Studiegids

nl en

Russische Literatuur & Cultuur 19e eeuw

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Niet van toepassing.

Beschrijving

In de dagelijkse praktijk wordt het begrip cultuur vaak opgevat als een synoniem voor “serieuze kunst”. Het feit echter dat we van “hoge” en “lage” cultuur kunnen spreken, geeft al aan dat de term veel breder moet worden gedefinieerd. Volgens zo’n brede definitie behelst cultuur alle producten van de menselijke geest ongeacht hun beoogde publiek of consument. Maar we kunnen nog verder gaan, bijvoorbeeld door te stellen dat het begrip cultuur ook alle (immateriële) uitingen, denkbeelden en aangeleerde gedragingen van de mens omvat. Levenstijl, tradities, rituelen en omgangsvormen – dit alles kan tot cultuur in de breedste zin van het woord worden gerekend en dus ook “culturologisch” worden onderzocht.

In dit college gaan we in op de Russische cultuur in zowel de engste als in de breedste zin van het woord. We richten ons vooral op uitingen van de “hoge” cultuur (literatuur, filmkunst), maar nadrukkelijk met de bedoeling om daar algemenere conclusies over de Russische mentaliteit en het nationale zelfbeeld van de Russen aan te verbinden. We lezen bijvoorbeeld een verhaal van de negentiende-eeuwse schrijver Nikolaj Gogol’, leggen dit naast de film Once Upon a Time in the Provinces (Rusland, 2008) en vragen ons vervolgens af wat de overeenkomsten en verschillen zijn in de manier waarop het verhaal en de film de Russische provincie uitbeelden. Zijn er in ruim hondervijftig jaar wezenlijke verschuivingen opgetreden in de conceptualisering van het begrip “provincie” of is er niet zo heel veel veranderd? Aan de hand van een aantal geografische opposities (Moskou – Petersburg, hoofdstad – provincie) en ruimtelijke kenmerken (centraal – perifeer, hoog – laag, open – gesloten) zullen we proberen greep te krijgen op het Russische “wereldbeeld” zowel in historisch als actueel perspectief.

Leerdoelen

  • Bekendheid opdoen met een aantal voor dit vak relevante theoretische benaderingen (o.a. cultuursemiotiek, literatuursociologie);

  • Uitbreiden van algemene culturele en historische kennis van Rusland;

  • Optimaliseren van informatievaardigheid, i.h.b. het kritisch gebruik van handboeken, secundaire literatuur en het internet;

  • Verder ontwikkelen van schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid.

Rooster

Zie rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege. Aanwezigheid is verplicht.

Toetsing

Eindcijfer wordt vastgesteld op basis van werkstukken en een take-home tentamen.

Literatuur

Reader en Blackboard

Blackboard

Er wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Aanmelden

Via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Beschikbaar voor A la carte- of Contractonderwijs.

Contact

Bij de docent of bij de studiecoördinator mw. drs. T. Bouma