast plaatsen we Nederlandse ontwikkelingen in vergelijkend perspectief door overeenkomsten en verschillen te bezien met migratiebeleid in andere Europese landen.

Leerdoelen

 • Inzicht verwerven in de geschiedenis van het Nederlands migratiebeleid sinds 1975

 • Analyse van politiek en beleid

 • Zelfstandig bronnenonderzoek doen

 • Mondeling en schriftelijk presenteren van bevindingen

Rooster

Zie rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

 • Essay (70%)

 • Mondelinge presentatie (30%)
  Weging referaat, participatie en werkstuk worden tijdens college bekendgemaakt.

Blackboard

Voor:

 • Communicatie (rooster, roosterwijzigingen, opdrachten)

 • Inleveren opdrachten

 • Ter beschikking stellen college-slides en studiemateriaal

Literatuur

Wordt nader bekend gemaakt

Aanmelden

Via uSis

Contact

Email: mw.dr. S.A. Bonjour