Studiegids

nl en

Inleiding internationaal en Europees recht

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Dit vak is geen keuzevak. Bijvakstudenten en gaststudenten mogen hier niet aan deelnemen.
Alleen studenten, voor wie dit vak verplicht is, kunnen dit vak volgen:

 • rechtsgeleerdheid (alle afstudeerrichtingen)

 • notarieel recht

 • fiscaal recht

 • minoren internetrecht en Law, Culture and Development

Beschrijving

Deze cursus biedt een inleiding in het internationaal publiekrecht en in het recht van de Europese Unie. Het zijn rechtsgebieden met een geheel eigen karakter, vooral omdat niet mensen, maar staten er de hoofdrol in spelen. Zowel het internationaal publiekrecht als het Europees recht werkt in toenemende mate door in de Nederlandse rechtsorde. Deze cursus laat zien op welke wijze deze doorwerking plaatsvindt, welke rechtsvragen hierbij rijzen en welke rechtsfiguren hierbij zijn ontwikkeld. Er is veel aandacht voor de actualiteit.
In de eerste twee weken van de cursus staat het internationaal publiekrecht centraal. In het bijzonder komen aan bod de historische ontwikkeling van het internationaal publiekrecht, de totstandkoming van regels van internationaal publiekrecht, de specifieke kenmerken van de internationale rechtsorde en de positie van internationale organisaties binnen deze rechtsorde Vervolgens staat in week drie de bescherming van de rechten van de mens op universeel en op Europees niveau centraal. Het recht van de Europese Unie is het onderwerp van de laatste twee weken met aandacht voor het ontstaan van de Unie en de ontwikkeling van haar recht de afgelopen zestig jaar. Hoe is de Unie ingericht en hoe werkt ze? Waar gaat het recht van de Europese Unie over?De hoorcolleges geven de algemene structuur en de verbanden en illustratie. In de werkgroepen wordt deze kennis getoetst en worden vaardigheden geoefend, onder meer door het werken met rechtscasus.

Leerdoelen

Doel van het vak:

Deze cursus biedt de studenten een inleiding in het internationaal publiekrecht en het recht van de Europese Unie. In het derde jaar wordt deze basiskennis nader uitgewerkt in het Bachelorvak Internationaal Recht en het Bachelorvak Europees Recht. Ook geeft deze cursus een voldoende basis om deel te nemen aan de keuzevakken Wereldrecht, Inleiding Mededingingsrecht en Basics of International Humanitarian Law.
Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:
Academische houding:

 • zij hebben een basiskennis verworven van de karakteristieken van zowel internationaal als Europees recht;

 • zij kunnen op geïnformeerde wijze deelnemen aan debatten over internationale en Europese politiek;

 • zij hebben een voldoende basis om t.z.t. in te stappen in de corresponderende vakken in het derde jaar dan wel internationaal- en Europeesrechtelijke keuvakken in de BA, waaronder wereldrecht, inleiding mededingingsrecht en international humanitarian law.

Juridische basiskennis m.b.t. volgende onderwerpen:

 • aard en basisbeginselen van het internationaal publiekrecht

 • bronnen van het internationaal publiekrecht

 • rechtssubjecten van het internationaal publiekrecht

 • inzicht in de Verenigde Naties

 • de rechtpositie van het individu onder internationaal publiekrecht

 • mensenrechten (EVRM en internationaal)

 • aard en basisbeginselen van de rechtsorde van de EU

 • bronnen EU recht

 • institutionele structuur van de EU

 • taken en bevoegdheden van de EU instellingen

 • rechtspositie van de EU burger

Professionele vaardigheden:

 • internationaalrechtelijke bronnen opzoeken en hanteren

 • traceren, interpreteren en toepassing wetgeving (EU) en arresten (IGH, HvJ en EHRM) op internet;

 • lezen en analyseren van arresten van IGH, HvJ en EHRM & conclusies A-G

 • toepassen internationaal & Europees recht op concrete casus

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: Dr. E.V. Koppe, mw. J. Mačkić, LL.M., prof. mr. W.T. Eijsbouts

 • Vereiste voorbereiding door studenten: zie de voorbereidingsopdracht in de Reader

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: zie t.z.t. de Reader

 • Vereiste voorbereiding door studenten: zie de voorbereidingsopdracht in de Reader. Bij onvoldoende voorbereiding mag niet worden deelgenomen aan het werkgroeponderwijs.

Andere onderwijsvorm(en)
Geen.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Meerkeuzevragen en één open / essay vraag.

Inleverprocedures
Geen.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de voorgeschreven literatuur, de Reader en hetgeen behandeld is tijdens de colleges en werkgroepen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:
N.J. Schrijver, Internationaal Publiekrecht als Wereldrecht, Boom Juridische Uitgevers, Den Haag, 2011.
Kluwer Collegebundel of Vermande Collegebundel nieuwste editie.

Reader:
Reader ‘Inleiding Internationaal en Europees recht’. Bestellen via readeronline.
https://www.microwebedu.nl/bestellen/unileiden/?action=order

Aanbevolen studiemateriaal
Geen.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis. Voltijd eerstejaars studenten, die gestart zijn vanaf september 2012, worden aangemeld door het Onderwijs Informatie Centrum.

Contact

 • Vakcoördinator: mr. dr. Moritz Jesse

 • Werkadres: KOG, Steenschuur 25, Leiden

 • Bereikbaarheid: dinsdag t/m donderdag

 • Telefoon: 071-527 8837 / 7760

 • E-mail: m.jesse@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Publiekrecht

 • Europa Instituut

 • Kamernummer secretariaat: B1.21

 • Openingstijden: Maandag t/m vrijdag: 09.00 – 17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 8837

 • E-mail: w.h.rodger@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Voor propedeuse voltijdstudenten die zich met ingang van 1 september 2012 voor de opleiding hebben ingeschreven, geldt als ingangseis voor het tentamen dat een student 80% (tachtig procent) van de werkgroepbijeenkomsten feitelijk moet hebben bijgewoond, hebben voorbereid en in die bijeenkomsten actief hebben deelgenomen. Propedeuse voltijdstudenten (die met ingang van 1 september 2012 de opleiding volgen) worden automatisch ingeschreven voor tentamens. Bovendien geldt dat de tweede tentamenkans aan voorwaarden is gebonden. Gelegenheid tot het afleggen van het tweede tentamen heeft alleen een student die heeft deelgenomen aan het eerste tentamen en daarvoor ten minste het cijfer vier heeft gehaald, behoudens de bevoegdheid van de examencommissie om in bijzondere gevallen anders te besluiten.
Voor zowel de propedeuse deeltijdstudenten als voor de voltijdstudenten die vóór 1 september 2012 zijn begonnen met de bacheloropleiding maar die nog niet het propedeutisch examen hebben afgelegd (de zogenoemde herkansers), geldt deze aanwezigheidsplicht niet. Propedeuse deeltijdstudenten en herkansers dienen zichzelf in te schrijven voor tentamens. Voor de (propedeuse) deeltijdstudenten en de zogenoemde herkansers geldt wel de conditionele herkansing. Deze studenten kunnen zelf kiezen om wel of niet deel te nemen aan het eerste tentamen. Als een student ervoor kiest deel te nemen aan de eerste tentamenkans, dan mag hij/zij alleen deelnemen aan de tweede tentamenkans als voor het eerste tentamen het cijfer 4 of hoger is gehaald.