Studiegids

nl en

Practicum jeugdrecht

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Beschrijving

Het practicum jeugdrechtspraktijk zal worden verzorgd door de sector familie- en jeugdrecht van de rechtbank Den Haag in samenwerking met de afdeling Jeugdrecht. In dit practicum zal een sterk accent liggen op de rechtspraktijk van het familie- en jeugdrecht (o.a. kinderontvoering, omgang, ouderlijk gezag na scheiding, jeugdbescherming, jeugdstrafrecht) en maken studenten verschillende opdrachten omtrent het familie- en jeugdrecht, waarbij bijzondere aandacht is voor het procesrecht.
Bij de vorm van de opdrachten ligt het accent op het aanleren van voor de rechtspraktijk noodzakelijke schriftelijke vaardigheden en onderzoeksvaardigheden, toegespitst op de functie van een dergelijk stuk (zoals een verzoekschrift aan de rechtbank, het voorbereiden van een pleitnota (met pleidooi) in een internationale kinderontvoeringszaak, waarbij mogelijke teruggeleiding van het kind naar het land van herkomst centraal staat). De inhoud van de opdrachten vergt verdieping van de student in diverse thema’s van het familie- en jeugdrecht, mede bezien vanuit de optiek van een specifieke rol (die door de vorm wordt bepaald).

Leerdoelen

Doel van het vak:
Het doel van het vak is tweeledig. Enerzijds beoogt het vak de student vertrouwd en vaardig te maken met een aantal voor de rechtspraktijk noodzakelijke ambachtelijke (procedurele) vaardigheden, het verwerven van de daarvoor benodigde kennis van het vakgebied en de daarvoor benodigde documentatie, alsmede het strategisch doch juridisch juist gebruiken van de opgedane kennis. Anderzijds beoogt het vak de door de studenten opgedane kennis van en inzicht in het familie- en jeugdrecht verder te verdiepen door een aantal specifieke leerstukken en thema’s binnen het familie- en jeugdrecht aan de orde te stellen aan de hand van een concrete casus.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)

 • Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • hij heeft inzicht verkregen in de (procedurele) toepassing van het familie- en jeugdrecht en is in staat kennis over het positieve recht in de context van de rechtspraktijk te plaatsen;

 • hij is in staat de reeds opgedane kennis te operationaliseren ten behoeve van (keuzes binnen) de familie- en jeugdrechtspraktijk;

 • hij is in staat om de juiste informatie te zoeken om problematische vraagstukken in behandeling te kunnen nemen;

 • hij heeft onderscheidingsvermogen ontwikkeld ten aanzien van de verschillende rollen binnen het familie- en jeugdrecht en ten aanzien van de verschillende soorten opdrachten. De student heeft zich dus het ‘partij-denken’ of het denken vanuit bepaalde belangen eigen gemaakt en kan afwegingen maken vanuit normatieve en ethische perspectieven alsmede vanuit doelmatigheidsoverwegingen.

Rooster

Kies voor bachelor en master.

Onderwijsvorm

Gezamenlijke uitgebreide startbijeenkomst (dagdeel; voor beide groepen) bij de Rechtbank Den Haag;
5 kleinschalige, zeer intensieve werkgroepbijeenkomsten;
1 afsluitende bijeenkomst (dagdeel) met mondelinge presentaties (pleidooien) tijdens een nagespeelde zitting (thema: internationale kinderontvoering)

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • 5 tussentijdse schriftelijke opdrachten en 1 mondelinge presentatie (pleidooi; op basis van de laatste schriftelijke opdracht) die gezamenlijk (en gelijkelijk) het eindcijfer vormen Gezamenlijke uitgebreide startbijeenkomst (dagdeel; voor beide groepen) bij de Rechtbank Den Haag;

Inleverprocedures
n.n.b.

Examenstof

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • Doek,/Vlaardingerbroek, Jeugdrecht en Jeugdzorg, Amsterdam: Elsevier Juridisch 2009;

 • Asser-De Boer, Asser’s Personen- en Familierecht, Deventer: Kluwer 2010;

 • de tijdens de onderwijsperiode per onderwijsweek afzonderlijk via Blackboard bekend te maken startliteratuur die als uitgangspunt voor het schrijven van het schriftelijk werk dient;

 • de literatuur en jurisprudentie die door studenten bij het maken van het schriftelijk werk wordt gevonden.

Aanbevolen studiemateriaal
n.n.b.

Aanmelden

Contact

 • Vakcoördinator: Mw.mr.dr. M.J. Vonk, Rechtbank Den Haag

 • Werkadres: Steenschuur 25, kamer B 3. 36

 • Bereikbaarheid: Per e-mail en tijdens het spreekuur (zie Blackboard)

 • Telefoon: 071 – 527 7593

 • E-mail: m.j.vonk@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Privaatrecht

 • Afdeling: Jeugdrecht

 • Kamernummer secretariaat: C2.02

 • Openingstijden: balie van maandag t.e.m. vrijdag van 09.00- 13.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 6056 / 7235

 • E-mail: jeugdrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.