Studiegids

nl en

Stage JNM

Vak
2012-2013

Beschrijving

De stage stelt de studenten in staat hun opgedane kennis en inzicht in de praktijk toe te passen. Ze combineren meewerken in professionele redacties (onderwerpen researchen en produceren, wetenschappers en andere specialisten interviewen, artikelen schrijven, reportages maken) met een eigen onderzoek op de redactie (zie tutorials). Ongeveer 5 ec van de gehele tijd van 10 ec dient ingezet te worden voor het onderzoek.
Wat betreft de stageplaatsen verkeert JNM momenteel in de luxe situatie dat – ondanks de schaarste eraan bij andere opleidingen – er vooralsnog meer stageplaatsen zijn dan stagiairs. Dit is een teken dat redacties geïnteresseerd zijn in Leidse JNM-studenten en dat onze stagiairs tot nu toe goed zijn bevallen. Stageplaatsen zijn o.m. NOS te Washington, LondenNOS radio 1, Natuurwetenschap en Techniek, Maters en Hermsen bedrijfsjournalistiek, Opium Radio, Nova, TV3, Leidsch Dagblad, Trouw, NRC Next, Haagsche Courant, buitenlandredacties van de grote dagbladen, El Pais, webredacties Onze Taal, Kijk- en luisteronderzoek, Planet.nl.

De tutors en het stagebureau van de faculteit Geesteswetenschappen helpen de studenten bij het vinden van geschikte stageplaatsen. De tutors bewaken het wetenschappelijke karakter van de stages, bezoeken de stagiairs minstens een maal op de werkplek, verder is er een protocol over de begeleiding van stages. Daarin is onder meer geregeld dat er bij aanvang van de stage een contract opgesteld wordt (stageplan), dat ook door de examencommissie goedgekeurd dient te worden. Verder behelst dit protocol dat de studenten de stage met een reflectieverslag afronden en dat de eindverantwoordelijkheid voor de begeleiding bij de Leidse tutor ligt, die uiteraard overleg zal hebben met de begeleider op de stageplaats.

Neem contact op met je tutor als je op onoverkomelijke problemen stuit bij het koppelen van stage, thesisonderwerp en tutorexpertise.

Je kan pas op stage als je stageplan is getekend door de examencommissie van de Opleiding Nederlandse taal en cultuur. Contactpersoon: b.p.m.dongelmans@hum.leidenuniv.nl, P.N. van Eyckhof 1, kamer 001b.

Onderwijsvorm

Stage.

Toegangseisen

Kijk op de website Masters in Leiden of bekijk de site van de Masterspecialisatie Journalistiek en Nieuwe Media

Leerdoelen

Kennis en inzicht
Kennis en inzicht uit de opleiding in het algemeen en het gevolgde tutorial in het bijzonder krijgen een praktijkverdieping (ter plekke worden extra bronnen aangeboord). Kenis en inzicht in de gekozen onderzoekstechnieken worden verdiept. Kan kennis van stagebegeleiders en andere professionals herkennen en eigen maken.
Toepassen kennis en inzicht
De student is in staat de zelfstandig geformuleerde onderzoeksvraag en -plannen te operationaliseren, bij te stellen en uit te voeren. Is in staat systematisch resultaten te boeken. Kan praktijkopdrachten onder druk van deadlines op bevredigend niveau uitvoeren.
Oordeelsvorming
Is in staat om een oordeel over de onderzoeksresultaten te formuleren in het licht van zowel de theoretische vakdiscussies als de professionele praktijk.
Kan reflecteren op het eigen werk en de commentaren van de begeleiders op het eigen werk.
Communicatie
Is in staat collegiaal te werken, te overleggen, en verantwoording af te leggen.
Is in staat om de eigen werkzaamheden en het in de stage geleerde duidelijk en ondubbelzinnig in het stageverslag te beschrijven.
Is in staat ponderzoeksresultaten en aanbevelingen overtuigend te presenteren aan de stagebegeleiders.
Leervaardigheden
Bezit de leervaardigheden die hem of haar in staat stellen zelfstandig nieuwe taken te volbrengen in een professionele omgeving op een voldoende niveau volgens professionele standaarden.

Informatie

Prof.dr. J.C. de Jong of bij de studiecoördinator, “dr. B.P.M. Dongelmans“mailto:b.p.m.dongelmans@hum.leidenuniv.nl

Aanmelden

Kijk op de website Masters in Leiden of bekijk de site van de Masterspecialisatie Journalistiek en Nieuwe Media