Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

De Duitse taal: fundament II

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Beschrijving

Deze cursus sluit direct aan bij de cursus uit het eerste semester. Hij bestaat eveneens uit de drie parallelle onderdelen: theorie, praktijk en begeleidend tutorial. De eerste bijeenkomsten dienen voor het afronden van grammaticale aspecten. Daarna verdiepen de studenten in lessen over vertaling en over mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid én hun theoretische kennis én hun toepassingsgerichte vaardigheden.

Leerdoelen

De studenten zijn op het einde van het semester in staat om:

  • alle relevante aspecten van de Duitse grammatica te beheersen en hierover te reflecteren.

  • deze kennis succesvol te gebruiken bij het schrijven en het spreken van het Duits, op niveau B2 (lezen: C1) van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader.

  • sterke en zwakke punten wat betreft het eigen taalvermogen te benoemen en zelfstandig aan de zwakke punten te werken

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Duitse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Voorwaarde (zonder cijfer): actieve participatie, zelfstandig werken met Lexigram en ander oefenmateriaal, samenstellen van een portfolio dat een bepaalde criteria moet voldoen.
Tentamens (met cijfer) schriftelijk (70%), mondeling (30%). Beide tentamens moeten voldoende zijn.

Blackboard

Blackboard: Informatie, opdrachten, Portfolio

Literatuur

  • Ten Cate, Abraham P./Lodder, Hans G./Kootte, André (2007): Deutsche Grammatik. Eine kontrastiv deutsch-niederländische Beschreibung für den Zweitspracherwerb. Bussum.

  • Forst, Gabriele (2004): Thematisch woordenschat van het Duits. Almere.

Nachschlagwerke (jeweils neueste Aufl.):

  • Duden: Deutsches Universalwörterbuch. Mannheim u.a.

  • Duden Bd. 2: Das Stilwörterbuch. Mannheim u.a.

  • Duden Bd. 8: Die sinn- und sachverwandten Wörter, Wörterbuch der treffenden Ausdrücke. Mannheim u.a.

  • Duden Bd. 9: Richtiges und gutes Deutsch, Wörterbuch der sprachlichen Zweifelsfälle. Mannheim u.a.

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden A la Carte.
Aanmelden Contractonderwijs.

Contact

Dr. B. Köhnlein

Opmerkingen

Het college kan pas als afgesloten worden beschouwd als voor beide onderdelen tenminste een voldoende is behaald alle vereiste opdrachten op tijd zijn ingeleverd.