Studiegids

nl en

Inleiding Westerse Kunstgeschiedenis en Klassieken

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Gelijk aan toegangseisen BA Kunstgeschiedenis.

Beschrijving

De cursus geeft een eerste, intensieve kennismaking met de kunstgeschiedenis en de belangrijkste begrippen die daarbij worden gebruikt. In de hoorcolleges worden kunstenaars en kunstwerken uit diverse perioden behandeld. Als invalshoek is gekozen voor de verschillende wijzen waarop in het Westen telkens wordt teruggegrepen op de kunstvormen uit de klassieke Oudheid.

Leerdoelen

  • Bekend zijn met enkele belangrijke kunstenaars en kunstwerken en deze kunnen plaatsen in de geschiedenis van de kunst in het Westerse cultuurgebied, waarbij ook de rol en betekenis van technische en materiële aspecten van de kunstproductie onderkend worden.

  • Karakteristieke kunstwerken uit de periode van 500 v. Chr. tot heden afkomstig uit het Westerse cultuurgebied kunnen plaatsen naar geografie en tijd.

  • Het belang inzien van de historische dimensie, onder meer door kennis van en inzicht in de manier waarop een vormentaal kan doorwerken in latere kunstwerken.

  • Het belang (de mogelijkheden en beperkingen) inzien van de/een gekozen methode bij het bestuderen van kunst.

  • Bekendheid hebben met een beperkt aantal fundamentele vragen die binnen de kunsthistorische discipline gesteld worden.

Rooster

Maar let op! voor het definitieve rooster zie de roosterpagina van de opleiding

Onderwijsvorm

Hoorcollege.

Toetsing

Schriftelijk tentamen met enkele essayvragen.

Blackboard

De powerpoints van de colleges worden op Blackboard geplaatst en voorts worden op Blackboard mededelingen geplaatst over de colleges, tentamenstof etc.

Literatuur

Fred S. Kleiner, Gardner’s Art through the Ages. A Global History, (enhanced) 13th edition. ISBN 978-1-4390-8592-9
John Summerson, The classical language of architecture (Londen 1963 of een latere editie)
Leon Battista Alberti, Over de schilderkunst, Amsterdam: Uitgeverij SUN 2011. ISBN 978-90-8506-628-6 (Vertaling Lex Hermans; Redactie Caroline van Eck, Henk Hoeks).

Aanmelden

Via Usis (geldt niet voor eerstejaars propedeuse studenten Kunstgeschiedenis, welke groep voor dit werkcollege automatisch is aangemeld).

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Dr. E. Grasman (coördinator).

Opmerkingen

N.v.t.