Studiegids

nl en

Arabische letterkunde

Vak
2012-2013

Toegangseisen

  • Grammatica Arabisch 3 en Teksten Arabisch 1 & 2 of gelijkwaardige kennis van het MSA: dit ter beoordeling van de examencommissie.

  • Het lezen van een serie korte verhalen in het Arabisch waarover de studenten vragen moeten beantwoorden gedurende het eerste college (zie ‘Toetsing’ beneden).

Beschrijving

Dit college biedt een overzicht van de ontwikkelingen in de Arabische letterkunde, daarbij voortbouwend op het college ‘Literatuur van het Midden-Oosten’. Studenten krijgen de gelegenheid zowel klassieke als moderne Arabische poëzie en proza te lezen. Tijdens de colleges worden passages gelezen en uitvoerig behandeld.

Leerdoelen

Het college beoogt de leesvaardigheid te vergroten van zowel moderne (MSA) als klassieke Arabische teksten. Het college biedt ook een overzicht van de ontwikkelingen in de Arabische letterkunde, daarbij voortbouwend op het college ‘Literatuur van het Midden-Oosten’.

Rooster

Het rooster is hier beschikbaar.

Onderwijsvorm

Werkcollege met aanwezigheidsverplichting.
Er geldt een aanwezigheidsplicht voor de werkcolleges: studenten worden geacht bij alle werkcolleges aanwezig te zijn. Afwezigheid moet vooraf worden gemeld bij de docent. Bij afwezigheid bepaalt de docent of, en zo ja hoe, het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt een onvoldoende toegekend en moet het werkcollege opnieuw gevolgd worden.

Toetsing

Dit vak wordt getoetst aan de hand van het beantwoorden van vragen op het eerste college over van de zomer te lezen literatuur en aan de hand van de mate van deelname gedurende de colleges (20% van het eindcijfer), een schriftelijke deeltoets (20%), en een eindtoets (60%). De eindtoets kan bestaan uit het vertalen van Arabische passages ter toetsing van het tekstbegrip en uit vragen over de grammatica, het tekstbegrip, de inhoud en de letterkundige significantie.

Literatuur

  • G.J. van Gelder, Een Arabische tuin: klassieke Arabische poëzie, Amsterdam: Bulaaq, 2000.

  • R. Allen, Introduction to Arabic literature, Cambridge: Cambridge University Press, 2000.

  • H. Wehr, A dictionary of modern written Arabic, 4e editie, ed. J. Milton Cowan, Ithaca N.Y.: Spoken language services, 1994.

  • Literatuur in het vogelnestje en eventueel op blackboard.

  • Literatuur op blackboard

Aanmelden

Aanmelden via uSis.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

J. Bruning MA

Opmerkingen

—-