Studiegids

nl en

Latijn: epiek

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Dit college is een verplicht onderdeel van de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur (jaar 2).

Beschrijving

Het onderwerp van de cursus dit studiejaar is: Vergilius, Aeneis: oorlog in tekst en beeld.

In Vergilius’ Aeneis speelt oorlog een cruciale rol (zoals in de antieke literatuur in het algemeen). De ervaringen van de Trojaanse oorlog, de strijd van de Trojaanse vluchtelingen in Italië en de toekomstige gevechten van Rome tot en met de burgeroorlog en de slag bij Actium kenmerken het verleden, het heden en de toekomst van Aeneas en zijn nageslacht.

In dit college zal de representatie van oorlog in tekst en beeld (al dan niet door middel van een zogenaamde ecphrasis) worden verkend aan de hand van exemplarische passages uit de Aeneis: de ecphrasis van de muurschilderingen aan de tempel van Juno in Carthago, Aeneas’ ooggetuigenverslag van de val van Troje, de beroemde schildbeschrijving en de beschrijving van een nachtelijke overval. Daarbij zal ook worden gekeken naar de rol van intertekstualiteit, bijvoorbeeld hoe Vergilius gebruikt maakt van de traditie van ecphrasis sinds Homerus’ schildbeschrijving.

Geselecteerde gedeelten van de boeken 1 (rr. 418-497), 2 (geheel), 8 (rr. 608-731) en 9 (rr. 176-449) worden voorgeschreven voor ‘close reading’ in het Latijn (ca. 1300 versregels in totaal); de rest van de Aeneis dient te worden gelezen in een moderne vertaling.

Leerdoelen

Kennis:

 • Inleiding in de kenmerkende eigenschappen van het Vergiliaanse epos

 • Kennis van narratologische begrippen en methoden

 • Kennis van het concept ecphrasis

 • Kennis van het concept intertekstualiteit met betrekking tot een Augusteïsche dichter

Vaardigheden:

 • Vergroting van de leesvaardigheid Latijn en oefening in het zelfstandig lezen met behulp van een commentaar

 • Aandacht voor interpretatie, zowel van kleine structuren d.m.v. ‘close reading’ als van grotere samenhang

Contextualisering en inzicht:

 • Reflectie over de verhouding tussen vertellen en beschrijven en tussen tekst en beeld

 • Reflectie over het verschil tussen Romeinse en moderne opvattingen over originaliteit

 • Reflectie over de rol van de lezer bij de interpretatie

 • Reflectie over de betekenis van oorlog in de antieke literatuur en cultuur

Rooster

Zie rooster Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

Hoorcollege, werkcollege en zelfstudie

Toetsing

 • Schriftelijke tussentoets (tijdens een collegeuur) van een deel van het pensum (25%);

 • Schriftelijk tentamen (tentamenweek oktober) met vertalingen/korte open vragen/essayvraag (75%).

Minimumeisen voor aanwezigheid, deelname en voorbereiding zullen worden aangegeven aan het begin van het blok.

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor basisinformatie en mededelingen.

Literatuur

Tekst met commentaar (verplicht aan te schaffen):

 • R.D. Williams (ed.), Virgil. Aeneid. Vol. I (Boeken I-VI), Londen 1972, vele herdrukken; Vol. II (Boeken VII-XII), Londen 1973, vele herdrukken.

N.B. Boek I, rr. 1-33 moeten vooraf vertaald worden.

Voorgeschreven hoofdstukken en artikelen (zelfstandig via de Universiteitsbibliotheek te raadplegen):

 • D.P. Fowler, ‘Narrate and Describe: The Problem of Ekphrasis’, in: Id., Roman Constructions. Readings in Postmodern Latin, Oxford 2000, 64-85.

 • A. Barchiesi, ‘Virgilian narrative, (b) ecphrasis’, in: The Cambridge Companion to Virgil, ed. by C. Martindale, Cambridge 1997, 271-281.

 • M.C.J. Putnam, Virgil’s Epic Designs: Ecphrasis in the Aeneid, New Haven 1998 (Ch. 1: ‘Dido’s Murals’, pp. 23-54; Ch. 5: ‘The Shield of Aeneas’, pp. 119-188).

 • A. Rossi, Contexts of War: Manipulation of Genre in Virgilian Battle Narrative, Ann Arbor 2004 (Ch. 1: ‘The Fall of Troy between Tradition and Genre’, pp. 17-53).

Aanmelden

Via uSis

Contact

Mw. Dr. A. Ambühl