Studiegids

nl en

Klassieke Perzische hofcultuur

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Grammatica Perzisch 3 en Teksten Perzisch 1

Beschrijving

Het hof staat centraal in de cultuurgeschiedenis van de Iraanse wereld: de vroegste voorbeelden van geschiedschrijving, wetenschapsbeoefening en literatuur (bellettrie) zijn gemaakt in opdracht van een patroon aan een hof. Hoe zijn deze hoven ontstaan en wat weten we van deze cultuurcentra? Wat was de functie van een hof? In dit college gaan we via een aantal primaire bronnen in op deze vragen om inzicht te verkrijgen in de Perzische hofcultuur van het Midden-Oosten, Centraal-Azië en India. De focus zal liggen op de periode van 900-1500. Dit college vormt tevens een inleiding in het lezen van klassiek Perzisch en in de klassieke poëzie, een belangrijk genre aan Perzische of Perzisch georiënteerde vorstenhoven. Tijdens het college zal veel aandacht worden besteed aan inhoudelijke en formele aspecten van bronteksten. Deze cursus sluit aan bij Inleiding Geschiedenis Midden-Oosten 1, Inleiding Literatuur Midden-Oosten, Teksten Perzisch 2: Shahnama en Cultuurhistorische teksten.

Leerdoelen

Kennismaking met de Perzische hofcultuur in primaire bronnen en de rol van het hof in de geschiedenis van het Iraanse cultuurgebied vanaf de komst van de islam tot ongeveer 1750.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege.
Er geldt een aanwezigheidsplicht voor de werkcolleges: studenten worden geacht voorbereid bij alle werkcolleges aanwezig te zijn. Afwezigheid moet vooraf worden gemeld bij de docent. Bij afwezigheid bepaalt de docent of, en zo ja hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt een onvoldoende toegekend en moet het werkcollege opnieuw gevolgd worden.

Toetsing

Schriftelijke opdracht (AQCI) ter afsluiting van blok 1(20%);schriftelijk tentamen met essayvragen en vertaalopgaven (40%); werkstuk van ca. 5 bladzijden A4, 1,5 regelafstand, ca. 2000 woorden (40%).Het werkstuk dient te bestaan uit een geannoteerde vertaling van een vooraf opgegeven tekst. De toetsing zal nader worden toegelicht tijdens het eerste college.

Handleiding schriftelijk werkstuk

Blackboard/webpagina

Blackboard

Literatuur

Tekstmateriaal wordt via de docent ter beschikking gesteld. De student wordt geacht beschikking te hebben over een woordenboek dat geschikt is voor het lezen van klassiek Perzisch (Steingass). Verder zullen (onder meer) delen van de volgende werken aan bod komen:

 • Thomas Allsen, The Royal Hunt in Eurasian History, Philadelphia: University of Pennsylvania Press 2006.

 • Anna Livia Beelaert, A cure for the Grieving. Studies on the poetry of the 12th century Persian court poet Khaqani Shirwani, Leiden: Stichting de Goeje 2000.

 • Anne Broadbridge, Kingship and Ideology in the Islamic and Mongol Worlds, Cambridge: Cambridge University Press 2008.

 • Francois de Blois, Persian Literature: a bio-bibliographical survey. Vol. V: Poetry of the pre-Mongol period. 2nd edition. London: Routledge/Curzon 2004.

 • Dominic P. Brookshaw, ‘Palaces, Pavilions and Pleasure-gardens: The context and setting of the medieval majlis’, Middle Eastern Literatures, 2003, Vol.6(2), pp.199-223.

 • J.T.P. de Bruijn, Een Karavaan uit Perzië. Klassieke Perzische poëzie, Amsterdam: Bulaaq, 2002.

 • J.T.P. de Bruijn, Of Piety and Poetry. The Interaction of Religion and Literature in the Life and Works of Hakim Sana’i of Ghazna, Leiden: Brill 1983.

 • J.T.P. de Bruijn (ed.), General Introduction to Persian Literature, London: I.B. Tauris 2008.

 • Jerome Clinton, The Diwan of Manuchihri Damghani. A Critical Study. Minneapolis: Bibliotheca Islamica 1972.

 • Charles-Henri de Fouchécour, Le sage et le prince en Iran médiéval : les textes persans de morale et politique (IXe-XIIIe siècle), Paris: l’Harmattan 2011

 • Albrecht Fuess, Court cultures in the Muslim world, London: Routledge 2011.

 • Gilbert Lazard, La langue des plus anciens monuments de la prose persane, Paris: Klincksieck 1963.

 • Paul Losensky, Welcoming Fighani: imitation and poetic individuality in the Safavid-Mughal “ghazal”, Costa Mesa, CA: Mazda 1998

 • Julie S. Meisami, Medieval Persian Court Poetry, Princeton: Princeton University Press 1987.

 • David Morgan, Medieval Persia 1040-1797, London & New York: Longman 1988.

 • F. J. Steingass, A Comprehensive Persian English Dictionary, London: 1892 (vele herdrukken; meest recente Manohar, India: 1992).

 • Finn Thiesen, A manual of classical Persian prosody : with chapters on Urdu, Karakhanidic and Ottoman prosody, Wiesbaden: Harrassowitz 1982.

 • En opgegeven hoofdstukken of passages uit andere relevante literatuur.

Aanmelden

Aanmelden via uSis

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Contact

Bij de docent dr. G.R. van den Berg

Opmerkingen