Studiegids

nl en

Praktijkopleiding 2

Vak
2012-2013

Aanwezigheid verplicht

Ja.

Toelatingseis

Praktijkopleiding 1 moet met een voldoende zijn afgesloten, alleen dan mag het Veldpracticum gelopen worden. Alleen wanneer het Veldpracticum met een voldoende is afgesloten, mag het stageverslag geschreven worden.

Beschrijving

Praktijkopleiding 2 bestaat uit inleidende colleges, het lezen van literatuur en een Veldpracticum van 2 weken. Dit vindt plaats in Oegstgeest, naast het Corpus Museum, waar de restanten van een vroeg middeleeuws dorp worden blootgelegd. Dit dorp is mogelijk te identificeren als het uit historische bronnen bekende Overdorp.

Tijdens Praktijkopleiding 2 worden de oefeningen uit het Meet- en Tekenpracticum herhaald, maar dan in een veldsituatie. Na instructie en onder begeleiding van de veldleiding worden zoveel mogelijk handelingen door de studenten uitgevoerd, zoals het vlakschaven, profiel afsteken, couperen, coupe- en vlaktetekenen en waterpassen.

Leerdoelen

Na afronding

  • beheerst de student een aantal praktische archeologische vaardigheden op een beginnersniveau, en kan de student onder begeleiding werken in een ‘coupeerteam’ bij een opgraving;

  • heeft de student kennis van en inzicht in de specifiek archeologische opgraafmethoden en technieken en weet hij onder welke omstandigheden en met welk doel deze toegepast kunnen worden;

  • heeft de student kennis van de ruimtelijke ordening van nederzetting en erf, en huisplattegronden uit de vroege middeleeuwen;

  • is de student in staat om zakelijke, archeologisch inhoudelijke dag- en weekrapporten te schrijven;

  • kan de student een goed opgebouwd, helder stageverslag schrijven waarbij de technische richtlijnen van de faculteit m.b.t. de vormgeving van werkstukken toegepast zijn en beeldmateriaal zodanig is gehanteerd en geïntegreerd in dagrapporten of een stageverslag, dat hetgeen is beschreven verhelderd of versterkt wordt.

Ects verdeling

De studielast zal als volgt verdeeld worden:

  • 80 uur practicum.

Rooster

De indeling en gedetailleerde roostering van het Meet- en Tekenpracticum is afhankelijk van de groep waarin je ingedeeld wordt. De groepsindeling wordt kort na 1 maart 2013 bekend gemaakt via Blackboard.

Onderwijsvorm

  • Instructiecolleges;

  • Practicum.

Toetsvorm

De beoordeling vindt plaats op basis van: – een toets over de opgegeven literatuur en de colleges; – toetsmomenten tijdens het Veldpracticum; – een beoordeling van de stagebegeleider waarbij vooral gelet wordt op inzet, archeologisch inzicht en teamwork; – dagrapporten en weekverslagen; – het stageverslag.
Het stageverslag dient uiterlijk 2 weken na de laatste dag van het gelopen Veldpracticum ingeleverd te zijn (een hardcopy en via Safeassign).

Toetsvorm deadline

Het stageverslag dient uiterlijk 2 weken na de laatste dag van het Veldpracticum ingeleverd te worden (1 hardcopy en 1 versie via SafeAssign).

Literatuur

  • Syllabus;

  • M. Dijkstra, Rondom de Mondingen van Rijn & Maas. Landschap en Bewoning tussen de 3e en 9e eeuw in Zuid-Holland, in het bijzonder de Oude Rijnstreek. Hoofdstukken 4 en 5, pp. 109-122.

Inschrijven

De inschrijving verloopt via uSis.
Instructies voor het inschrijven in uSis staan in de uSis handleiding.

Contact

Neem voor meer informatie contact op met mw drs R.M.R. van Oosten of ing. E.G.C. Dullaart (Meetpracticum), of drs J. de Bruin (opgraving).

Opmerkingen

Dit practicum wordt eenmaal per jaar aangeboden. Indien het niet gehaald wordt, dien je het jaar erop het gemiste onderdeel te herkansen. Zie ook het toetsbeleid van de opleiding Archeologie.