Studiegids

nl en

Inleiding criminologie

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Dit vak is geen keuzevak. Bijvakstudenten en gaststudenten mogen hier niet aan deelnemen.
Alleen studenten van de opleiding criminologie, voor wie dit vak verplicht is, kunnen dit vak volgen.

Beschrijving

In de hoorcolleges wordt de verplichte studiestof behandeld. Tijdens de werkgroepen worden de gemaakte opdrachten besproken; deze opdrachten variëren van het analyseren (en tijdens de werkgroep presenteren) van berichten in de media over criminaliteit tot het beschrijven en bediscussiëren van actuele (politieke) debatten op het terrein van criminaliteit(bestrijding). De werkgroepen zijn verplicht.

Leerdoelen

Dit vak biedt een inleiding tot de Criminologie: de wetenschap die de aard en oorzaken van criminaliteit bestudeert, en de uiteenlopende (formele en informele) manieren waarop de samenleving daarmee omgaat. Op een inleidende manier wordt ingegaan op vragen als wat is criminologie, wat is criminaliteit, hoe kun je crimineel gedrag wetenschappelijk onderzoeken, op welke manier is de omvang daarvan te meten? Daarbij komt ook de vraag aan bod hoeveel criminaliteit Nederland kent en hoe dit zich verhoudt tot andere landen. Aan de hand van verschillende typen nationaal en internationaal criminologisch onderzoek komen specifieke thema’s en vormen van criminaliteit aan de orde, zoals geweld en agressie, georganiseerde criminaliteit, overvallen, organisatiecriminaliteit en de samenhang tussen criminaliteit en migratie. In de laatste weken van het vak wordt ingegaan op beleid om criminaliteit te voorkomen en te bestraffen en de verschillende criminologische visies die daarop bestaan. In de werkgroepen wordt actief met de stof gewerkt, waarbij thuis van tevoren een opdracht moet worden voorbereid. Alle opdrachten tezamen worden ingeleverd als portfolio. Een bibliotheekpracticum maakt deel uit van dit vak. Na afronding van het vak zijn studenten in staat :

 • Relevante wetenschappelijke en beleidsmatige bronnen over criminologische onderwerpen te vinden en te raadplegen;

 • Inzichten in de empirie en theorie van criminaliteit en criminaliteitsbeheersing mondeling en schriftelijk te verwoorden;

 • Centrale begrippen en basale theoretische noties uit de criminologie toe te passen op concrete casussen.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 10

 • Namen docenten: Prof. dr. J.P. van der Leun en Prof. dr. P. Nieuwbeerta

 • Vereiste voorbereiding door studenten: grondig bestuderen van de vooraf opgegeven stof. .

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 10

 • Namen docenten: Dr. M.L. Koemans

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Studenten dienen voor elk werkcollege een opdracht die betrekking heeft op de verplichte studiestof voor te bereiden. Deze opdrachten samen vormen het portfolio waar de student aan het einde van het vak op beoordeeld wordt.

Andere onderwijsvorm(en)

 • Omschrijving: Gestructureerde zelfstudie; studenten dienen zelfstandig de via Blackboard opgegeven studiestof te bestuderen en de opdrachten voor te bereiden. Aangeraden wordt hier ruim tijd voor in te plannen. De literatuur van dit vak komt door de hele studie terug en kan als basis worden beschouwd voor navolgende vakken.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen, open vragen

 • Tussentijds werk schriftelijk (de opdrachten in het portfolio) tezamen met de participatie in de werkgroepen

Eindcijfer bestaat voor 75% uit het cijfer voor het tentamen en voor 25% uit het cijfer voor tussentijds schriftelijk werk.Beide onderdelen moeten minstens met een ‘voldoende’ worden beoordeeld.

Inleverprocedures
Tussentijds schriftelijk werk en portfolio via Blackboard en geprint in het postvak van de docent.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, de via Blackboard opgegeven teksten en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • Van Dijk, J.J.M., Junger, M. en Sagel-Grande, H.I., (2011/ nieuwste druk) Actuele criminologie (7e herziene druk), Den Haag: Sdu Uitgevers.

 • Hagan, F.E., (2011/ nieuwste druk) Introduction to Criminology (7th edition), London: Sage.

 • Kalidien, S.N. en De Heer- De Lange, N.E, Criminaliteit en Rechtshandhaving 2010, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2011. (gratis te downloaden via www.cbs.nl)

Werkboek:
De leidraad van dit vak is geïntegreerd in Blackboard.

Reader:
Geen.

Aanbevolen studiemateriaal
Geen.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis. Voltijd eerstejaars studenten, die gestart zijn vanaf september 2012, worden aangemeld door het Onderwijs Informatie Centrum.

Contact

 • Vakcoördinator: prof. dr. J.P van der Leun

 • Werkadres: Steenschuur 25, kamer C1.13

 • Bereikbaarheid: Inloopspreekuur op woensdagochtend van 9.00 tot 10.00, alleen na aanmelding via criminologie@law.leidenuniv.nl

 • Telefoon: (071) 527 74 62

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut voor Strafrecht & Criminologie

 • Afdeling: Criminologie

 • Kamernummer secretariaat: C1.02

 • Openingstijden: maandag t/m vrijdag, van 09.00 – 12.30 uur

 • Telefoon secretariaat: (071) 527 74 62

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Voor propedeuse voltijdstudenten die zich met ingang van 1 september 2012 voor de opleiding hebben ingeschreven, geldt als ingangseis voor het tentamen dat een student 80% (tachtig procent) van de werkgroepbijeenkomsten feitelijk moet hebben bijgewoond, hebben voorbereid en in die bijeenkomsten actief hebben deelgenomen. Propedeuse voltijdstudenten (die met ingang van 1 september 2012 de opleiding volgen) worden automatisch ingeschreven voor tentamens. Bovendien geldt dat de tweede tentamenkans aan voorwaarden is gebonden. Gelegenheid tot het afleggen van het tweede tentamen heeft alleen een student die heeft deelgenomen aan het eerste tentamen en daarvoor ten minste het cijfer vier heeft gehaald, behoudens de bevoegdheid van de examencommissie om in bijzondere gevallen anders te besluiten.
Voor zowel de propedeuse deeltijdstudenten als voor de voltijdstudenten die vóór 1 september 2012 zijn begonnen met de bacheloropleiding maar die nog niet het propedeutisch examen hebben afgelegd (de zogenoemde herkansers), geldt deze aanwezigheidsplicht niet. Propedeuse deeltijdstudenten en herkansers dienen zichzelf in te schrijven voor tentamens. Voor de (propedeuse) deeltijdstudenten en de zogenoemde herkansers geldt wel de conditionele herkansing. Deze studenten kunnen zelf kiezen om wel of niet deel te nemen aan het eerste tentamen. Als een student ervoor kiest deel te nemen aan de eerste tentamenkans, dan mag hij/zij alleen deelnemen aan de tweede tentamenkans als voor het eerste tentamen het cijfer vier of hoger is gehaald.