Studiegids

nl en

Methoden en theorieën van Journalism Studies (basisvak)

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Dit vak is alleen te volgen als onderdeel van de Minor Praktijkstudie Journalistiek en Nieuwe Media (30 EC). Om te kunnen starten met een Praktijkstudie moet je minimaal het Bindend Studie Advies (40 EC) hebben behaald.

Beschrijving

Dit college (deels hoor-, deels werkcollege) behandelt de wijzen waarop onderzoek gedaan wordt naar journalistiek. Journalism Studies is een zich snel ontwikkelend internationale discipline die theorieën en methoden van aanpalende wetenschapsgebieden zoals psychologie, sociologie en antropologie adapteert. De hoorcolleges behandelen die onderzoeksmethoden en en passant komen enkele belangrijke theorieën aan de orde. Daarnaast gaat dit college over het zelf uitvoeren van media-onderzoek. Er komen drie onderzoeksmethoden expliciet aan bod, verdeeld over kwalitatief en kwantitatief onderzoek. Kwantitatief: survey, kwantitatieve inhoudsanalyse en experimenteel mediaonderzoek. Kwalitatief: interview (focusgroep), discours analyse en nieuwsetnografie. Dit college vormt een voorbereiding op de (onderzoeks)stages in het tweede semester van deze Minor.

Leerdoelen

Na afloop van de colleges hebben studenten kennis en inzicht in:

 • De belangrijkste elementaire vragen bij het beoordelen van wetenschappelijk onderzoek

 • Zes methoden en technieken van mediaonderzoek en daarmee samenhangende vaardigheden op het gebied van:

 • Het zelfstandig uitvoeren van onderzoek

 • Vinden en ontsluiten van informatie van zeer uiteenlopende aard en complexiteit met behulp van traditionele en moderne technieken (internet, klassiek literatuuronderzoek, interview met specialist)

 • Het helder en goed opgebouwd mondeling presenteren van zelfstandig verzamelde en geanalyseerde informatie.

Rooster

Collegerooster PraktijkStudie Journalistiek en Nieuwe Media

Onderwijsvorm

Hoorcollege en werkcollege

Toetsing

Schriftelijk tentamen met open vragen= 40%
Presentatie en onderzoeksopdracht= 60%

De onderzoeksopdracht is niet herkansbaar, het tentamen wel.

Blackboard

Er wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Er wordt gebruik gemaakt van een reeks artikelen en een syllabus die via Blackboard gedistribueerd wordt.

Aanmelden

Je mag je alleen aanmelden voor een vak wanneer je bent toegelaten tot de minor.

Toelating en Inschrijving JNM

Contact

Tom Van Hout
Willem Koetsenruijter

Studielast

Aanwezigheidsplicht
Voor dit college, dat voor een belangrijk deel bestaat uit het aanleren van vaardigheden, geldt een aanwezigheidsplicht. Bij twee gemiste colleges krijgen studenten een extra opdracht ter compensatie, bij drie gemiste colleges moeten zij de werkgroep volgend jaar overdoen.

De totale studielast voor de cursus is 140 uur cq 5 ects. Dat komt bij benadering neer op de volgende onderdelen:

 • hoorcolleges volgen: 6 × 2 uur = 12 u

 • hoorcolleges voorbereiden & literatuur lezen = 6 × 3 uur = 18 u

 • voorbereiding tentamen, (300 pp à 7 pp/ u) = 42 u

 • tentamen = 3 u

 • werkcolleges volgen: 6 × 2 uur = 12 u

 • werkcolleges vorbereiden 6 × 3 uur = 18 u

 • uitvoering onderzoeksopdracht en voorbereiding presentatie = 35 u