Studiegids

nl en

Economie van de Publieke Sector (EBM 2012-2013)

Vak
2011-2012

Economie van de Publieke Sector

Docent(en): Prof. dr. C.L.J. Caminada en prof. dr. K.P. Goudswaard

Vakbeschrijving:
Dit vak houdt zich bezig met de invloed van de publieke financiën op de economie (en vice versa). Het gaat hierbij om de voorziening van goederen en diensten (o.a. infrastructuur, onderwijs, een schoner milieu), de macro-economische ontwikkeling (werkloosheid, inflatie) en de inkomensverdeling (o.a. sociale zekerheid, belastingen). Eerst wordt ingegaan op de omvang, samenstelling en ontwikkeling van de collectieve sector en de voorziening van publieke goederen. Daarna wordt aandacht besteed aan de financiering van de publieke sector en de economische gevolgen daarvan. Voorts wordt het begrotingsbeleid besproken, met aandacht voor relevante theorieën en de recente beleidspraktijk, inclusief bespreking van de meest recente Miljoenennota. Vanzelfsprekend komt ook het internationaal perspectief aan de orde en in het bijzonder het Europese. De Economische en Monetaire Unie beperkt niet alleen in formele zin de beleidsvrijheid (tekort en schuld), maar ook in materiële zin, vanwege toenemende beleidsconcurrentie, onder meer op het terrein van de fiscaliteit.

Onderwijsvormen:
Colleges met discussiethema’s.

Studiemateriaal:

  • C.A. de Kam, L. Koopmans en A.H.E.M. Wellink, Overheidsfinanciën, meest recente druk, Wolters-Noordhoff, Groningen

  • J.E. Stiglitz, Economics of the Public Sector, 2e druk, New York/Londen, 1988, selectie (mogelijk op te nemen in de Leesbundel).

  • Reader

Toetsing:
Schriftelijk tentamen.

Eindtermen:

  • Na afronding van dit vak dient de student een eerste inzicht te hebben in vragen op het terrein van de economie van de publieke sector.

  • De student beheerst de kernbegrippen in deze deeldiscipline van de economie.