Studiegids

nl en

Islamitische mystiek: soefisme

Vak
2012-2013

Toegangseisen

(Inleiding) Islamologie of vergelijkbare cursus (na overleg met de docent).

Beschrijving

In dit college behandelen we de mystieke dimensies van de Islam, bekend als het Soefisme. Aan de orde komen belangrijke mystieke termen, concepten en rituelen zoals de neoplatonische denkbeelden in de mystieke islam, ascetisme, hagiografie, en het begrip van de volmaakte mens als een mediator tussen God en de schepping. Tevens zal aandacht worden besteed aan centrale thema’s zoals het reizen in zowel allegorische als in letterlijke zin. In dit verband zal de Hemelvaart van de profeet Mohammad aan bod komen. Naast de rol van dans en muziek en de theorie van de liefde in de mystiek zal worden ingegaan op controversiële stromingen binnen het Soefisme zoals de onorthodoxe levenshouding en opvattingen van de rondzwervende derwisjen. In dit college zal ook ruim aandacht worden geschonken aan de mystiek in de moderne islamitische maatschappij. Ook het inzetten van het Soefisme voor politieke doeleinden zal aangekaart worden.

Leerdoelen

Na afronding van deze cursus heeft de student inzicht verkregen in verschillende aspecten van de Islamitische mystiek en in de literatuur op dit gebied.

Rooster

Rooster.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Er geldt een aanwezigheidsplicht voor de werkcolleges: studenten worden geacht bij alle werkcolleges aanwezig te zijn. Afwezigheid moet vooraf worden gemeld bij de docent. Bij afwezigheid bepaalt de docent of, en zo ja hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt een onvoldoende toegekend en moet het werkcollege opnieuw gevolgd worden.

Toetsing

Er zijn twee toetsmomenten: na het derde blok wordt een deeltentamen afgenomen dat voor 40% meetelt in de eindbeoordeling, en aan het einde van het vierde blok volgt een afsluitend tentamen dat voor 60% in de eindbeoordeling meetelt. Het deeltentamen en het afsluitende tentamen kunnen als één tentamen herkanst worden na afloop van het vierde blok.

Blackboard

Het Blackboard wordt bij deze cursus gebruikt voor het ter beschikking stellen van actuele informatie en studiemateriaal.

Literatuur

Aanschaffen:

  • Schimmel, Annemarie. Mystical dimensions of Islam. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1975.

Elke week zal er voor het begin van het college aan de studenten leestof aangereikt worden. Van de studenten wordt verwacht dat ze dit aandachtig bestuderen, w.o.:

  • Karamustafa, Ahmet T., God’s Unruly Friends. Dervish Groups in the Islamic Later Middle Period 1200-1550, University of Utah Press, Salt Lake City 1994, pp. 1-38 (Chapters 1-3).

  • Knysh, A., “Irfan Revisited: Khomeini and the Legacy of Islamic Mystical Philosophy” in The Middle East Journal, Autumn 1992, Vol. 46, No. 4, pp. 632-53.

  • Hoofdstuk II “Asceticism and Mysticism in western provinces, Syria and Egypt” uit Knysh, A., Islamic Mysticism. A Short History, Brill, Leiden 2000: pp. 36-42.

  • 1 hoofdstuk uit: F. D. Lewis, Rumi, Past and Present, East and West. The Life, Teachings and Poetry of Jalâl al-Din Rumi. Oxford 2000 (herdr. 2001, 2003).

  • A.A. Seyed-Gohrab, Laylî and Majnûn. Leiden-Boston 2003: Introduction pp. 1-23.

  • Hoofdstuk III uit M. Takeshita 1987, Ibn ‘Arabî’s Theory of the Perfect Man and its Place in the History of Islamic Thought. Tokyo

Aanmelden

Aanmelden via uSis

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Dr. A.A. Seyed-Gohrab