Studiegids

nl en

Wetenschapsfilosofie

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Beschrijving

De inhoud van de cursus bestaat uit verschillende visies op wetenschapsfilosofische onderwerpen, zoals ethiek en wetenschap, beleid en wetenschap, het doel van wetenschap, de vraag of wetenschap waardevrij is en de grenzen van wetenschap. Het vak gaat tevens in op de verschillende wetenschapsfilosofische methodes, zoals het transcendentaal denken, de dialectiek, de fenomenologische methode, de analytische methode, de hermeneutiek, de deconstructie en het pragmatisme. Ook wordt er ingegaan op vraagstukken en standpunten over de eenheid en verscheidenheid van de methodologie. Onderzoekers komen immers in aanraking met verschillende onderzoeksdisciplines, die elk hun eigen methode van onderzoek hebben. Het vak biedt handvatten om hiermee op een correcte en adequate wijze om te gaan.

Leerdoelen

Doel van het vak

 • wetenschapsfilosofische kennis toepassen op de criminologie, en aan de hand hiervan te reflecteren op het vakgebied. – door toepassing van wetenschapsfilosofische kennis op situaties uit de praktijk van de criminologie een onderbouwde en genuanceerde visie te ontwikkelen over de waarde van de kennis die je in je studie aangeboden krijgt, over de status van wetenschap in onze samenleving, en over je toekomstige verantwoordelijkheid in de beroepspraktijk. – vaardigheden verwerven op het gebied van kritische discussie.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na het afronden van het vak ben je in staat om: – de verschillende wetenschapsfilosofische theorieën te onderscheiden en te begrijpen wat de status is van wetenschappelijke kennis; – de hedendaagse visies op de verhouding tussen wetenschap en samenleving te duiden – te reflecteren op ethische dilemma’s die samenhangen met de rol van wetenschap in onze samenleving – vaardig zijn in abstract denken en argumentatietechnieken

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 7

 • Namen docenten: Mr. dr. C.J.M. Schuyt

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Bestudering vooraf opgegeven literatuur

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 2

 • Namen docenten: Mr. dr. C.J.M. Schuyt

 • Vereiste voorbereiding door studenten: De studenten dienen de verplichte literatuur te bestuderen, opdrachten te maken en discussies te voeren. Voor het werkgroepgedeelte geldt een aanwezigheidsplicht.
  Andere onderwijsvorm(en)
  Geen.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Schriftelijk tentamen met open vragen.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege en werkgroepen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:
Wordt meegedeeld via Blackboard

Aanbevolen studiemateriaal

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator Mw. A.J. Leupen

 • Werkadres: KOG, Steenschuur 25, 2311 ES Leiden, kamer C111

 • Bereikbaarheid: uitsluitend op afspraak

 • Telefoon: 071 527 7537

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Instituut voor Strafrecht & Criminologie

 • Afdeling: Criminologie

 • Kamernummer secretariaat: C102

 • Openingstijden: 09.00 tot 12.30 uur, van maandag t/m vrijdag

 • Telefoon secretariaat: 071 527 7462

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Geen.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.