Studiegids

nl en

Juridische aspecten van kindermishandeling

Vak 2012-2013

Toegangseisen

LET OP! In verband met het hoge aantal aanmeldingen voor de minor is het – vooralsnog – voor niet-minorstudenten niet mogelijk om dit vak te volgen. Wel is er een mogelijkheid voor niet-minorstudenten om op de wachtlijst te worden geplaatst, via een e-mail naar mw. K.A.M. van der Zon (k.a.m.van.der.zon@law.leidenuniv.nl).

Beschrijving

Deze cursus betreft een verdiepende cursus voor deelnemers aan de interdisciplinaire minor Kindermishandeling en Verwaarlozing: een levensloopperspectief.
Dit vak kan ook als keuzevak gevolgd worden mits er nog plaatsen beschikbaar zijn.
Kindermishandeling tast het leven van een kind in zijn grondvesten aan. Ouders hebben de eerste verantwoordelijkheid om kinderen te groot te brengen zonder geweld te gebruiken in de opvoeding.
De overheid heeft op grond van het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind de plicht om ouders te ondersteunen in de uitoefening van deze verantwoordelijkheid. Ook heeft de overheid op grond van dit verdrag de plicht om al het mogelijke te doen om kinderen te beschermen tegen verwaarlozing, misbruik en geweld tegen kinderen.
De overheid moet daarom maatregelen treffen ter voorkoming van kindermishandeling en moet procedures bieden voor opsporing, melding, verwijzing, onderzoek en behandeling van gevallen van kindermishandeling, waarbij zo nodig rechterlijke instanties moeten worden ingeschakeld.

Kindermishandeling is een maatschappelijk vraagstuk dat vanuit het perspectief van kinderrechten belangrijke aandacht verdient. Bij de preventie en aanpak van kindermishandeling spelen verschillende rechtsdisciplines (privaatrecht, strafrecht, bestuursrecht, internationaal recht) een rol. In dit vak wordt vanuit juridisch perspectief ingegaan op de preventie en aanpak van kindermishandeling zodat inzicht wordt verkregen in de juridische vraagstukken en de juridische kaders die van invloed zijn.

Tijdens de bijeenkomsten wordt – na een eerste bijeenkomst ‘Inleiding Recht’, bedoeld voor niet-juridische studenten – aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:
• Mensenrechten en kinderrechten (week 1);
• Preventie vanuit juridisch perspectief (week 2);
• Juridische aspecten van signalering (betrokken organisaties en hun wettelijke taken en bevoegdheden; melden, meldplicht en beroepsgeheim, gegevensuitwisseling; week 2);
• Juridische aspecten van aanpak: civielrechtelijke bescherming (vrijwillige hulp, jeugdbescherming, bescherming ongeboren vrucht (week 3), strafrecht (vervolging dader); bestuursrecht (huiselijk geweld en Wet tijdelijk huisverbod), (week 4);
• Rechtspositie kind als slachtoffer/getuige en/of bijzondere vormen van kindermishandeling (week 5; gastcollege).

Leerdoelen

Doel van het vak:
Doel van het vak is via een probleemgerichte benadering inzicht te verschaffen in de belangrijkste internationale en nationale wet- en regelgeving en jurisprudentie die van toepassing is op de preventie, aanpak en behandeling van kindermishandeling. De student leert wetten en regels uit verschillende rechtsdisciplines toe te passen op verschillende juridische aspecten van kindermishandeling en wordt inzicht verschaft in juridische knelpunten en dilemma’s.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • De student heeft inzicht verkregen in de belangrijkste wet- en regelgeving voor de preventie, aanpak en behandeling van kindermishandeling en is in staat kennis over het positieve recht (internationaal recht, privaatrecht, bestuursrecht, strafrecht) in de context van kindermishandeling te plaatsen en toe te passen;
 • De student heeft inzicht in en kennis van de belangrijkste jurisprudentie en de betekenis daarvan voor de preventie, aanpak en behandeling van kindermishandeling;
 • De student is in staat om de juiste informatie te zoeken om problematische vraagstukken in behandeling te kunnen nemen;

Rooster

Zie voor het rooster op de Backboardomgeving van dit vak!

Onderwijsvorm

Zie voor het rooster op de Backboardomgeving van dit vak!

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 6
 • Namen docenten: prof. mr. drs. Mariëlle Bruning, mr. K.A.M. van der Zon e.a.
 • Vereiste voorbereiding door studenten: n.v.t.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 4
 • Namen docenten: prof. mr. drs. Mariëlle Bruning, mr. K.A.M. van der Zon e.a.
 • Vereiste voorbereiding door studenten: Voor de werkcolleges geldt een aanwezigheidsplicht en wordt actieve deelname verwacht. Bij vooraf bij de docent aangemelde en onvermijdelijke afwezigheid zal een vervangende opdracht moeten worden gemaakt. Van de studenten wordt actieve participatie verwacht. Dit houdt in dat de daarvoor opgegeven literatuur vooraf grondig wordt bestudeerd.

Andere onderwijsvorm(en)

 • Omschrijving: onderwijsperiode 11 maart t/m 12 april.
 • Aantal à 2 uur:
 • Namen docenten:
 • Vereiste voorbereiding door studenten:

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Afsluitend schriftelijk tentamen. Het tentamen kan alleen worden afgelegd wanneer voldaan is aan de aanwezigheidsplicht die geldt voor de werkcolleges.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • Wetgeving Jeugdrecht 2012 (laatste druk), J. Uit Beijerse (red.), Den Haag: Boom Juridische Uitgevers

Werkboek:

Reader:

 • Reader Juridische aspecten van kindermishandeling 2012/2013

Aanbevolen studiemateriaal

 • Doek,/Vlaardingerbroek, Jeugdrecht en Jeugdzorg, Amsterdam: Elsevier Juridisch 2009
 • Asser-De Boer, Asser’s Personen- en Familierecht, Deventer: Kluwer 2010.
 • H, Baartman, R. Bullens, J. Willems (red.), Kindermishandeling: de politiek een zorg, Amsterdam: SWP 2005.
 • Tijdschrift Kindermishandeling.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Let op: Voor de minor in zijn geheel en voor de afzonderlijke vakken moet je je apart inschrijven. Inschrijven voor de minor kan via uSis. Kies Studieactiviteiten en vervolgens vakken van Pedagogische Wetenschappen. Onder het nummer 6478MINKMY vind je de minor Kindermishandeling en Verwaarlozing.
Voor ALLE hoorcolleges, werkgroepen, tentamen en herkansing van het vak is aparte inschrijving via uSis verplicht.
• Let op: zonder inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan het onderwijs, tentamen of de herkansing.

Contact

 • Vakcoördinator: Prof.mr.drs. M.R. Bruning
 • Werkadres: Kamerlings Onnes Gebouw, Steenschuur 25, kamer B.335
 • Bereikbaarheid: afspraak via e-mail
 • Telefoon: 071-5276056 of 071-5277235
 • E-mail: m.r.bruning@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Privaatrecht
 • Afdeling: Jeugdrecht
 • Kamernummer secretariaat: C202
 • Openingstijden: Balie van maandag t/m vrijdag 9.00 – 13.30 uur
 • Telefoon secretariaat: 071-5276056 of 071-5277235
 • E-mail: jeugdrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Deze cursus betreft een verdiepende cursus voor deelnemers aan de interdisciplinaire minor Kindermishandeling en Verwaarlozing: een levensloopperspectief. Dit vak kan ook als keuzevak gevolgd worden mits er nog plaatsen beschikbaar zijn.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO