Studiegids

nl en

Inleiding sociologie

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Dit vak is geen keuzevak. Bijvakstudenten en gaststudenten mogen hier niet aan deelnemen.
Alleen studenten van de opleiding criminologie, voor wie die vak verplicht is, kunnen dit vak volgen.

Beschrijving

Het overkoepelende doel valt uiteen in drie delen: Ten eerste maken studenten kennis met het gedachtegoed en het begrippenapparaat van de sociologie. Daarbij zal de nadruk liggen op sociologische benaderingen die zijn terug te zien in de criminologie. Uitgangspunt hierbij zijn ideeën van 4 moderne sociologen; Richard Sennet, Theodore Darymple, Slavoj Zizek en Willem Schinkel, Ten tweede wordt hun nieuwsgierigheid en sociologische verbeeldingskracht gestimuleerd door opdrachten in de werkcolleges. Ten derde maken zij kennis met gegevens over de huidige Nederlandse samenleving en veranderingen die zich daarin hebben voorgedaan de afgelopen decennia, waaronder bijvoorbeeld de toename van internationale migratie. Dit gebeurt aan de hand van een inleidend boek dat in de hoorcolleges wordt toegelicht en aan de hand van twee wetenschappelijke artikelen die worden aangeboden via Blackboard. Bij het analyseren van de artikelen zal de nadruk liggen op het herkennen en uitleggen van de probleemstelling van het onderzoek waarover wordt gerapporteerd.

De collegecyclus handelt over de ‘samenleving als raadsel’. Centraal staan thema’s als het vraagstuk van sociale orde en het vraagstuk van sociale (on-)gelijkheid. Bij de thema’s wordt de link gelegd naar voor de criminologie relevante vragen en ontwikkelingen. Werkwijze bij de opdracht: De studenten splitsen zich op in groepjes van zes. Elke groep is verdeeld in 3 duo’s en verzorgt een volledig werkcollege. Ieder duo houdt een presentatie van 20 minuten. Een duo presenteert de gegevens van een interview dat zij hebben gehouden met een generatiegenoot van hun ouders over de veranderde sociale omstandigheden waarin twee generaties opgroeien. Hierbij leggen ze de verbinding tussen een individuele biografie en de algemene sociale geschiedenis. Een tweede duo houdt een referaat over een door hen uitgevoerde media analyse van een actueel sociologisch onderwerp. Daarbij reflecteren zij kritisch op de waarde van kwalitatieve bronnen voor sociologisch onderzoek. Het derde duo presenteert een analyse van recente werken van een van de 4 opgegeven moderne sociologen en zal zich hierbij richten op het herkennen van de voor criminologie relevante sociologische problemen. De 3 duo’s presenteren gezamenlijk in een werkcollege hun bevindingen en maken hierbij in een afsluitende plenaire discussie een verband met de behandelde literatuur.
De presentaties bereiden de 3 duo’s gezamenlijk voor, maar elke student maakt een eigen kort verslag daarvan en legt een verbinding met 2 opgegeven hoofdstukken uit het boek van Macionis et al.. De eisen die aan de verslaglegging en de presentatie worden gesteld worden op Blackboard uitgelegd en besproken in de werkgroepen.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Doel van het vak is: het herkennen en benoemen van de verschillende voor criminologen relevante velden, bronnen en actuele thema’s waarmee de sociologie zich bezighoudt.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven: de studenten hebben inzicht in actuele sociologische vragen, wat het domein is van de sociologie en hoe de sociologie de criminologie heeft beïnvloed. Voorts hebben de studenten kennis van sociale ontwikkelingen die zich in de huidige Nederlandse samenleving voordoen en zijn zij in staat hierover gegevens te vinden en daarop te reflecteren. Bij het lezen van een wetenschappelijk artikel zijn zij in staat de probleemstelling te herkennen en kritisch te bespreken. Tot slot zijn de studenten in staat in samenwerking met andere studenten een eenvoudige interviewopdracht en media analyse uit te voeren, de resultaten daarvan te presenteren te verbinden met de theorie en hierover individueel een helder en beknopt verslag te schrijven.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5 (1 per week)

 • Namen docenten: Mw. dr. M.L. Koemans en staf criminologie * Vereiste voorbereiding door studenten: lezen van de aangegeven literatuur en het schriftelijk voorbereiden van 3 vragen over de literatuur.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5 (1 werkgroep per week)

 • Namen docenten: Mw. dr. M.L. Koemans en mw A.J. Leupen Msc

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Lezen van de per week voorgeschreven hoofdstukken en artikelen en het houden van de presentaties. Daarbij moet ook elk groep 5 discussie vragen formuleren voor de opvolgende groep. Voor de laatste werkgroepbijeenkomst dienen de studenten het proeftentamen te maken.

Andere onderwijsvorm(en)

 • Omschrijving: Per duo het houden van een interview of het verwerken van media gegevens of een analyse van sociologische literatuur. Individueel schrijven van een bondig verslag (400-600 woorden).

 • Aantal à 2 uur: naar eigen inzicht en planning.

 • Namen docenten: Mw. dr. M.L. Koemans en mw A.J. Leupen Msc

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Houden en opnemen van een interview en het uitwerken daarvan.. Studenten dragen bij voorkeur zelf zorg voor opnameapparatuur (eventueel via de Service desk) en zij zoeken zelf tijdig een respondent. Uitzoeken en analyseren van mediabronnen over actueel sociologisch probleem, het uitzoeken en analyseren van recente sociologische werken.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Dit vak wordt getoetst middels een tentamen met deels open en deels multiple choice vragen (70% van het cijfer, individueel)

 • De overige 30% van het cijfer wordt bepaald aan de hand van de referaten en het daarop gebaseerde verslag. Het referaat wordt per duo becijferd Het verslag van het referaat waarbij een link wordt gelegd met 2 opgegeven hoofdstukken uit het boek moet ook individueel worden uitgeschreven en schriftelijk worden ingeleverd. Als de kwaliteit daarvan verschilt met de presentatie kan een individuele aanpassing van het cijfer voor dit onderdeel volgen.

 • Beide onderdelen dienen afzonderlijk voldoende te zijn. Als dit niet het geval is, wordt het laagste cijfer aan het OIC doorgegeven als eindcijfer. De opdrachtcijfers blijven gedurende het lopende studiejaar en het daarop volgende studiejaar geldig. Studenten die een cijfer meenemen uit een eerder jaar dienen zich bij aanvang van het vak bij de coördinator te melden.

Inleverprocedures
Het verslag van het referaat moet de week na het gehouden referaat worden ingeleverd bij de docent en via safe assign (Blackboard). Studenten dienen de geluidsopname van de interviews beschikbaar te houden voor eventuele controle door de docent.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en de artikelen op Blackboard en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • (1) John Macionis, Bram Peper & Joanne van der Leun (nieuwste druk). De Samenleving. Kennismaking met de Sociologie. Amsterdam. Pearson Education Benelux.

 • (2) Twee wetenschappelijke artikelen aangeboden via Blackboard.

Werkboek:
Via Blackboard

Reader:
Geen.

Aanbevolen studiemateriaal
Geen.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis. Voltijd eerstejaars studenten, die gestart zijn vanaf september 2011, worden aangemeld door het Onderwijs Informatie Centrum.

Contact

 • Vakcoördinator: Mw. dr. M.L.Koemans

 • Werkadres: Steenschuur 25, kamer C1.19

 • Bereikbaarheid: Inloopspreekuur op dinsdagen van 9.30 tot 10.30 uur. *

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut voor Strafrecht & Criminologie

 • Afdeling: Criminologie

 • Kamernummer secretariaat: C1.02

 • Openingstijden: maandag t/m vrijdag, van 09.00 tot 12.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7462

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Voor propedeuse voltijdstudenten die zich met ingang van 1 september 2012 voor de opleiding hebben ingeschreven, geldt als ingangseis voor het tentamen dat een student 80% (tachtig procent) van de werkgroepbijeenkomsten feitelijk moet hebben bijgewoond, hebben voorbereid en in die bijeenkomsten actief hebben deelgenomen. Propedeuse voltijdstudenten (die met ingang van 1 september 2012 de opleiding volgen) worden automatisch ingeschreven voor tentamens. Bovendien geldt dat de tweede tentamenkans aan voorwaarden is gebonden. Gelegenheid tot het afleggen van het tweede tentamen heeft alleen een student die heeft deelgenomen aan het eerste tentamen en daarvoor ten minste het cijfer vier heeft gehaald, behoudens de bevoegdheid van de examencommissie om in bijzondere gevallen anders te besluiten.
Voor zowel de propedeuse deeltijdstudenten als voor de voltijdstudenten die vóór 1 september 2012 zijn begonnen met de bacheloropleiding maar die nog niet het propedeutisch examen hebben afgelegd (de zogenoemde herkansers), geldt deze aanwezigheidsplicht niet. Propedeuse deeltijdstudenten en herkansers dienen zichzelf in te schrijven voor tentamens. Voor de (propedeuse) deeltijdstudenten en de zogenoemde herkansers geldt wel de conditionele herkansing. Deze studenten kunnen zelf kiezen om wel of niet deel te nemen aan het eerste tentamen. Als een student ervoor kiest deel te nemen aan de eerste tentamenkans, dan mag hij/zij alleen deelnemen aan de tweede tentamenkans als voor het eerste tentamen het cijfer vier of hoger is gehaald.